De Vrije Universiteit Brussel (VUB) schakelt een versnelling hoger in de aanpak van alcohol- en druggebruik onder studenten. Met haar nieuw middelenbeleid wil de universiteit het verantwoord gebruik van alcohol, cannabis, andere illegale drugs en psychoactieve medicatie binnen het studentenleven stimuleren door ze bewust te maken van druggebruik en de risico’s die hiermee gepaard gaan. Het middelenbeleid versterkt Grenswijs, het VUB-beleid dat zich richt op gewenst gedrag en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen het studentenleven.

Uit een recente studentenenquête van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) blijkt dat cannabis nog steeds de meest gebruikte drug is onder Vlaamse universiteitsstudenten. ​ Een op vier heeft het afgelopen jaar cannabis gebruikt, en niet alleen op incidentele basis. Het gebruik van drugs lijkt meer gangbaar, en het gebeurt ook steeds risicovoller en openlijker. Een problematiek die zich bovendien nog sterker aftekent in de grootstedelijke gebieden.

Met haar nieuw middelenbeleid wil VUB afspraken maken over hoe de organisatie omgaat met alcohol, cannabis, andere illegale drugs en psychoactieve medicatie. Daarnaast wil ze het verantwoord gebruik ervan onder studenten stimuleren.

“Als warme universiteit wil de VUB een veilige omgeving creëren voor iedereen die er werkt en studeert .” zegt vicerector Onderwijs- en Studentenzaken Nadine Engels. “Druggebruik hoort niet thuis in een veilige omgeving. Aan middelengebruik zijn immers altijd risico’s verbonden. Op lange termijn kan het leiden tot verslaving, en op korte termijn zijn er zowel lichamelijke als geestelijke risico’s, afhankelijk van wat er wordt gebruikt. Daarnaast kan het ook negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.”

Met het middelenbeleid wil de universiteit tegemoet komen aan de vraag naar ondersteuning vanuit de studentengemeenschap en een duidelijk kader scheppen voor preventie en - mocht risicovol middelengebruik zich voordoen – zorg en begeleiding.

“Met het nieuwe middelenbeleid benadrukken we dat druggebruik niet normaal is en niet getolereerd wordt op onze campussen en binnen de VUB-gemeenschap. We willen preventief werken door studenten attent te maken op verantwoord gebruik – van niet-gebruik tot schadebeperkend- van middelen, een veilige omgeving creëren die gezonde keuzes stimuleert , het thema bespreekbaar maken onder studenten en hen genuanceerd leren nadenken over middelengebruik.” vervolgt Engels.

Op die manier wil de universiteit evolueren naar een community of caring, waarbij iedereen – van student tot docent, van studentenvereniging tot welzijnsactor - zijn rol kent en opneemt. Tegelijk laat het nieuw beleid ook toe om duidelijke afspraken te maken en druggebruik en onregelmatigheden te bestraffen.

“Met preventieve acties, zoals de sensibiliseringscampagne en omgevingsinterventies, willen we studenten informeren over de effecten en risico’s van (problematisch) middelengebruik. Niet alleen om te voorkomen dat ze zelf starten met gebruik of het langdurig continueren ervan. Maar ook met de bedoeling dat ze risicogedrag bij hun medestudenten kunnen opmerken, hen erop kunnen aanspreken en kunnen zorgen voor elkaar.” ​ besluit Engels.

Voor studenten voor wie preventie ontoereikend is, voorziet de VUB in een adequaat en laagdrempelig zorg- en begeleidingsaanbod.

Actiepunt uit Grenswijs

Met de uitrol van het middelenbeleid, realiseert de universiteit alvast één van haar streefdoelen binnen Grenswijs voor dit academiejaar. Dat beleid werd vorig jaar geïntroduceerd en heeft tot doel om gewenst gedrag te bevorderen en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door studenten de nodige handvaten aan te reiken om op een veilige manier met seksualiteit om te gaan. Andere acties die onder meer op de planning staan zijn workshops en informatiesessies over grensoverschrijdend gedrag en consent, by-standertrainingen voor de studentengemeenschap en bezoekersregistratie voor VUB-feestfaciliteiten.