logo

Word archivaris van de toekomst

Het beroep van archivaris bestaat al eeuwen, maar evolueerde gedurende die periode altijd mee met zijn tijd. De ontwikkelingen van de laatste decennia op vlak van digitalisering en automatisering voegden een belangrijke extra dimensie toe aan het vak. Het heeft ertoe geleid dat zich binnen de archivistiek twee onderscheiden profielen ontwikkelden: dat van archivaris en dat van records manager of informatiebeheerder.

Archivarissen beheren oude bronnen, gedigitaliseerd of op papier, en informatiebeheerders beheren hedendaagse digital born informatie. Zij beslissen wat bewaard of behouden moet worden in het belang van de samenleving en brengen deze informatie onder de aandacht van de brede gemeenschap: van liefhebbers en wetenschappers, van cultuurminnaars en data nerds, van journalisten en kritische maatschappelijke groepen, van jong en oud,... kortom van iedereen. Ze zijn zich in onze huidige, complexe samenleving terdege bewust van het belang van een correct beheer van informatie en zetten zich in om deze transparant en democratisch te houden, met respect voor iedereen. De master na master Archivistiek is een éénjarige opleiding die studenten door middel van unieke vakken, oefeningen en een intensieve stage voorbereidt op een wetenschappelijk en  praktisch beroep. De master na master leidt op tot een duidelijk profiel dat zeer gegeerd is bij potentiële werkgevers.

Unieke interuniversitaire opleiding

De master of Arts in de Archivistiek is een unieke opleiding. Ze vormt als enige in Vlaanderen archivarissen-informatiebeheerders op universitair niveau. De opleiding is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, waardoor de gezamenlijke expertise optimaal benut wordt. De verplichte vakken worden aan de VUB gedoceerd. De keuzevakken volg je in Brussel, Leuven, Gent of Antwerpen. Je kan vol- of deeltijds studeren, waardoor het een opleiding is die je op elk moment in je carrière kan volgen.

Van theorie...

De opleiding Archivistiek legt de nodige nadruk op het verwerven van praktische vakkennis via training, maar blijft natuurlijk een academische opleiding met een sterk wetenschappelijke component. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische principes en methodologieën van archivistiek en informatiebeheer, maar ook aan bredere beleidsmatige onderwerpen als management, archiveringsstrategieën, selectie, materiële bewaring en digitalisering. Je verwerft tot slot inzicht in de wet- en regelgeving op het vlak van erfgoedbeheer in het algemeen en archiefwetgeving in het bijzonder. Hierbij wordt ook ingegaan op problematieken zoals privacybescherming en openbaarheid van bestuur.

... tot praktijk

In de loop van de opleiding wordt heel wat aandacht besteed aan de verwerving van praktische vaardigheden en vaktechnieken, zoals ordenen en beschrijven, of het opstellen van een informatiebeheersplan. Daarnaast leer je een aantal praktische aspecten van management, bijvoorbeeld hoe je een beleidsplan voor een erfgoedinstelling moet ontwikkelen. Deze aspecten komen aan bod bij de oefeningen en alternatieve leervormen en tijdens de stage. De stage ligt in het verlengde van de gedoceerde vakken en brengt je in contact met het concrete werkveld. Zij heeft tot doel de verworven (theoretische) kennis af te toetsen aan de praktijk en je ervaring te laten opdoen. Een dergelijke praktijkervaring zal je helpen bij je eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Meer weten over de opleiding?

Kom naar de infodag

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Lijst met indicatieve criteria om masters uit andere richtingen op dossier toe te laten tot de Master Archivistiek

De opleiding Archivistiek is een Master na Master opleiding. Dit wil zeggen dat ze enkel toegankelijk is voor mensen met een licentiaats- of masterdiploma.

Heb je een Masterdiploma Geschiedenis op zak, dan kan je meteen starten met de Master na Master Archivistiek. Masters uit andere richtingen kunnen toegelaten worden op dossier. Ze dienen bij de studietrajectbegeleider een dossier in dat inzicht geeft in de gevolgde vakken tijdens vorige studies en/of in hun nuttige opgedane werkervaring. De Opleidingsraad kan de kandidaat aanvaarden (en eventueel een aangepast programma suggereren) of het dossier afwijzen.

Dossier

Het door de student in te dienen dossier bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een motivatiebrief waarin de student in maximaal twee bladzijden de redenen aangeeft waarom hij de opleiding wil volgen.
 2. Een kort CV, met relevante beroepservaring indien van toepassing, en in ieder geval een overzicht van het academisch curriculum.
 3. Overzichten van vakken- en puntenlijsten van zowel bachelor- als masteropleiding(en).

Beoordeling

Het dossier wordt in globo beoordeeld. Volgende criteria worden bij de afweging in overweging genomen:

1. De graad die de student heeft behaald in een vorige masteropleiding

2. De vakken die de student heeft gevolgd

Hierbij zijn relevant:

 • Vakken die aansluiten bij de archivistiek en bij erfgoedstudies:
 1. historische kritiek en geschiedschrijving, institutionele geschiedenis, hulpwetenschappen als diplomatiek enz.
 2. algemene historische vakken: zoals ‘geschiedenis van de westerse beschaving’, ‘geschiedenis van de EEG’…
 3. disciplinegerichte vakken die toch historische elementen bevatten, waardoor normaliter een historisch bewustzijn is ontstaan (vb. middeleeuwse letterkunde, …).
 • Vakken die aansluiten bij het profiel van documentbeheerder: informatiebeheer, informatiesystemen, databanken, enz.
 • Vakken die aansluiten bij een ontwikkeling in de archivistiek: nieuwe media, digitalisering, enz.
 • Vakken die behoren tot de ManaMa opleiding en die de kandidaat al gevolgd heeft.

3. De relevantie van afgeronde stages en/of Masterverhandelingen in een andere opleiding

 • Het onderwerp van de Masterverhandeling houdt verband met Archivistiek, Erfgoed-, Document- of Informatiebeheer of een vak van de ManaMa opleiding.
 • Er is in het kader van een andere opleiding een praktijkstage in de Archivistiek, Erfgoed-, Document- of Informatiebeheer gevolgd; de stage omvatte aantoonbaar tenminste 120 uren.

4. Aantoonbare ervaring

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in archief- of documentbeheer, of in aanverwante sectoren zoals erfgoed- of museumwezen, informatie-, bibliotheek- of communicatiewetenschappen, informatica, bestuurskunde, administratief recht (deze opsommig is niet limitatief). Dit wordt aangetoond door:

 • bij het dossier door de kandidaat geschreven relevante werken op te nemen waaruit dit blijkt (bijvoorbeeld inventarissen, artikelen in vakbladen, presentaties voor openbare workshops, trainingen of congressen…).
 • bij het dossier referentiebrieven op te nemen van leidinggevenden en/of van een archivaris/documentbeheerder waaruit blijkt dat de kandidaat relevante werkervaring heeft.

5. Eventuele andere argumenten die relevant zijn voor een studie in de Archivistiek

Indiening en procedure

Het dossier moet voor 1 augustus 2022 ingediend worden bij de studietrajectbegeleider van de opleiding (met een cc naar archivistiek@vub.be). Studenten die nog geen masterdiploma hebben gehaald maar afstuderen in de tweede zittijd, kunnen eveneens een dossier indienen, maar vermelden dit in hun cv. In dat geval wordt de beslissing genomen met de bindende voorwaarde om het diploma te halen voor de start van het academiejaar en het bewijs daartoe te leveren.

Studenten met een buitenlands diploma’s moeten naast het toelatingsdossier ook een elektronisch aanvraagdossier voor inschrijving indienen. Dit kan via de Engelstalige pagina van de VUB.

De studietrajectbegeleider of de voorzitter kunnen de kandidaat uitnodigen voor een gesprek.

De voorzitter beoordeelt het dossier op basis van de bovengenoemde voorwaarden en beslist of de kandidaat kan instromen of niet. Deze beslissing wordt voor 15 september aan de kandidaat meegedeeld.

Het besluit kan de volgende vormen aannemen:

 • De kandidaat wordt toegelaten tot de ManaMa Archivistiek. De commissie kan hier suggesties doen om een aangepast programma te volgen.
 • De kandidaat wordt niet toegelaten.

Programma

De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijke stam van algemene vakken (verplichte vakken en geïntegreerde masterproef en stage), aangevuld met twee profielen.

Programma

De stamvakken vormen de basis van de opleiding en zijn erop gericht je de theoretische, methodologische en praktische kennis bij te brengen die je bij de uitoefening van je beroep nodig hebt. Via de masterproef en stage en een van beide profielen, specialiseer je je in archieven met historische betekenis of in informatiebeheer. De masterproef is de neerslag van het geleverde werk tijdens de stageperiode.

Stamvakken

De stamvakken vormen de kern van de opleiding. Zij gaan in op de grote principes, op de actuele internationale discussies, op uiteenlopende zienswijzen in het archief- en informatiebheer enerzijds en op de basisvaardigheden anderzijds. De stamvakken die tijdens het eerste semester gedoceerd worden, geven je de nodige kennis en theoretische achtergrond om de stage te kunnen aanvangen. Een korte inhoud van de stamvakken kan je vinden op de website van de Vrije Universiteit Brussel.

Twee profielen

De studenten kiezen binnen de opleiding een profiel:

 • Profiel Digitaal Informatiebeheer;
 • Profiel Archief- en Erfgoedbeheer.

Keuzevakken

Binnen het gekozen profiel dient elke student voor 3, 5 of 6 studiepunten aan keuzevakken te volgen uit het aanbod van de 2de of 3de cyclus van de deelnemende universiteiten (VUB, UGent, UAntwerpen of KU Leuven) of uit een internationaal programma in het kader van
een onderwijs- en uitwisselingsakkoord. Je volgt één of meerdere vakken die passen binnen het gekozen profiel (een keuzevak in het digitale domein voor het profiel Digitaal Informatiebeheer, een keuzevak in het archief- en erfgoeddomein voor het profiel Archief- en Erfgoedbeheer). De goedkeuring van de voorzitter van de opleiding is vereist. Sommige vakken vereisen bovendien prerequisites. In dat geval moet je eerst met de titularis bekijken of je het vak al dan niet mag volgen.

Stage en verhandeling

De stage is het veldwerk in het verlengde van de gedoceerde cursussen. Elke student dient een stage van minimum 300 uur te volbrengen in een archiefdienst of in een administratie, openbaar of privé. De stage heeft tot doel de student praktijkervaring te verschaffen en hem/haar de gelegenheid te geven deze ervaring aan de onderrichte materie te toetsen.

De opleiding zorgt voor geschikte stageplaatsen. Elk jaar wordt een lijst met stageonderwerpen samengesteld waaruit de studenten een onderwerp voor hun verhandeling kunnen kiezen. Op deze lijst staan zowel onderwerpen gericht op de klassieke archivistiek als onderwerpen gericht op het informatiebeheer. De instellingen die deze stageonderwerpen aanbieden, zijn verspreid over het hele land.

De masterproef is de neerslag van het geleverde werk tijdens de stageperiode en moet een origineel archivistisch onderwerp behandelen. Ze kan bestaan uit een zuiver theoretisch, methodologisch of toegepast archivistisch onderzoek, uit een brontypologisch onderzoek, uit een wetenschappelijk verantwoorde archivistische toegang, uit de analyse van een (deel van een) administratie ter verbetering van het informatiebeheer of uit een onderzoek waarbij archivistiek en andere wetenschappen of disciplines - zoals bijvoorbeeld erfgoed of informatica - elkaar raken.

