Elke faculteit van onze universiteit heeft haar Fellows en Ere-Fellows, net als de VUB zelf. Stuk voor stuk gaat het om toegewijde deskundigen en leiders in hun vakgebied, die ons helpen om betere banden met de maatschappij en het bedrijfsleven tot stand te brengen.

Maak kennis met de Fellows van onze andere faculteiten

Onze Fellows van 2024

Rudi Delarue

Rudi Delarue studeerde af in de rechten. Hij is sinds 2020 voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Doorheen de jaren heeft Rudi Delarue een unieke expertise opgebouwd met betrekking tot het sociaal overleg in niet alleen België, maar ook vanuit Europees en internationaal perspectief. 

Rudi Delarue zal gastspreker zijn voor colleges die verband houden met het sociaal overleg. Zijn engagement zal de wisselwerking tussen de universiteit en het voornaamste interprofessioneel overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties in België versterken. 

Onze Fellows van 2023

Olivier Slosse

Olivier Slosse is alumnus van de VUB en psycholoog van opleiding. In 1995 startte hij bij de Brusselse Politie als inspecteur waar hij evolueerde naar Nabijheidsofficier en Officier Bijzondere Wetten voor de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Vervolgens werd hij verantwoordelijk voor de Dienst Documentatie en Opleiding van deze zone. Sinds 2017 is Olivier Slosse Beheersdirecteur en lid van het directieteam van de grootste politiezone van het land. Hij was als woordvoerder van de politiezone POLBRU betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met de faculteit. Hij participeerde in onderzoek rond voicing diversity, politieracisme en nu ook rond politie en technologie, en diversiteitsbeleid bij de politie.

Tania Dekens

Tania Dekens studeerde rechten aan de UGent en studeerde af in 1995. Van 2012 tot 2019 was ze administrateur-generaal van Famifed, de toenmalige federale sociale zekerheid instelling voor kinderbijslag, die de overgang van de federale gezinsbijslagenregeling naar de verschillende regelingen voor de gemeenschappen en Brussel heeft voorbereid. Sinds 2019 is zij CEO van Iriscare, een bicommunautaire instelling van openbaar nut. Iriscare is het aanspreekpunt voor burgers en vakmensen voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest, zoals de Brusselse gezinsbijslag en zorg aan ouderen en personen met een handicap. Tania Dekens heeft bovendien een uitgebreide ervaring als adviseur en kabinetschef van verschillende ministers.

Axel Desmedt

Axel Desmedt studeerde in 1996 af aan de VUB als licentiaat in de rechten. Hij behaalde het jaar nadien een Master of Laws aan de University of Michigan. Na een carrière bij een vooraanstaand Belgisch- en Amerikaans advocatenkantoor, koos hij zeer bewust voor een mandaat in de publieke sector. Als lid van het beslissingsorgaan van het BIPT, de Belgische telecom- en postregulator, zet hij al 13 jaar de regulatoire lijnen uit in deze belangrijke economische sectoren. Zijn BIPT-mandaat loopt binnenkort af, maar hij staat momenteel als eerste gerangschikt om als voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit te worden benoemd. Axel Desmedt is een van de toppers in de wereld van het mededingingsrecht en de economische regulering, die in die sector op heel wat belangrijke dossiers zijn stempel drukte en een bijzonder rijk netwerk heeft.

Onze Fellows van 2021

Lieven Wostyn

Lieven Wostyn studeerde in 1982 af aan de Universiteit van Leuven waar hij een doctoraat behaalde in geneeskunde, chirurgie en verloskunde. Als medisch directeur van AZ Delta Roeselare en afgevaardigde van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren bij de World Medical Association, bekleedt hij een prominente positie in het Belgische zorglandschap. Door zijn unieke profiel is hij de ideale bruggenbouwer tussen medisch recht en de praktijk en tussen de faculteiten Recht & Criminologie en Geneeskunde & Farmacie.

Lieven is sinds 2011 als vrijwillig academisch medewerker betrokken bij de opleiding Gezondheidsrecht aan de VUB, en in die hoedanigheid draagt hij bij tot onderzoek en onderwijs. Hij geeft gastcolleges over de organisatie van de Belgische gezondheidszorg en het artsenstatuut, en hij begeleidt en evalueert masterproeven over gezondheidsrecht. Zijn Fellowship vormt een goed kader voor zijn sterke relatie met de VUB.

