Werking

Als faculteit organiseren we kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek in een internationale omgeving rond exacte en toegepaste wetenschappen. We laten ons hierbij leiden door een weloverwogen beleidsplan en strategie. Om onze vooropgestelde doelen te bereiken, verdelen we verantwoordelijkheden en bevoegdheden over verschillende instanties. Wat onze missie en visie is, en hoe onze organisatiestructuur er dan precies uit ziet, ontdek je hier. 

Missie en visie

Onze missie

De faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen bundelt het onderzoek en de opleidingen in de domeinen Biologie, Bio-ingenieurswetenschappen, Chemie, Computerwetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Geografie en Wiskunde.  Wij willen kwaliteitsvol, studentgericht onderwijs aanbieden en excellent onderzoek uitvoeren in een internationale context, en dat op een duurzame wijze.

Internationalisering  

Het onderzoek en onderwijs van de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen steunt op sterke internationale samenwerkingen. Bovendien streven we ernaar al onze studenten een internationale ervaring te bezorgen tijdens hun opleiding. We geven ze de nodige vaardigheden en competenties mee en stomen ze klaar voor de internationale arbeidsmarkt. 

De wereld heeft je nodig

Onze faculteit draagt actief bij tot een betere samenleving. Wij onderzoeken de maatschappij en geven onze kennis tegelijkertijd door aan toekomstige generaties via onderwijs zodat zij kunnen meewerken aan en zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Organisatiestructuur

Binnen onze faculteit zijn verschillende organen en afdelingen bevoegd voor verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hieronder vind je een overzicht van onze organisatiestructuur. 

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is het bestuursorgaan binnen de faculteit dat verantwoordelijk is voor de koers die de faculteit vaart. Het staat ook in voor de vertaling van het universitaire beleid naar individuele opleidingen en de kwaliteitsbewaking ervan. Dat gebeurt onder leiding van de decaan, die wordt ondersteund door een bestuursteam. Ook studenten en academisch personeel zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit en bepaalt het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De faculteitsraad komt minstens 4 keer per jaar samen en bestaat uit professoren, assistenten, administratief en technisch personeel en studenten. De raad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie, enzovoort.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit en bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.

Opleidingsraden

De faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen telt ook een aantal opleidingsraden, waar de adviezen over het onderwijs aan de faculteit vorm krijgen. Ook studenten en werkveldvertegenwoordigers krijgen hier een belangrijke stem.

Decanaat

Op het decanaat kan je terecht voor administratieve aangelegenheden, vrijstellingen, het examenreglement, problemen in verband met keuzevakken, enzovoort. 

Vak- en onderzoeksgroepen

De faculteit bestaat uit 7 vakgroepen,  die verantwoordelijk zijn voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun specialisatie. De vakgroepen bestaan uit academisch personeel (proffen, assistenten en onderzoekers), een vakgroepsraad die de werking bepaalt, en vakgroepsvoorzitters die voor de coördinatie zorgen. Een vakgroep telt meerdere onderzoeksgroepen, die soms interdisciplinair en vakgroep- of faculteitsoverschrijdend zijn.Een overzicht van onze vak- en onderzoeksgroepen

Facultaire verenigingen

Aan onze faculteit zijn 4 studentenverenigingen en 2 alumniverenigingen verbonden.

Onze studentenverenigingen

 

Onze alumniverenigingen

 

Een vraag voor een van onze facultaire vertegenwoordigers? Contacteer ons.

Daarnaast kan iedereen die afgestudeerd is aan de VUB zich altijd aansluiten bij de Oudstudentenbond.