Lessenrooster

De lessen van de opleiding Archivistiek worden zoveel mogelijk gegroepeerd zodat de studenten niet te vaak naar Brussel moeten reizen en voldoende tijd hebben om aan hun stage te werken. De laatste jaren werd er geëxperimenteerd met clustering, waardoor de uurroosters wekelijks kunnen variëren. De studenten worden verzocht de roostering regelmatig op te volgen.

Het lessenrooster wordt aan het begin van elk academiejaar bekend gemaakt via de elektronische valvas van de opleiding. Wijzigingen zijn in de loop van het academiejaar ook daar te vinden. Soms moet er immers om praktische redenen zoals de beschikbaarheid van de lokalen enz. geschoven worden met het lessenrooster.

Zowel in het eerste als in het tweede semester worden ook nog een aantal gastcolleges voorzien. De data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Op deze pagina vind je heel wat praktische informatie over de opleiding. Heb je na het lezen ervan nog vragen, mail deze dan gerust naar archivistiek@vub.be of vraag een gesprek via Teams aan.

Start academiejaar 2021-2022

Op maandag 27 september 2021 om 10:00 u start de Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer met een infosessie in lokaal D.3.05 op de Campus Etterbeek van de VUB (zie campusplan).

Je krijgt dan een algemene uitleg over het verloop van de opleiding en over wat er van de studenten verwacht wordt gedurende het jaar. Uiteraard is er daarna tijd voor het beantwoorden van alle vragen in verband met het programma, het lessenrooster, de stages, het eindwerk, enz. Noteer alvast dat diezelfde dag de lessen starten:

 • 13u - 'Werkcollege in de Archivistiek'

Leslocatie en ligging campus

De stamvakken worden op de Campus Etterbeek gedoceerd. Hier vind je een plattegrond en wegbeschrijving.

De campus Etterbeek heeft een toegangssysteem dat werkt op basis van nummerplaatherkenning. Iedereen wiens nummerplaat geregistreerd staat, krijgt automatisch toegang tot de campus. Studenten en personeelsleden kunnen hun nummerplaat laten registreren via het Intranet. Externe bezoekers die met de wagen de campus op en af willen rijden moeten zich aanmelden via de intercom aan de ingangen. Er is parking voorzien op de Campus.

Studiegeld

Het studiegeld voor deze master na masteropleiding bedraagt € 1.323, op voorwaarde dat je alle 60 studiepunten in één jaar opneemt. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

Inschrijvingen

Waar en wanneer kan ik inschrijven en wat kost de opleiding?

Voor alle info in verband met inschrijvingen kan je terecht op de website van de Vrije Universiteit Brussel, rubriek inschrijvingen.

Ik heb een masterdiploma in een andere sector dan de geschiedenis en wil inschrijven voor de opleiding Archivistiek.

De toelatingsvoorwaarden kun je hier vinden.

Kan ik ook toegelaten worden tot de opleiding als ik een buitenlands diploma heb?

Studenten met een buitenlands diploma moeten een algemeen aanvraagdossier indienen. Dit kan via de Engelse pagina van de VUB: https://www.vub.be/en/study, https://www.vub.be/en/studying-at-the-vub/how-to-enroll en https://www.vub.be/en/studying-at-vub-starts-here. Hou de deadlines van indiening goed in de gaten. Ze vallen doorgaans op het einde van de lente.

Masters met een ander diploma dan geschiedenis moeten daarnaast een aanvraagdossier samenstellen en indienen om toegelaten te worden op dossier (zie toelatingsvoorwaarden).

Ik wil voor een of meerdere opleidingsonderdelen inschrijven via een creditcontract.

Op deze pagina vind je meer informatie omtrent het inschrijven via creditcontract.

Toelatingsvoorwaarden

Ik heb geen masterdiploma, kan ik toch inschrijven voor de opleiding Archivistiek?