Mireille Delange

Mireille Delange studeerde rechten aan de ULB en werd advocaat sociaal recht aan de balie van Brussel. Zij is thans raadslid bij het Hof van Cassatie, het hoogste gerechtshof van België. In die hoedanigheid is ze een vooraanstaand magistraat op het gebied van sociaal recht en heeft ze onder meer werk gepubliceerd over de bevoegdheid van de rechtbank op het gebied van het socialezekerheidsrecht. Zij is ook lid van de academische redactieraad van het Tijdschrift voor Sociaal Recht.

Met haar Fellowship kan Mireille lezingen en deskundige colleges over sociaal recht in het algemeen en sociaal procesrecht in het bijzonder helpen vormgeven. Met haar brede expertise zal ze de faculteit Rechten en de master-na-master in sociaal recht kunnen bijstaan als commissaris van proefschriften.

Ludo Vermeulen

Ludo Vermeulen studeerde rechten aan de KU Leuven en specialiseerde zich in arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is de oprichter van een sociaal advocatenkantoor en plaatsvervangend rechter bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout. Hij is ook gastdocent voor de opleiding Pensioenrecht aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven en richtte in 2010 samen met een aantal andere specialisten de Belgische Vereniging van Pensioenjuristen op.

Ludo is een gedreven expert op het gebied van sociaal recht, en hij heeft uitstekende publicaties over onder andere het non-discriminatierecht op zijn naam staan. Als Fellow kan hij op basis van zijn uitgebreide praktijkervaring gastcolleges geven over diverse onderwerpen binnen het sociaal recht. Elk jaar organiseert zijn kantoor stages voor studenten van de faculteit Rechten van de VUB.

Onze Fellows van 2020

Florence Delogne 

Florence Delogne behaalde haar diploma in de rechten in 1998 aan de Université catholique de Louvain. Daarna volgde ze verschillende specialisaties in sociaal recht, fiscaliteit en pensioenrecht. Met haar specifieke kennis van aanvullende pensioenen was ze van 2012 tot 2014 adviseur van de minister van Pensioenen Alexander De Croo. Daarna werd ze adjunct-directeur van het kabinet van zijn opvolger, Daniel Bacquelaine. Florence heeft verschillende publicaties op haar naam staan en spreekt regelmatig op conferenties.

Onder invloed en leiding van Florence werd het onderwerp aanvullende pensioenen aan de VUB toegevoegd aan de diverse masteropleidingen in de rechten. Met haar ervaring als advocaat en consultant zal ze cases uitwerken. In samenwerking met Proximus Guido Van Limberghen zal ze deskundige gastcolleges geven voor de afdeling Publiekrecht.

Surya Subedi

Professor Surya Prasad Subedi behaalde in 1993 een doctoraat in de rechten met een prijs van de University of Oxford. Hij was professor internationaal recht in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Nederland. Hij werd opgeroepen voor de balie van Engeland in 2007 en in 2017 werd hij lid van de Queen’s Counsel. Surya publiceerde 8 boeken en schreef meer dan 60 wetenschappelijke artikels over alle grote domeinen van het internationaal recht in toonaangevende internationale juridische tijdschriften. In 2019 kreeg hij van de University of Oxford het hoogste diploma, namelijk dat van doctor in burgerlijk recht. In 2009 werd hij door de Mensenrechtenraad van de VN ook verkozen tot deskundig lid van de Task Force on Investment Policy van het World Economic Forum.

Als lid van deze Task Force werkt hij mee aan beleidsopties voor investeringen die gebruikt kunnen worden door internationale organisaties, zoals de OESO, de EU en de VN.

Surya heeft al samengewerkt met professor Kim Van der Borght aan onderzoeksprojecten voor de VUB. Gezien zijn expertise zal hem gevraagd worden om advies te verlenen met betrekking tot een onderzoek naar economische rechtvaardigheid in internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling met een bijzondere aandacht voor de mensenrechten.

Onze Ere-Fellows

Veel Fellows van de faculteit Recht en Criminologie worden na verloop van tijd Ere-Fellow: een blijk van waardering voor hun inzet om mee de missie en de waarden van onze faculteit te verspreiden.

Diana Wallis

Diana Wallis studeerde geschiedenis aan de universiteit van Londen. Van 1999 tot 2012 was ze lid van het Europees Parlement en van 2007 tot 2012 was ze vicevoorzitter van het Europees Parlement. Ze werd de eerste voorzitter van het Instituut voor Europees recht. Ze speelde een leidinggevende rol in de ontwikkeling van het Europese recht, in het bijzonder wat de bemiddeling en de oplossing van geschillen betreft, en ook binnen het Europese contractrecht. Ze streeft naar een sterk Europa en sterke regio’s met hun eigen bevoegdheden.

Andreas Ziegler

Na een carrière in de handelsdiplomatie werd Andreas Ziegler professor internationaal economisch recht en milieurecht aan de universiteiten van Zürich en Lausanne. Hij is voorzitter van de Zwitserse afdeling van de International Law Association en lid van de raad van bestuur van de European Law Faculties Association. Naast zijn professionele activiteiten is Andreas een voorvechter van gendergelijkheid en -rechten. Hij is ook expert voor de Raad voor Mensenrechten van de Raad van Europa. 

Lola Boeykens

Lola Boeykens studeerde rechten aan de VUB en heeft heel wat ervaring als magistraat in de arbeidsrechtbanken, waar zij een brede en diepgaande expertise in sociaal recht heeft opgebouwd en topmagistraat is geworden. In 2008 en 2009 was ze projectleider van het project werklastmeting in hoven en rechtbanken en ze werd eerste voorzitter van de Antwerpse rechtbank. Ze was eerste voorzitter van het College van hoven en rechtbanken en vervolgens lid van het College. Ze is lid van de raad van bestuur en voorzitter van het directiecomité van de Vereniging voor Arbeidsrecht te Antwerpen.

Jef Gorrebeeck

Jef Gorrebeeck kan terugblikken op een rijke carrière als specialist in verzekeringen voor maritiem transport. Hij heeft ook een uitzonderlijke kennis van verzekerings- en handelsrecht. In 2002 werd hij als consulair rechter aangeworven door de Ondernemingsrechtbank in Antwerpen waar hij ook handelt als supervisor in faillissementszaken. Tijdens zijn carrière heeft hij altijd een bijzondere belangstelling gehad voor de rechtstheorie en het onderwijs ervan. Dit heeft geresulteerd in vele publicaties, wetenschappelijke engagementen in verschillende organisaties en gastcolleges aan de Universiteit Antwerpen en de Antwerp Maritime Academy.

Rudy Van De Voorde

Rudy Van De Voorde is een alumnus van de VUB. Eerst studeerde hij psychiatrische verpleegkunde en vervolgens criminologie. Tijdens een stage kwam hij in contact met het gevangeniswezen. Eerst werkte hij echter 9 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis om dan in 1992 directeur te worden van verschillende gevangenissen. Sinds oktober 2018 is hij hoofd van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Instellingen. De faculteit Rechten en Criminologie heeft altijd kunnen rekenen op de steun van Rudy voor het uitvoeren van empirisch onderzoek binnen het Belgische gevangeniswezen. Deze vlotte toegang tot gevangenissen voor onderzoekers en studenten heeft afgunst gewekt bij internationale academici.

Lieve Verboven

Lieve Verboven studeerde rechten aan de KU Leuven en behaalde een master in Europees recht aan de VUB. Ze specialiseerde zich in sociale dialogen, conflictoplossing en collectieve onderhandelingen. Na haar studies begon ze aan een internationale carrière in Canada, Senegal en op andere locaties. In 2011 begon ze te werken als federaal tewerkstellingsagent bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het meest uitdagende collectieve arbeidsconflict dat ze heeft moeten afhandelen was de sluiting van de Ford-fabriek in Genk, waar meer dan 8.000 werknemers werkten. In 2018 werd ze directeur van de International Labour Organisation (ILO) voor de EU en de Benelux. Deze organisatie bemiddelt tussen overheden, werkgevers en werknemers.

Michèle Coninsx

Michèle Coninsx is momenteel Executive Director van het uitvoerend directoraat voor terrorismebestrijding van de Verenigde Naties. De taak van dit directoraat bestaat erin ervoor te zorgen dat VN-lidstaten, naast toezicht houden op de anti-terreurmaatregelen, ook nauwer gaan samenwerken in de strijd tegen terreur. Zij werd door de Ministerraad van de Europese Unie benoemd tot voorzitter van Eurojust, na haar verkiezing door het college van Eurojust in mei 2012. Michèle heeft een master in de rechten, een master in de criminologie en een master in luchtrecht en luchtvaartbeveiliging (VK - VS).

Michel De Gols

Michel De Gols is directeur-generaal van het directoraat Individuele Arbeidsverhoudingen voor de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De taak van deze dienst bestaat erin het beleid inzake individuele arbeidsverhoudingen voor te bereiden, te bevorderen en ten uitvoer te leggen. In zijn hoedanigheid vertegenwoordigt hij de minister van Arbeid in de Nationale Arbeidsraad. Hij is ook lid van het beheercomité van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, directeur van de vzw Promotion de la diversité ethnique et culturelle sur le marché du travail, en van de Belgische Vereniging voor Arbeidsbetrekkingen. Hij is advocaat van opleiding.

