Werking

Als instituut zijn we verantwoordelijk voor de organisatie en de coƶrdinatie van het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in het vakgebied didactiek en lerarenopleiding en de studiegebieden die kaderen binnen de onderwijsbevoegdheid van de Vrije Universiteit Brussel voor het inrichten van de educatieve masteropleidingen. We laten ons hierbij leiden door een weloverwogen beleidsplan en strategie. Om onze vooropgestelde doelen te bereiken, verdelen we verantwoordelijkheden en bevoegdheden over verschillende instanties. Wat onze missie en visie is, en hoe onze organisatiestructuur er precies uitziet, ontdek je hier. 

Wie zijn wij?

Het Multidiscplinair Instituut Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel is een collaboratief en onderzoekend team van een 50-tal lerarenopleiders. We beschikken samen over heel wat praktijk- en onderzoeksexpertise in pedagogiek en didactiek, in vakdidactiek in tal van domeinen (talen, wetenschappen en technologie, economie, gedrags- cultuur- en maatschappijwetenschappen, lichamelijke opvoeding en gezondheidswetenschappen) en in sociologische, filosofische en juridische referentiekaders voor onderwijs. Met deze expertise dragen we graag bij aan het volledige professionele continuĆ¼m voor leraren, dus ook na afstuderen.

Wat willen we doen?

De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit voor iedere leerling maximale ontwikkelingskansen te creƫren. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten.

Ons instituut profileert zich als een collaboratief lerend en onderzoekend team dat in partnerschap met scholen samenwerkt aan deze gedeelde missie. Onze uitgangspunten:

  1. We hebben de ambitie om in te zetten op het leervermogen van alle leerlingen.
  2. We hebben waardering voor iedere leerling in het perspectief van sterke persoonlijke, relationele en burgerschapsvorming met het oog op een duurzame humane samenleving.
  3. We erkennen onderwijs als complexe intellectuele en relationele activiteit met oordeels- en besluitvorming in unieke situaties.
  4. We stimuleren kritisch-reflectief en onderzoekend leraarschap als motor voor kwaliteitsverbetering.
  5. We streven naar collaboratief leraarschap met het oog op welbevinden en groeikansen van zowel leerlingen als leraren zelf.

We gebruiken deze uitgangspunten als canvas voor de opleidingsspecifieke leerresultaten en anderzijds passen we ze toe in de eigen opleidingspraktijk. Op deze manier trachten we, samen met ons team van lerarenopleiders, een opleidingscultuur te creƫren die het toekomstig leraarschap van de studenten inspireert.

Hoe willen we dit doen?

De VUB-Lerarenopleiding beoogt leraren te vormen die niet alleen reflecterend en onderzoekend handelen in de eigen klaspraktijk, maar ook daarbuiten. Ze leren met het oog op schoolontwikkeling en gemeenschapsvorming ook een rol opnemen in collaboratief praktijkonderzoek, in samenwerking met collegaā€™s, leerlingen en externen.

De wereld heeft je nodig

Wij bereiden leerkrachten voor op het onderwijslandschap van vandaag en morgen door hen te leren hoe je vakoverstijgend en in teamverband kan werken. Op deze manier willen we de slaagkansen van elke leerling maximaliseren, onze toekomstige generaties duurzaam opvoeden en onderwijzen, en zo mee vormgeven aan de wereld van vandaag en morgen en aan het concept urban engaged university.

Onze organisatiestructuur

Wij bekleden een centrale positie onder de Vicerector Onderwijs- en Studentenzaken. Inspraak van de domeinopleidingen is formeel vastgelegd in een eenvoudige en efficiƫnte bestuurlijke organisatiestructuur, met volgende organen: een Dagelijks Bestuur, een Instituutsraad, een Interfacultaire Opleidingsraad en adviserende commissies.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het Instituut, onder andere het voorbereiden van het beleidsplan, het jaarlijks actieplan en het opvolgen van financiĆ«le transacties. Het is minstens samengesteld uit de voorzitter van het MILO, de beleidsmedewerkers (coƶrdinatie, werking, stage, professionalisering) en de campuscoƶrdinatoren van de campus COOVI (Anderlecht) en campus De Oranjerie (Diest en Leuven). De lokale organisatie en coƶrdinatie van de opleidingen wordt gerealiseerd door een campuscoƶrdinatieteam onder leiding van een campuscoƶrdinator.

Instituutsraad

De Instituutsraad bepaalt het algemeen beleid van MILO en oefent toezicht uit over het Dagelijks Bestuur. In de Instituutsraad zetelt een representatieve samenstelling van leden van het MILO, betrokken onderwijspartners en afvaardiging uit het Vicerectoraat Onderwijs- en Studentenzaken.

Interfacultaire Opleidingsraad

Onderwijsmaterie wordt bestuurlijk georganiseerd via een Interfacultaire Opleidingsraad. De Interfacultaire Opleidingsraad tekent de visie van de opleidingen uit en formuleert rechtstreeks voorstellen aan de Onderwijsraad of de Vicerector Onderwijs- en Studentenzaken betreffende de inhoud, vorm, samenhang en studeerbaarheid van de opleidingsprogrammaā€˜s.

Commissies 

Voorbereiding van agendapunten gebeurt in verschillende commissies met voorstel- en adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld de commissie Cultuurwetenschappen). De Interfacultaire Opleidingsraad en haar commissies zijn zo samengesteld dat de verschillende trajecten, vestigingsplaatsen en de verwante domeinopleidingen/faculteiten zijn vertegenwoordigd en tellen daarmee personeelsleden die in hoofdorde verbonden zijn aan een faculteit en aan het MILO.

Afvaardiging in raden en besturen VUB

Tenslotte wordt afvaardiging in verschillende raden en besturen van de VUB voorzien. De afvaardiging kan rechtstreeks uit Ć©Ć©n van de bestuursorganen van het MILO verkozen worden of kan verlopen via de Vicerector Onderwijs- en Studentenzaken.