De Master na Master is alleen toegankelijk voor mensen met een Masterdiploma. Heb je geen Masterdiploma en wil je toch graag een opleiding Archivistiek volgen, dan is de cursus Beroepsoriëntatie: archivistiek en erfgoedbeheer misschien iets voor jou.

Ik moet mijn verhandeling van mijn master nog afwerken. Kan ik toch al inschrijven in de opleiding Archivistiek?

Je kan je inschrijven voor de Master na Master Archivistiek onder voorbehoud van afstuderen in een andere master. Je moet dan wel bij inschrijving de bewijzen kunnen voorleggen dat je al voor een gedeelte van die Master geslaagd bent. Voor meer informatie over de te volgen procedure kan je bij de studietrajectbegeleider terecht.

Vrijstellingen

Ik wil inschrijven, maar heb in mijn vooropleiding al één of meerdere opleidingsonderdelen gevolgd. Hoe bekom ik een vrijstelling?

Uiteraard moeten vakken waar men vroeger voor slaagde niet nogmaals afgelegd worden. Op de website van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte vind je de nodige formulieren om een vrijstelling aan te vragen. Bezorg het ingevulde formulier aan de studietrajectbegeleider.

Ik heb tijdens mijn Master Geschiedenis het opleidingsonderdeel “Beroepsoriëntatie: archivistiek en erfgoedbeheerInleiding tot de Archivistiek” gevolgd. Krijg ik daardoor vrijstelling voor bepaalde opleidingsonderdelen?

Het opleidingsonderdeel Beroepsoriëntatie: archivistiek en erfgoedbeheer geeft je een goede basis om met de opleiding Archivistiek te starten. De opleidingsonderdelen van de Master na Master gaan echter veel dieper in op de materie. Het volgen van deze cursus geeft je dan ook geen vrijstelling voor een opleidingsonderdeel van de opleiding Archivistiek.

Kan ik een vrijstelling krijgen voor de 5 studiepunten keuzevakken?

Nee, dat kan niet. Iedereen die de Master Archivistiek volgt, heeft tijdens zijn vooropleiding al opleidingsonderdelen afgelegd die ook als keuzevak in de Archivistiek gevolgd kunnen worden. De bedoeling van de 5 studiepunten op het curriculum is dan ook dat de student een opleidingsonderdeel kiest dat nog niet gevolgd werd tijdens de vooropleiding en dat bovendien een aanvulling vormt op de opleiding Archivistiek.

De stage

Moet ik zelf op zoek naar een stageplaats?

Nee, dat hoeft niet. De opleiding zorgt elk jaar voor een lijst met stageonderwerpen.

Kan ik mijn stage al starten in de vakantieperiode?

Nee, dat kan niet. De stamvakken uit het eerste semester zorgen ervoor dat je de nodige kennis hebt om je stage goed uit te voeren. Je kan dus niet starten met de stage zonder deze vakken te volgen.

Contactgegevens

Opleiding

Heb je nog vragen waarop je het antwoord niet terugvond op de website, neem dan contact op met:

Master na Master Archivistiek
Universiteitsarchief (Lokaal 0B033)
Pleinlaan 2
1050 Brussel
archivistiek@vub.ac.be
02/629.24.34

Professor dr. F. Scheelings is op hetzelfde adres bereikbaar.

Je kan ook contact opnemen met de contactpersoon op de KULeuven:

Prof. dr. E. Put
Letterenfaculteit - Departement Geschiedenis (Lokaal 05.32)
Blijde Inkomststraat 21 bus 3307
3000 Leuven
Eddy.Put@arts.kuleuven.ac.be

Studietrajectbegeleiding

Voor individuele trajecten, creditcontracten, vrijstellingen, enz. moet je langs de studietrajectbegeleider van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte passeren.

Meer weten over onze voorzieningen?

