Onderwijskwaliteit van de opleiding

Aan de VUB staat onderwijskwaliteit centraal. We zeggen dit niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn en ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren en updaten. Bovendien zijn we hier transparant over en zijn deze sterktes en actiepunten publiek.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 26/02/2024. 
 

Troeven van de opleiding

  • Focus curriculum op maatschappelijke problematieken in historisch perspectief: met een nieuw programma wil de opleiding een licht werpen op verschillende actuele maatschappelijke problematieken (klimaat, migratie, …) en deze plaatsen binnen een tijdsperiode-overschrijdend, historisch perspectief.
  • De opleiding is onderzoeksgedreven en -gericht: docenten integreren hun onderzoek en eigen expertises in sterke mate in het onderwijs. Daarnaast zet de opleiding maximaal in om de (historische) onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, hetgeen de brede inzetbaarheid van alumni in het werkveld garandeert.
  • Kleine studentengroepen en persoonlijke aanpak docenten: door te werken met kleine studentengroepen kunnen docenten beter inspelen op individuele vragen en noden van studenten. In het bijzonder in praktijkgerichte vakken wordt begeleiding en feedback door peers, assisterend en docerend personeel strikt bewaakt. Studenten evalueren hun docenten positief via de verschillende kanalen. 
  • Studentenbegeleiding: in de opleiding wordt ruimte gemaakt voor een intensieve begeleiding van studenten. In ‘Heuristiek: bronnen voor de geschiedenis’, ‘Onderzoeksmethoden voor historici’ en ‘Historisch atelier’ bijvoorbeeld krijgen studenten extra begeleiding ter voorbereiding van hun bachelor- of masterproef.
 

Ontwikkelkansen

  • Sinds enkele jaren maakt de stage deel uit van het keuzeaanbod van de opleiding. Sindsdien werd het aanbod uitgebreid van een focus op erfgoed- en archiefinstellingen, zodat ook stages in de media tot de mogelijkheden behoren. Om de brede professionele opties van geschiedenisstudenten nog beter te reflecteren en te vergroten, kan het aanbod aan stageplaatsen nog verder uitgebreid en gedifferentieerd worden naar het domein van maatschappelijk studiewerk, bijvoorbeeld bij NGO’s, politieke actoren, overheidsinstellingen, etc.
  • De wenselijkheid om meer aandacht te geven aan het aanleren van onderzoeksmethodes, met inbegrip van kwantitatieve technieken en digital humanities, in het curriculum kan verder onderzocht worden. Hiervoor kan onder meer gekeken worden naar een meer intensieve, interuniversitaire samenwerking tussen instellingen. Een verdere exploratie en uitbreiding van digitale onderwijsmogelijkheden zou tevens mogelijkheden kunnen bieden voor het vergroten van de zij-instroom.
  • Hoewel er in de master al een breed aanbod is aan Engelstalige vakken, is deze optie nog onderbenut in de bachelor. Voor het aantrekken van binnenkomende internationale bachelorstudenten, zou de opleiding zich hier op kunnen richten.

 

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Het internationale karakter van de opleiding wordt uitgebreid door meer internationale studenten te verwelkomen, mede als gevolg van een uitgebreider en aantrekkelijker Engelstalig aanbod. De opleiding heeft een aanvraag voor het inrichten van een Engelstalige variant van de master ingediend, en tracht via het versterken van EUTOPIA learning communities en de eventuele invoering van een mobility window de internationalisering te versterken.
  • Brussel is een grote troef waar nog mogelijkheden liggen voor de opleiding. De afgelopen jaren bestond er al reeds samenwerking op vlak van onderzoek met ULB, maar op vlak van onderwijs kunnen de opleidingen nog intensiever samenwerken. Daarnaast kan de opleiding nog sterker onder de aandacht gebracht worden van potentiële studenten uit Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant. Tot slot vormt Brussel een interessante en stimulerende setting voor het organiseren van excursies en kan dit potentieel beter als expliciete troef benut worden.
  • De leerlijn onderzoeksvaardigheden wordt door de opleiding op punt gezet via onder meer een bootcamp in de eerste bachelor, waarin studenten vanaf de start van de opleiding intensief in contact gebracht worden met essentiële historische vaardigheden. De leerlijnen rond historische praktijk en vaardigheden worden meer coherent uitgewerkt doorheen het programma.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen?

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus Geschiedenis