Nieuw! Interuniversitaire brochure 'Stagemeester in de Specialistische Geneeskunde'

Interactieve en doelgerichte opleidingen

Op dit moment verzorgen wij vier verschillende opleidingen en een "praktijkverbetertraject". Al onze sessies kenmerken zich door een zeer interactieve manier van werken, met ruimte voor uitwisseling tussen deelnemers onderling. Door dichtbij de praktijk te staan en te luisteren naar uw feedback streven we ernaar inhoud aan te bieden die praktisch toepasbaar is en waar u daadwerkelijk iets aan heeft.

Al onze opleidingen zijn (voorlopig) gratis te volgen en worden interuniversitair geaccepteerd in het kader van de erkenning als stagemeester. Accreditering voor artsen wordt aangevraagd. 

Als data voor u niet passen, of als Brussel ver van huis is, kijk dan zeker ook eens naar het aanbod van onze collega's aan de KU Leuven, UGent en UAntwerpen.

Basisopleiding "Opleiden op de werkvloer"

In onze basisopleiding staat de dagelijkse begeleiding van ASO's (en studenten) op de werkvloer centraal. Er wordt gewerkt rond het plannen- en herkennen van opleidingsmomenten doorheen de dag, verschillende vormen van supervisie, methoden en valkuilen voor objectief evalueren en het gebruik van reflectie als leermiddel. Ook worden technieken geoefend voor het constructief verwoorden van feedback, het verbeteren van klinisch redeneren en het veilig en efficiĂ«nt aanleren van technische vaardigheden. Verder wordt het gebruik van Medbook als middel voor korte feedback toegelicht.

Doelpubliek: Supervisor of stagemeester

Duur: Twee sessies van 3 uur, een maand na elkaar. Max. 15 deelnemers.

Opleidingsintervisie

Intervisie is een zeer effectieve en prettige manier van leren. In kleine groep wordt uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt; onder begeleiding en volgens een vaste structuur. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Bij aanvang van de sessie wordt een agenda opgesteld, waarna een selectie van thema's wordt uitgediept. U vertrekt met nieuwe inzichten, vaardigheden of een concreet plan van aanpak ter verbetering. Onderwerpen die regelmatig aan bod komen zijn onder andere het aanbrengen van moeilijkere feedback, het veilig uit handen geven van taken, conflictsituaties of begeleiding bij persoonlijke problemen van ASO's.

Doelpubliek: Supervisor of stagemeester

Altijd van 12:00 tot 14:30, broodjes worden voorzien, max. 5 deelnemers

Bijscholing stagemeesters

Daar waar de basisopleiding ingaat op opleidersvaardigheden voor de alledaagse begeleiding, wordt in deze sessie -met jaarlijks wisselende inhoud- ingegaan op thema's die met name voor de stagemeester relevant zijn. Enerzijds kunnen dit organisatorische zaken zijn, zoals het aansturen van het opleidingsteam of het systematisch en objectief evalueren van ASO's; anderzijds kunnen ook individuele vaardigheden aan bod komen die specifiek in uw functie van pas komen. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van periodieke plannings- en evaluatiegesprekken, of disciplinegesprekken bij problemen of een stagnerend leerproces. Doordat op deze sessies stagemeesters vanuit verschillende diensten- en ziekenhuizen afkomen kunt u ook veel leren van de manier waarop anderen omgaan met de uitdagingen van deze functie.

Doelpubliek: (Toekomstig) stagemeester

Jaarlijks wisselende inhoud

Duur: 3 uur, max. 15 deelnemers

ASO's begeleiden bij persoonlijke problemen

Oproepen aan Arts in Nood komen in 25 procent van de gevallen van artsen in opleiding en 42 procent van ASO's in Vlaanderen kampt met symptomen van burn out. Deze vorming is bedoeld voor ziekenhuisopleiders die daarin iets willen betekenen, al dan niet als mentor. Aan bod komen handvatten voor het herkennen en bespreekbaar maken van de meestvoorkomende problemen bij ASO's, gesprekstechnieken voor persoonlijke gesprekken en het creĂ«ren van een veilig kader daarvoor, alsook het afbakenen van de rol van een opleider ten opzichte van die van een therapeut, hulpverlener of ombudsman. Ook verkennen we samen enkele bestaande ondersteuningsmogelijkheden buiten de dienst en manieren om de ASO daarmee in contact te brengen.

Doelpubliek: Mentor, supervisor of stagemeester

Duur: 3 uur, max. 15 deelnemers

Praktijkverbetertrajct

Ook de praktische organisatie van het werkplekleren is belangrijk voor de kwaliteit van opleiding op de dienst. Afspraken rond de taakverdelingen en evaluatiemomenten, maar ook evaluatiematerialen of een stageboekje kunnen een groot verschil maken voor een efficiente opleiding. Vaak ontbreekt het echter aan tijd en middelen om deze zaken een keer grondig te bezien.

Om hierin tegemoet te komen bieden wij de mogelijkheid om als dienst deel te nemen aan een praktijkverbetertraject (stagemeesters kunnen hiermee tevens voorzien in hun jaarlijks verplichte bijscholing): Gedurende 3 tot 6 maanden werkt u als dienst, met ons, aan vooraf gekozen doelen. Tijdens het traject inventariseren we waar op uw dienst de grootste ruimte ligt voor verbetering, kiezen we specifieke interventies op maat van uw dienst, en begeleiden wij u bij de implementatie hiervan. Na enkele maanden toetsen we met u af of de nieuwe werkwijze tot het gewenste effect heeft geleid en/of waar u eventueel nog kunt bijsturen.

Inhoudelijk kunt u kiezen tussen drie globale thema's -al zijn andere thema's ook bespreekbaar-:

Traject 1: De opstart en introductie van ASO's op de dienst

Traject 2: De summatieve en formatieve evaluatie van ASO's op uw dienst

Traject 3: Optimaliseren gebruik van Medbook voor feedback en evaluatie

Inschrijven voor dit traject kan per mail via traindetrainergeneeskunde@vub.be, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om verdere afspraken te maken.

Nieuwsbrief Arts en Opleider

De afgelopen decennia is er enorm veel onderzoek gedaan naar het opleiden van Arts-Specialisten in het ziekenhuis. De resultaten daarvan -inzichten, best-practices en aanbevelingen- vinden niet altijd hun weg naar de praktijk. Vanuit Train de Trainer versturen wij drie keer per jaar een nieuwsbrief waarin we een onderwerp uitlichten in de vorm van een korte literatuurstudie, getoetst aan praktijkvoorbeelden. Hieronder vindt u onze laatste nummers:

NB: Dit initiatief ontstond tijdens de COVID19 periode, toen trainingen niet konden doorgaan. Wij doen ons best dit in de toekomst ook naast de trainingen verder te zetten.

Team 'Train de Trainer'

Train de trainer

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Meer info