Werking

Als faculteit organiseren we kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs en hoogstaand onderzoek en relevante maatschappelijke dienstverlening in een internationale omgeving. Dit doen we rond uiteenlopende vakgebieden zoals wijsbegeerte, moraalwetenschappen, geschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie, taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde. We laten ons hierbij leiden door een weloverwogen beleidsplan en strategie. Om onze vooropgestelde doelen te bereiken, verdelen we verantwoordelijkheden en bevoegdheden over verschillende instanties. Wat onze missie en visie is, en hoe onze organisatiestructuur er dan precies uit ziet, ontdek je hier.

Missie en visie

Onze missie

De wereld heeft meer dan ooit nood aan humane wetenschappers. Historici, filosofen, kunst-, cultuur- en literatuurwetenschappers, maar ook taalspecialisten en journalisten spelen een cruciale rol in belangrijke ontwikkelingen. Denk maar aan de coronacrisis, de klimaatcrisis, de migranten- en vluchtelingencrisis en de politieke crisis. Die crisissen worden nog versterkt door fake news en systematische desinformatie, en zetten de bestaande structuren, normen en waarden onder grote druk.

Het is aan de humane wetenschappers om die processen bloot te leggen en te duiden, in de geest van het vrij onderzoek dat aan de basis ligt van de VUB. Vervolgens kunnen ze humane oplossingen voorstellen die rekening houden met de fundamentele waarden en rechten van de mens, zoals de kritische ingesteldheid, de vrije meningsuiting en de gelijkheid van alle mensen.

Het onderwijs en onderzoek in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is ondergebracht in 2 vakgroepen: de vakgroep HARP (History, Art Sciences & Archeology, Philosophy) en de vakgroep LIST (Linguistics & Literary Studies). Elke vakgroep heeft een aantal opleidingen en onderzoeksgroepen. 

Het bestuur en beleid van de faculteit is in handen van een aantal facultaire commissies (de commissies Onderwijs, Onderzoek, Internationalisering en Communicatie en Marketing) en raden (het faculteitsbureau, het faculteitsbestuur en de faculteitsraad), elk met hun eigen bevoegdheden.

Momenteel zijn meer dan 100 (voltijdse of deeltijdse) academische personeelsleden (proffen, assistenten, onderzoekers) en 15 (voltijdse of deeltijdse) administratieve personeelsleden actief aan onze faculteit.

Onze visie

Met ons onderwijs reiken we tal van instrumenten aan: enerzijds voor analyse, interpretatie en expressie. Anderzijds om modellen van menselijk denken en doen te duiden en te vergelijken, en om ons de toekomst voor te stellen. Hoe we dat doen? Door niet alleen de talen, kunst, culturen, filosofieën en teksten te bestuderen die onze wereld en maatschappijen hebben gevormd, maar ook hun evolutie en geschiedenis.

We proberen nieuwe perspectieven te openen door aandacht te besteden aan verschillen – aan verschillende tijden en plaatsen, culturen, maar ook manieren van denken, zien, handelen en expressie. We stellen complexe vragen over het verleden en het heden en maken innovatieve manieren van toekomstverkenning mogelijk. 

Het brede aanbod van opleidingen op bachelor- en masterniveau weerspiegelt het veelzijdige karakter van onze faculteit. Onze 6 bacheloropleidingen en 13 masteropleidingen hebben een sterke focus op disciplinair onderwijs in kleine groepen met intensieve begeleiding en ondersteuning. Tegelijkertijd leren we onze studenten om een open oog te hebben voor meerdere perspectieven en disciplines, en die met een kritische geest te benaderen. Zo word je een expert in je discipline en kom je goed voorbereid op de arbeidsmarkt of in de academische wereld terecht. 