Kom naar de infodag

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Carrièremogelijkheden

Eens je afgestudeerd bent, staat je een boeiende carrière te wachten. Archivarissen werken veelal in wetenschappelijke instellingen, in allerlei
archieven (van overheidsinstellingen, universiteiten, musea,...) en in de erfgoedsector. Daar wordt beleid en beheer van hen verwacht. Ze combineren dat vaak met vaktechnische bezigheden als het verwerven, inventariseren en bewaren van archieven, en met publieksgerichte taken als het ter beschikking stellen en valoriseren van documenten. In dergelijke instellingen vervult de klassieke archivaris ook een wetenschappelijke taak, omdat hij de bronnen onderzoekt en erover publiceert. Als archivaris gebruik je je historische kennis ook voor tentoonstellingen en publieksmomenten. Dan werk je nauw samen met andere erfgoedbeheerders. Maar niet iedereen komt in een erfgoedinstelling terecht. Sommige afgestudeerden worden cultuurbeleidscoördinator of erfgoedconsulent. Document- en informatiebeheerders vind je vooral bij overheids- en privé-instellingen, waar zij het dynamisch archief beheren en advies verlenen over informatiesystemen, ordeningsplannen en classificaties, workflow en digitalisering van de administratieve organisatie, en de overdracht, vernietiging, bewaring en openstelling voor het publiek van documenten,... Ook zij moeten van vele markten thuis zijn en creatief kunnen denken. Soms vind je informatiebeheerders terug als informatie-ambtenaar of als consultant. Verschillende informatiebeheerders stromen door naar administratieve directiefuncties. In de praktijk combineren afgestudeerden
vaak beide functies en gaan ze aan de slag als archivaris-informatiebeheerder.

Forum Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer

De afgestudeerden van de archiefopleiding verenigen zich in het FAAD (Forum Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer). Voor meer informatie kan je de website van het FAAD raadplegen.

Op de website van het FAAD vind je de lijst van verhandelingen die door afgestudeerden in het kader van de opleiding gemaakt werden. Ze zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van de VUB en de meeste (maar niet alle) ook bij CAVA.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Informatie voor stage-instellingen

Elk jaar verzamelt de interuniversitaire Master na Master opleiding Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer onderwerpen voor verhandelingen in de archiefsector, in de erfgoedsector en in de administratie.

De masterproef is een wetenschappelijk eindwerk dat minstens een onderzoek met een aantal theoretische componenten en een gefundeerde methode bevat. Het onderwerp van de masterproef is bij voorkeur vernieuwend, bevat een interessante complexiteit, kan eventueel interdisciplinair benaderd worden, sluit aan bij een internationale problematiek, is vergelijkbaar, enz. Een dergelijk werk kan perfect vertrekken van de praktijk, bijvoorbeeld door het uitwerken van een casus of door een bestaande situatie te onderzoeken. Om het onderzoek gestructureerd te laten verlopen, formuleren de docenten een aantal onderzoekslijnen en -onderwerpen, die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Aan de stageplaatsen wordt gevraagd om onderwerpen te formuleren die in deze onderzoekslijnen passen. Zo wordt er een win-win situatie nagestreefd.

Via de onderzoekslijnen worden onderwerpen aan bepaalde promotoren verbonden. Dit impliceert dat de promotor uw persoonlijke gesprekspartner voor een bepaald onderwerp wordt. Door deze procedure kan de stage reeds vanaf eind oktober praktisch geregeld worden met de stageplaats.

De procedure verloopt als volgt:

 • indien u een onderwerp hebt voor een stagiair, vul dan voor 15 augustus het aanvraagformulier in
 • stuur het via mail door naar de docent die de onderzoekslijn opstelde
 • de docent neemt vervolgens contact met u op om het onderwerp door te spreken en verder met u af te stemmen. Indien hij een onderwerp aanvaardt, bevestigt hij dat per mail
 • de docenten stellen de onderwerpen die ze aanvaarden in het begin van het academiejaar voor aan de studenten. De studenten maken een keuze. Aanvaarding van het onderwerp door de promotor betekent niet noodzakelijk dat het onderwerp gekozen zal worden

Onderzoekslijnen