Over de leerstoel

UNESCO is de schenker van de UNESCO leerstoel Volwasseneneducatie. De leerstoel loopt van 2018 tot 2022 en heeft twee doelen: bewustwording creëren rond de meerwaarde van volwasseneneducatie en de impact op de samenleving onderzoeken en monitoren. Daarnaast moet de leerstoel structurele samenwerking bevorderen tussen verschillende partners en levensdomeinen.

De leerstoel maakt deel uit van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen en behoort tot de vakgroep Educatiewetenschappen.

De meerwaarde van volwassenenonderwijs

De hedendaagse samenleving wordt nog steeds geconfronteerd met grote groepen kwetsbare inwoners die risico lopen op armoede en sociale exclusie. De noodzaak voor een hernieuwde strategie gericht om sociale inclusie en de werkgelegenheid voor kwetsbare volwassenen te vergroten, blijft groot. Net daarom is het belangrijk te investeren in de bewustwording van de meerwaarde van volwassenenonderwijs en de nodige infrastructuur.

Doelstellingen

education

De UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie draagt bij aan de ‘Sustainable Development Goals’ van UNESCO via verschillende activiteiten die de sector van volwassenenonderwijs versterken. Aanleiding daarvoor is de stijgende vraag om:

  • de impact van leertrajecten voor volwassenen beter in beeld te brengen;
  • onderzoeksresultaten te vertalen naar financierbare trajecten;
  • de meerwaarde van volwassenenonderwijs aan te tonen;
  • alle doelgroepen makkelijker te bereiken en aan te sporen tot deelname;
  • de kwaliteit te waarborgen.

De leerstoel zal daarvoor activiteiten organiseren op volgende domeinen:

  1. Impact: kwantitatief onderzoek naar de impact van leerresultaten van volwasseneneducatie.
  2. Beleid: vertaling van onderzoeksresultaten naar leidraden voor de ontwikkeling van innovatieve leertrajecten en duurzaam beleid.
  3. Levensdomeinen: onderzoek naar de meerwaarde en samenwerking met andere beleidsterreinen op verschillende levensdomeinen.
  4. Doelgroepen: onderzoek naar de motivatie en betrokkenheid van specifieke doelgroepen om deel te nemen aan leertrajecten.
  5. Kwaliteitsborging: analyse van beleids- en besluitvorming.
Professo aan het praten tegen studenten tijdens les in een aula van het Gebouw I op Campus Etterbeek

Leerstoelhouder

Maurice de Greef

Prof. dr. Maurice de Greef

Prof. dr. Maurice de Greef is gastprofessor aan de VUB en expert in onderzoek naar de impact van volwasseneneducatie. In samenwerking met Maastricht University deed hij 70 onderzoeken naar de impact en succesfactoren van volwassenenonderwijs in meer dan 100 gemeenten en 8 landen. Daarnaast begeleidt hij op lokaal, regionaal en Europees niveau instellingen en gemeenten om welzijns- en onderwijsdiensten voor kwetsbaren in de samenleving te verbeteren.

Maurice was bestuurslid van de landelijke vereniging van non-formele educatie en verantwoordelijk voor de landelijke conferenties over volwasseneneducatie. Daarnaast was hij bestuurslid van de landelijke LVO (Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs).

Ontdek al onze actieve leerstoelen

Details over deze academische leerstoel

Faculteit: Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Opgericht in: 2018