logo

Gender en diversiteit

In de interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit ligt de  nadruk enerzijds op theorievorming over sociale ongelijkheid en discriminatie en het internationale onderzoek in het domein van gender en diversiteit. Anderzijds legt de opleiding via een stage een sterke link met de praktijk en het werkveld. Zo wil de opleiding inspelen op de brede vraag naar gender- en diversiteitsexperten. Het programma bestaat daarbij uit drie verplichte vakken die op een dag gedurende het eerste semester in Brussel worden georganiseerd. De verdiepingsvakken worden aan de verschillende participerende universiteiten aangeboden, maar kunnen ook op afstand via teleclassing aan de eigen instelling gevolgd.

Meer weten over de opleiding?

Boek je infosessie

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De interuniversitaire Masteropleiding in gender en diversiteit wil studenten in staat stellen om vanuit een stevig theoretisch fundament in het interdisciplinaire vakgebied van de genderstudies veranderingsprocessen te realiseren en te ondersteunen in het maatschappelijk veld. Studenten worden opgeleid om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie.

De nadruk ligt enerzijds op het verwerven van een gevorderde kennis van de theorievorming in het domein van gender en diversiteit. Studenten leren hoe zij gender als analytische categorie en kritisch perspectief kunnen hanteren met betrekking tot centrale vraagstukken in de wetenschap, geschiedenis, politiek, media, cultuur en maatschappij. De koppeling van genderstudies aan de analyse van andere vormen van diversiteit zoals etniciteit, seksuele oriëntatie en klasse, verhoogt de relevantie van de opleiding in de multiculturele samenlevingen van vandaag. De opleiding maakt ook een sterke link met de praktijk en het werkveld. Daartoe voorziet het programma onder meer in een stage. Zo wil de opleiding inspelen op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, in het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo's. 

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Aanpak

Genderstudies is een interdisciplinair en internationaal erkend vakgebied dat constructies, beeldvorming en verhoudingen tussen vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen kritisch onderzoekt en ter discussie stelt. ‘Mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, naast andere labels en identiteiten, zoals afkomst, huidskleur, seksuele identiteit en klasse, worden niet als ‘gegeven’ beschouwd maar onderhavig aan culturele, maatschappelijke en historische (machts-)processen. Sinds 2006 was er geen opleiding in Vlaanderen in de genderstudies, hoewel er aan de verschillende universiteiten cursussen worden gedoceerd en steeds meer onderzoekers actief zijn in gender- en diversiteits-gerelateerd onderzoek.

De opleiding Master of Arts in Gender en Diversiteit biedt een verdiepende vorming in de genderstudies. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen gender en andere vormen van diversiteit en ongelijkheid zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, socio-economische status, levensbeschouwing en functiebeperking: het intersectioneel perspectief. De opleiding brengt de aanwezige expertise in Vlaanderen tezamen om studenten te kunnen opleiden tot theoretisch onderlegde agents of change die sociale veranderingsprocessen kunnen begeleiden en tot een groter genderbewustzijn kunnen bijdragen in de maatschappij. Zij worden opgeleid om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie, gaande van het interpersoonlijke, tot lokale en internationale niveau.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Het diploma gender en diversiteit biedt toegang tot al de beroepen waar een masterdiploma gevraagd wordt. Afgestudeerden kunnen in het bijzonder terecht in die onderdelen van een organisatie die gericht zijn op interne of externe veranderingsprocessen met als doel het realiseren van gelijkheid voor diverse maatschappelijke groepen.

Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren: (lokale, regionale, nationale, supra- en internationale) besturen en beleidsorganen; administraties, overheidsinstellingen en andere diensten die een cel/werking gelijke kansen, gender of diversiteit hebben (bv. SELOR, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, de krijgsmacht, culturele instellingen); instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding; politieke partijen en studiediensten, vakbonden; allerhande middenveldorganisaties, de vrouwenbewegingen en ngo's; universiteiten, onderzoeksinstituten, consultancybureaus; de mediasector; personeelsdiensten en human resources management zowel in de publieke als de private sector.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om te worden toegelaten verschillen van opleiding tot opleiding.

De eerste doelgroep van de nieuwe opleiding is academische bachelors vanuit de humane en sociale wetenschappen met interesse voor genderstudies. Ten tweede staat de master open voor masters uit alle studiegebieden die zich willen specialiseren in de genderstudies als interdisciplinaire opleiding volgend op een andere master.

De master in gender en diversiteit is rechtstreeks toegankelijk voor:

  • academische bacheloropleidingen in de studiegebieden archeologie en kunstwetenschappen; economische en toegepaste economische wetenschappen; geschiedenis; godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; politieke en sociale wetenschappen; psychologie en pedagogische wetenschappen; taal- en letterkunde; wijsbegeerte en moraalwetenschappen; rechten, notariaat en criminologische wetenschappen.
  • academische masteropleidingen in alle studiegebieden

Vanaf academiejaar 2021-2022 gelden er nieuwe toelatingsvoorwaarden voor de professionele bachelor. Volgende opleidingen krijgen toegang tot het schakelprogramma van de Master Gender en Diversiteit:

  • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied Onderwijs
  • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied Sociaal-agogisch Werk
  • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde
  • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied Gezondheidszorg

Voor meer info over de toelatingsvoorwaarden, zoals vragen in welk studiegebied jouw diploma zich situeert, en of je kan doorstromen naar deze masteropleiding, zie de lijst van toegelaten opleidingen op de website van de UGent.

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie