Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 24/04/2023.

Troeven van de opleiding

 • Brede opleiding: De bacheloropleiding psychologie biedt studenten een brede kijk op het inhoudelijke veld van de psychologie.
 • Het scientist-practitioner model vormt de rode draad doorheen de opleiding. Dit wil zeggen dat de praktiserende psycholoog - zowel de klinische als de arbeids- enorganisatiepsycholoog - beschikt over bijzondere expertise opgedaan tijdens praktijkervaringen, en zijn/haar werkzaamheden stoelt op wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk denken.
 • Laagdrempelig contact: Hoewel de studentenaantallen blijven stijgen, vindt de opleiding het belangrijk om in nauw contact te staan met de studenten. Door het organiseren van werk- en oefensessies in kleinere groepen willen de docenten van de opleiding toegankelijk blijven voor studenten en de drempel verlagen tussen lesgever en student.
 • Werkstudentenprogramma: de opleiding biedt naast de reguliere bachelor- en masteropleiding ook een verkorte bachelor, een schakel- of voorbereidingsprogramma en de master in flexibel avondonderwijs aan.

 

Ontwikkelkansen

 • Internationalisering en mogelijkheden op buitenlandse ervaringen van studenten worden op dit moment onderbenut. De internationale contacten die bestaan binnen de universiteit of mogelijkheden tot samenwerking met de ULB kunnen verder onderzocht en opgezet worden om nieuwe uitwisselingstrajecten uit te werken voor inkomende en uitgaande studenten.

 • Gezien de grote en steeds stijgende studentenaantallen is een beleid rond heroriëntering en een correcte beeldvorming van de opleiding cruciaal. Via transparante communicatie over o.a. de vereisten van de opleiding wordt het voor aspirant-studenten duidelijker wat ze kunnen verwachten. Met daarnaast een goede begeleiding en omkadering tijdens de opleiding kan er uitval vermeden worden.

 • De grootstedelijke context waarin de universiteit zich bevindt zorgt voor een aantal uitdagingen, maar ook voor een aantal opportuniteiten (bijv. multiculturaliteit in de geestelijke gezondheidszorg). Om voldoende op deze unieke context te capitaliseren, zet de opleiding verder in op de integratie van het cross-culturele en grootstedelijke aspect in het curriculum.

   

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding bouwt aan een portfolio dat studenten zal ondersteunen bij het ontwikkelen van hun reflectievaardigheden. Het portfolio zal in meerdere vakken gebruikt worden en in de loop van de hele opleiding. Op deze manier krijgen studenten ook meer inzicht in hun eigen groeiproces doorheen de jaren.

 • Om tegemoet te komen aan de vraag om meer praktijk te voorzien binnen het programma,ontwikkelde de opleiding in de derde bachelor een observatiestage waar studenten een eerste kennismaking hebben met het werkveld en de verschillende aspecten van het werken als klinisch psycholoog of als arbeids- en organisatiepsycholoog. 

 • Door in te zetten op projectweken wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van vaardigheden van de studenten (o.m. gesprekvaardigheden, ondernemerschap, academische vaardigheden, sollicitatievaardigheden). Deze projectweken krijgen zowel in de bachelor als de master ruimte in het programma.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van de opleiding?

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus