logo

Inleiding

De Faculteit Recht en Criminologie en in het bijzonder de onderzoeksgroep LSTS met steun van de onderzoeksgroepen CRiS en SMIT, richtten in samenwerking met de vzw Privacy Salon de tijdelijke leerstoel “Chair in Surveillance Studies” op.

Objectieven

 • het stimuleren en bevorderen van interdisciplinair onderzoek in surveillance studies
 • de bevordering van de samenwerking en uitwisseling van onderzoekers binnen verscheidene onderzoeksgroepen van de VUB, andere onderzoeksgroepen die actief zijn in surveillance studies en onderzoekers over de hele wereld
 • het creëren van een internationaal kenniscentrum over surveillance in België. Het objectief op termijn is ook een interfacultaire onderzoeksgroep op te richten.

Activiteiten

Het uitvoeren en bevorderen van origineel interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek rond surveillance en de verspreiding van het onderzoek door middel van publicaties (boeken, wetenschappelijke artikelen, beleidsnota's en rapporten) en deelname aan internationale conferenties, beleidsevenementen, wetenschappelijke en expertnetwerken. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een interfacultair onderzoeksgroep en een interfacultaire MA keuzevak, het opzetten van een seminariereeks rond surveillancestudies en bijdragen tot communicatie over wetenschappelijk onderzoek naar surveillance.

Coördinatie

De leerstoel wordt gecoördineerd door Professor Dr. Rosamunde van Brakel.

Prof. Dr. Rosamunde van Brakel is onderzoeksprofessor bij de onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society (LSTS), waar ze onderzoek doet naar criminaliteitscontrole en surveillance.Daarnaast is ze directrice van het jaarlijkse internationale congres Computers, Privacy en Data Protection (CPDP), mede-oprichter van de vzw Privacy Salon en co-directeur van de Surveillance Studies Network.

Ze studeerde pedagogische wetenschappen en criminologie aan de KU Leuven en de Universiteit van Ottawa. Eerdere ervaringen omvatten het werken als beleidsmedewerker voor de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in het VK en als onderzoeker voor het Belgische ministerie van Justitie. Bij de VUB deed ze onderzoek naar vrijheidsschendingen van transportbeveiligingstechnologieën en evaluatie- en certificeringssystemen voor beveiligingsproducten in het kader van de EU FP7 projecten SIAM en CRISP. Van 2014-2015 was ze gedetacheerd om als onderzoeker voor de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid te werken aan het project: Big Data, Privacy and Security.

1. Events

VUB Surveillance Studies Seminar Series

/// Peter Fussey (Professor of Sociology, University of Essex, UK) ///

Facial Recognition in the Global City: Ethnographic analysis of the police trials of live facial recognition in London.

                Donderdag 21 November, 2019 - 12.00-14.00h

                Gebouw 'I' - Aula 0.03 – VUB Campus Etterbeek

About the speaker

Professor Pete Fussey’s research focuses on surveillance, digital sociology, algorithmic justice, human rights, intelligence oversight, technology and policing, and urban studies. He has published widely across these areas. He is a director of the Centre for Research into Information, Surveillance and Privacy (CRISP) – a collaboration between surveillance researchers at the universities of St Andrews, Edinburgh, Stirling and Essex - and research director for the five-year ESRC funded Human Rights, Big Data and Technology project. As part of this project Professor Fussey leads research teams empirically analysing digital security strategies in the US, UK, Brazil, India and Germany. 

https://www.essex.ac.uk/people/fusse98409/peter-fussey

Iedereen welkom, maar RSVP: thierry@privacysalon.org

2. Projecten

coming soon

3. Onderzoek

coming soon

Sponsor

Privacy Salon is een vzw die actief is binnen het domein van privacy, databescherming en andere sociale en ethische kwesties die gepaard gaan met de introductie van nieuwe technologieën in de samenleving.