Erik Derycke

Erik Derycke behaalde in 1972 een master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij werkte meer dan 30 jaar als advocaat terwijl hij een politieke loopbaan uitbouwde. Zijn politieke loopbaan begon in zijn thuisstad Waregem, waar hij OCMW-raadslid was van 1976 tot 1988 en nadien gemeenteraadslid tot 2001. Tussen 1978 en 1995 bekleedde hij verschillende politieke functies. Hij was ook actief in de Europese politiek als lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, van de Vergadering van de West-Europese Unie en van de Interparlementaire Unie. In 2001 werd hij benoemd tot rechter aan het Grondwettelijk Hof. Hij blijft verbonden aan de VUB als voorzitter van de beheerraad van UZ Brussel sinds 2004.

Patrick Hofströssler

Patrick Hofströssler behaalde in 1990 zijn diploma rechten aan de VUB. Hij kreeg de René Marcq-prijs, de TPR-award en de Pierard-prijs. Hij is lid van de Brusselse en Antwerpse balie en voormalig directeur van de Vlaamse balie (Orde van Vlaamse Balies), voormalig voorzitter van het onderzoeksdepartement van deze beroepsvereniging en voormalig lid van de deontologische commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel.

Véronique Pertry

Véronique Pertry is sinds 2007 partner bij Eubelius. In 1986 behaalde ze haar diploma rechten aan de VUB en ze behaalde ook een postgraduaat in het arbeidsrecht aan de Université Libre de Bruxelles (1988). Ze is lid van de Brusselse balie sinds 1998. Zij begon haar carrière als assistent-docent arbeidsrecht aan de VUB. Vanaf 1989 werkte ze als juridisch adviseur en vervolgens als advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht (individueel en collectief), sociale zekerheid en extralegale voordelen voor werknemers.

Chris Reniers

Chris Reniers behaalde een master in de rechten aan de VUB. Ze begon haar carrière in 1984 bij de vakbond ACOD als juridisch adviseur, vervolgens werd ze hoofd van de juridische dienst en in 2000 werd ze verkozen tot secretaris-generaal. Zij zetelt ook in het directiecomité van de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), is lid van de Vlaamse Havencommissie en heeft een mandaat in het bureau van het Vlaamse en Belgische Vakverbond (ABVV Brussel). Sinds 2010 is ze lid van de raad van bestuur van de VRT.

Gunther Sleeuwagen

Gunther Sleeuwagen is geboren in 1958 en behaalde een master internationaal recht aan de VUB. Daar was hij praeses van de ‘Studentenkring voor Internationale Betrekkingen’. Diplomatieke Dienst (begonnen in 1986), achtereenvolgens gestationeerd in Addis Abeba, Ethiopië, New York, Verenigde Staten (Verenigde Naties), Nairobi, Tanzania, Genève, Zwitserland (WTO), Addis Abeba, Ethiopië (Hoofd van de Missie), Directeur Oost- en Zuidoost-Europa / Centraal-Azië in Brussel, Tokio, Japan en nu Ambassadeur van België in Los Angeles, bevoegd voor de Amerikaanse westkust. 

Lutgarde Sommerijns

Lutgarde Sommerijns is ingeschreven als advocaat bij de balie van New York en bij de balie van Brussel (daarvoor met Linklaters en Loyens & Loeff). Zij publiceert regelmatig artikels en boeken over pensioenen en wordt vaak uitgenodigd als gastspreker op conferenties in binnen- en buitenland. Via actieve deelname aan werkgroepen draagt ze bij tot de ontwikkeling van de pensioenwetgeving. Ze was secretaris-generaal van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (2007-2010), lid van het hr-comité van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (lid sinds 1994 en vicevoorzitter van 1994 tot 2006). Zij is lid van de International Pensions and Employee Benefits Lawyers Association - IPEBLA (sinds 1997) en lector aan de Leergang Pensioenrecht (KU Leuven).

Nic Van der Marliere

Nic Van der Marliere behaalde een master in de rechten aan de VUB. Hij begon zijn carrière als adviseur binnen de domeinen onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek voor de Vlaamse liberale partij. In 1999 werd hij adjunct-kabinetschef en woordvoerder voor Marleen Vanderpoorten, de Vlaamse minister van Onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Opleiding. Van 2002 tot 2008 was hij afgevaardigde van de Vlaamse regering in het Verenigd Koninkrijk. Na een periode van vertegenwoordiging in Frankrijk, bij de Unesco, bij de OESO en in de Raad van Europa van 2008 tot 2014, keerde hij terug als algemeen afgevaardigde. Hij was lid van de raad van bestuur van de VUB en lid van de gemeenteraad van Blankenberge, waar hij ook voorzitter was van de liberale fractie. Hij was voorzitter van de VLD West-Vlaanderen en draagt de titel van Commandeur in de Kroonorde van België.

