Advocaat ondertekent document aan zijn bureau in de buurt van hamer en schalen

Legal and Ethics Office (LEO)

De VUB grondt haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening op het beginsel van Vrij Onderzoek. LEO draagt bij aan de toepassing van dat principe door opleiding en ondersteuning te verschaffen zodat onderzoekers hun activiteiten kunnen uitvoeren binnen een juridisch correct en ethisch-wetenschappelijk kader. We verwachten van VUB-onderzoekers dat ze zich houden aan de juridische regels en ethische praktijken van hun eigen onderzoeksdomein, de wetten en regels, de algemene ethische beginselen van nationale en internationale codes, en de standaarden van onderzoeksintegriteit.

De VUB onderschrijft het Europese Charter voor Onderzoekers (European Charter for Researchers) en past de principes toe in haar beleid en bestuur. Verdere informatie over de eigen principes en beleid van de VUB betreffende ethiek en onderzoeksintegriteit vind je terug in het VUB-Charter voor de Onderzoeker.

Wetenschappelijke integriteit

De VUB streeft ernaar een optimaal onderzoeksklimaat te creëren. We erkennen en implementeren hierbij de principes inzake wetenschappelijke integriteit in ons beleid en bestuur zoals die gestipuleerd worden in een aantal sleuteldocumenten zoals de Europese Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit van ALLEA en het Europees Charter voor de Onderzoeker.

De VUB implementeert de principes door ze enerzijds te vertalen naar haar eigen Charter voor de Onderzoeker, en anderzijds door samen te werken met de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Onderzoekers dragen zelf ook een verantwoordelijkheid inzake wetenschappelijke integriteit. Ze moeten zich bewust zijn van en respect hebben voor standaarden inzake wetenschappelijke integriteit en de goede wetenschappelijke praktijk. Dat vormt namelijk de basis voor kwalitatief en maatschappelijk relevant onderzoek.

In het geval van inbreuken tegen de principes van wetenschappelijke integriteit en tegen de goede wetenschappelijke praktijk behandelt de Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Accordion 1 SECTIE: Onderzoek 27 VUB de kwestie. De commissie spreekt een advies uit over of er al dan niet sprake is van een inbreuk. Ze wordt ondersteund door de Legal and Ethics Office.

Diensten

De Legal and Ethics Office biedt de volgende diensten aan ter ondersteuning van onderzoekers:

  • De cel is een contactpunt voor het inwinnen van advies betreffende maatschappelijke integriteit en de goede wetenschappelijke praktijk.
  • De cel fungeert als een meldpunt om inbreuken te melden tegen wetenschappelijke integriteit en de goede wetenschappelijke praktijk.
  • De cel organiseert online en live trainingen inzake wetenschappelijke integriteit en de goede wetenschappelijke praktijk.

Contactpersonen

ADVISEUR ETHIEK IN ONDERZOEK

Wito De Schrijver

E-mailadres: Wito.De.Schrijver@vub.be

Tel.: +32 2 629 21 39

JURIST LEGAL & ETHICS OFFICE

Petra Cour jaret

E-mailadres: Petra.Courjaret@vub.be

Tel.: +32 2 629 38 08

ADVISEUR ETHIEK & ONDERZOEKSINTEGRITEIT

John Pearson

E-mailadres: John.Pearson@vub.be

Tel.: +32 2 629 21 49

JURIST LEGAL & ETHICS OFFICE

Klara Swalus

E-mailadres: Klara.Swalus@vub.be

Tel.: +32 2 629 22 25

Meld een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit

Meldingen van inbreuken op de wetenschappelijke integriteit kunnen via Mpcwi@vub.be of via brief gedaan worden.

Meldingen moeten aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de VUB Commissie Wetenschappelijke Integriteit voldoen.

Zie het reglement van de Commissie.

Meld de inbreuk hier

Ethiek en onderzoek

Reflecteren over ethiek in onderzoek en de potentiële implicaties van onderzoek voor de deelnemers, het milieu en de samenleving in haar geheel is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de onderzoeker zelf. We verwachten dat onderzoekers de ethische principes van hun eigen academische vakgebied kennen en respecteren, alsook de fundamentele ethische normen en principes die vastgelegd zijn in (inter)nationale en institutionele ethische codes en wetgeving (zie het Charter voor de Onderzoeker van de VUB).

De VUB tracht haar onderzoekers hierbij maximaal te ondersteunen door een sterk ethisch wetenschappelijk kader te bieden. Enerzijds maken we onderzoekers bewust van bepaalde ethische dilemma’s die zich kunnen voordoen tijdens hun onderzoek en geven we hen de tools om ermee om te gaan. Zo organiseert de VUB jaarlijks een “Ethics Week”. Anderzijds hebben we ethische commissies opgericht. De VUB beschikt over 4 ethische commissies, die o.a. belast zijn met de taak om onderzoek op het niveau van ethiek te evalueren en om, op basis van die ethische evaluatie, onderzoek al dan niet goed te keuren.

Onze ethische commissies

De Legal & Ethics Office (LEO) ondersteunt 3 van de 4 ethische commissies, met name de Ethische Commissie Dierproeven (ECD), de Ethische Commissie Humane Wetenschappen (ECHW) en de Ethische Commissie Dubbelgebruik, Militair Onderzoek & Misbruik (ECDMM). De Commissie Medische Ethiek (CME) wordt ondersteund door een cel binnen het UZ Brussel.

Lees meer over onze ethische commissies en contactpunten