Steering Committee

 • Prof. Dr. Serge Gutwirth (chair), LSTS, Vrije Universiteit Brussel
 • Prof. Dr. Kristel Beyens, CRiS, Vrije Universiteit Brussel
 • Prof. Dr. Paul De Hert, LSTS, Vrije Universiteit Brussel/Privacy Salon
 • Prof. Dr. Jo Pierson, SMIT, Vrije Universiteit Brussel
 • Mr. Ulrich Seldeslachts, Privacy Salon/LSEC

Leerstoeltype

Onderzoek

Periode

2019 - 2021

Introduction

The Faculty of Law and Criminology, and in particular the LSTS research group with the support of the CRiS and SMIT research groups, established the temporary "Chair in Surveillance Studies" in collaboration with the vzw Privacy Salon.

  Objectives

  • Stimulating and encouraging interdisciplinary research in Surveillance Studies
  • Stimulating cooperation and exchange of researchers within different research groups of the VUB, other researchers and research groups in Belgium and from across the world who do research on surveillance
  • Creating a knowledge center on surveillance in Belgium and exploring the possibility of establishing an interfaculty research group at the VUB.  

   

  Activities

  Conduct and promote original interdisciplinary scientific research on surveillance and dissemination of the research through publications (books, scientific articles, policy briefs and reports) and participation in international conferences, policy events, scientific and expert networks, exploring the possibilities for setting up an interfaculty research group and a interfaculty elective MA course, establish a seminar series in surveillance studies, contribute to science communication of scientific research on surveillance.

  Coordination

  The chair is coordinated by Professor Dr. Rosamunde van Brakel.

  Prof. Dr Rosamunde van Brakel is research professor at the Law, Science, Technology & Society (LSTS) Research Group doing research on crime control and surveillance. In addition she manages the annual international Conference Computers, Privacy and Data Protection, co-founder of Privacy Salon and co-director of the Surveillance Studies Network.

  She studied educational sciences and criminology at the KU Leuven and the University of Ottawa. Previous experiences include working as a policy assistant for the Representative of the Flemish Government in the UK and as a researcher for the Belgian Ministry of Justice. At the VUB she conducted research on freedom infringements of transport security technologies and evaluation and certification schemes for security products in the context of the EU FP7 projects SIAM and CRISP. From 2014-2015 she was seconded to work as a research fellow for the Netherlands Scientific Council for Government Policy on the project: Big Data, Privacy and Security. 

  1. Events

  VUB Surveillance Studies Seminar Series

  /// Peter Fussey (Professor of Sociology, University of Essex, UK) ///

  Facial Recognition in the Global City: Ethnographic analysis of the police trials of live facial recognition in London.

                  Thursday November 21 , 2019 - 12.00-14.00h

                  Building 'I' - Aula 0.03 – VUB Campus Etterbeek

  About the speaker:

  Professor Pete Fussey’s research focuses on surveillance, digital sociology, algorithmic justice, human rights, intelligence oversight, technology and policing, and urban studies. He has published widely across these areas. He is a director of the Centre for Research into Information, Surveillance and Privacy (CRISP) – a collaboration between surveillance researchers at the universities of St Andrews, Edinburgh, Stirling and Essex - and research director for the five-year ESRC funded Human Rights, Big Data and Technology project. As part of this project Professor Fussey leads research teams empirically analysing digital security strategies in the US, UK, Brazil, India and Germany. 

  https://www.essex.ac.uk/people/fusse98409/peter-fussey

  Everybody welcome, but please RSVP: thierry@privacysalon.org

  2. Projects

  coming soon

  3. Research

  coming soon

  Sponsor

  Privacy Salon vzw aims at sensibilising and critically informing the broader public, policy makers and industry in Belgium, Europe and beyond about privacy, data protection and other social and ethical issues that are raised with the introduction of new technologies in society.

  Steering Committee

  • Prof. Dr. Serge Gutwirth (chair), LSTS, Vrije Universiteit Brussel
  • Prof. Dr. Kristel Beyens, CRiS, Vrije Universiteit Brussel
  • Prof. Dr. Paul De Hert, LSTS, Vrije Universiteit Brussel/Privacy Salon
  • Prof. Dr. Jo Pierson, SMIT, Vrije Universiteit Brussel
  • Mr. Ulrich Seldeslachts, Privacy Salon/LSEC

  Chair type

  Research

  Period

  2019 - 2021