Onze faculteit maakt optimaal gebruik van haar locatie in Brussel, in het hart van Europa. Dat betekent dat ze: 

  • Zich sterk internationaal oriënteert op het vlak van onderwijs en onderzoek; 
  • Individueel en flexibel onderwijs aanbiedt op maat, met oog voor diversiteit in alle aspecten; 
  • Inzet op kwaliteitsvol onderzoek dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant, oplossingsgericht, zichtbaar en interdisciplinair is; en 
  • Voor studenten en personeel een omgeving creëert waar iedereen zich ten volle kan ontplooien.

     
De wereld heeft je nodig

Onze faculteit draagt actief bij tot een betere samenleving. Wij onderzoeken de maatschappij en geven onze kennis tegelijkertijd door aan toekomstige generaties via onderwijs zodat zij kunnen meewerken aan en zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Lees ons beleidsplan (PDF)

Internationalisering

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte zet sterk in op een innovatief en performant beleid rond internationalisering. In het kader van Erasmus+ beschikt de faculteit over zo’n 40 bilaterale akkoorden voor studenten- en docentenmobiliteit en voor stages. Daarnaast kunnen studenten verschillende aanvragen indienen voor internationale uitwisselingsinitiatieven buiten Europa. 

De opleidingen en vakgroepen van de faculteit werken nauw samen met de partners van het EUTOPIA-netwerk, dat sinds 2018 deel uitmaakt van het European Universities Initiative. Concreet kan je in Parijs, Göteborg, Dresden, Lissabon, Venetië, Barcelona, Coventry of Ljubljana studeren.

Vrijwillige Stage

Wens je een stage aan te vangen die buiten je opleiding valt? Gelieve je motivering aan de hand van het document 'Motivering aanvraag stage buiten de opleiding' per mail over te maken aan de opleidingsraadvoorzitter met het faculteitssecretariaat (faclw@vub.be) in Cc. 

Na schriftelijk akkoord van de opleidingsraadvoorzitter kan er overgegaan worden tot het opstellen van de stageovereenkomst (zie document 'Stageovereenkomst - Stage buiten een opleidingsonderdeel'). 

 

Organisatiestructuur

Binnen onze faculteit zijn verschillende organen en afdelingen bevoegd voor verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hieronder vind je een overzicht van onze organisatiestructuur. 

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is het bestuursorgaan binnen de faculteit dat verantwoordelijk is voor de koers die de faculteit vaart. Het staat ook in voor de vertaling van het universitaire beleid naar individuele opleidingen en de kwaliteitsbewaking ervan. Dat gebeurt onder leiding van de decaan, die wordt ondersteund door een bestuursteam. Ook studenten en academisch personeel zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit en bepaalt het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De faculteitsraad komt minstens 4 keer per jaar samen en bestaat uit professoren, assistenten, administratief en technisch personeel en studenten. De raad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie, enzovoort.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit en bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.

Opleidingsraden

De faculteit telt ook een aantal opleidingsraden, waar de adviezen over het onderwijs aan de faculteit vorm krijgen. Ook studenten en werkveldvertegenwoordigers krijgen hier een belangrijke stem.

Decanaat

Op het decanaat kan je terecht voor administratieve aangelegenheden, vrijstellingen, het examenreglement, problemen in verband met keuzevakken, enzovoort. 

Vakgroepen en onderzoeksgroepen

De faculteit bestaat uit vakgroepen, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun specialisatie. De vakgroepen bestaan uit academisch personeel (proffen, assistenten en onderzoekers), een vakgroepsraad die de werking bepaalt, en vakgroepsvoorzitters die voor de coördinatie zorgen. Een vakgroep telt meerdere onderzoeksgroepen, die soms interdisciplinair en vakgroep- of faculteitsoverschrijdend zijn.

Een overzicht van onze vak- en onderzoeksgroepen

Facultaire verenigingen

Aan onze faculteit is er 1 studentenvereniging en 2 alumniverenigingen verbonden.

Onze studentenverenigingOnze alumnivereniging

 

Een vraag voor een van onze facultaire vertegenwoordigers? Contacteer ons.

Daarnaast kan iedereen die afgestudeerd is aan de VUB zich altijd aansluiten bij de Oudstudentenbond.