Stefan Yee

Stefan Yee behaalde een master in de rechten en een master in de bedrijfskunde aan de Universiteiten van Brussel (VUB en ULB Solvay Business School) en studeerde als BAEF Fellow af aan de Universiteit van Chicago (zie hierboven). Hij was senior auditor bij KPMG (1985-1987), advocaat in het corporate departement van Linklaters De Bandt (1988-1991), assistent contractrecht aan de toenmalige faculteit Rechten van de VUB (1989-1995) en hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in audit, ondernemingsrecht, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering en private equity bij ondernemingen (zie hierboven). Hij is een Hoover Foundation Fellow van de Belgisch-Amerikaanse Onderwijsstichting.

Paul Nemitz

Paul Nemitz is momenteel werkzaam als hoofdadviseur bij het directoraat-generaal Justitie en consumenten van de Europese Commissie. In zijn vorige functie als directeur Grondrechten en burgerschap van de Unie leidde hij de onderhandelingen over de gedragscode tegen haatspraak op het internet, het EU-VS Privacy Shield en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, die het recht op vergetelheid omvat. Hij lanceerde een werkstroom voor justitiebeleid rond democratie, vrijheid van meningsuiting en perspluralisme in Europa, te beginnen met het Colloquium over de grondrechten dat in november 2016 werd georganiseerd door Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Paul heeft veel gepubliceerd over EU-recht en is gastprofessor aan het Europacollege in Brugge.

Bruno Luyten

Bruno Luyten studeerde rechten en notarieel recht aan de VUB. Hij was eerst advocaat en werd in 1991 rechter in een civielrechtelijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Tussen 1996 en 1999 behandelde hij inbeslagnemingsprocedures. In 1999 werd hij rechter in het Antwerpse Hof van Beroep. In 2014 werd benoemd tot voorzitter van het Antwerpse Hof van Beroep. Aan de VUB was hij houder van de 9de leerstoel Gommaar van Oosterwyck.

Ricardo Ramirez

Ricardo Ramirez was gedurende meer dan 8 jaar (2009-2017) rechter bij het hoogste gerechtshof voor internationale handel, de Beroepsinstantie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Hij was de eerste Mexicaan die deel uitmaakte van de Beroepsinstantie van de WHO en hij werd voor twee opeenvolgende termijnen verkozen tot voorzitter. In 2017 werd hij door de voorzitter van de raad van bestuur van de Wereldbank voor een periode van 6 jaar benoemd tot lid van de Arbitragecommissie van het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). In de privépraktijk was hij hoofd van de Internationale Handelspraktijk voor Latijns-Amerika bij Chadbourne & Parke, S.C. en is hij medeoprichter van RRH Consultores S.C., dat juridisch advies verstrekt op het gebied van internationaal handelsrecht. Ricardo is professor aan de faculteit Rechten van de National Autonomous University of Mexico en voorzitter van de International Trade Professors Association van UNAM. Hij heeft een diploma rechten van de Autonomous Metropolitan University of Mexico en een Master of Laws on International Legal Studies van de American University.

Anne Vanderstappen

Nadat ze haar master in de geschiedenis behaalde, begon Anne Vanderstappen haar carrière als leerkracht. Na korte tijd ging ze aan de slag bij de zelfstandigenorganisatie die later bekend zou worden als Unizo. Ze startte op de marketingafdeling en na een paar jaar werd ze adviseur sociale zaken. Ze vertegenwoordigde haar organisatie in heel wat openbare adviesorganen en daarmee heeft ze bijgedragen tot de verbetering van sociale rechten voor zelfstandige ondernemers. Van 1999 tot 2012 was ze voorzitter van het Algemeen Beheercomité voor de sociale zekerheid van zelfstandigen. Dit openbare comité adviseert de regering en de wetgever op het gebied van het sociale welzijn van zelfstandigen. In 2013 werd ze algemeen bestuurder van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Brigitte Vermeersch

Brigitte Vermeersch is een gerespecteerd notaris met een fantastisch netwerk. Ze heeft ook een academische belangstelling, aangezien zij een verleden heeft als assistente aan de faculteit Rechten van de VUB. In 2017 begon ze als academisch directeur van het Notarieel Congres in Gent.