Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Praktijkgerichte opleiding: de stages in de masteropleiding bieden ruimte voor zowel een sterke specialisatie met diepgang als een brede oriëntering op de werkvloer met aandacht voor multidisciplinariteit, wat de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt garandeert.

 • Intensieve begeleiding: de kleine studentengroepen zorgen ervoor dat studenten nauw contact houden met elkaar, docenten en assistenten. Tijdens de werk- en stageperiodes binnen de opleiding wordt duidelijk dat de docenten de student centraal stellen.

 • Begeleidingstraject 1ste bachelor: via pre-testen, tussentijdse evaluaties en aangepaste begeleiding waar nodig worden de eerstejaarsstudenten voortdurend opgevolgd door de docenten en studiebegeleiders. Bijsturing kan daardoor snel gebeuren.

 • Studentgestuurd: de masterstudenten kiezen zelf hun stageplaatsen. Zo bepalen ze, in samenhang met de gekozen keuzevakken, in belangrijke mate zelf de richting van hun leerproces, gebaseerd op hun interesses en loopbaanvoorkeur.

 • Sterke verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek: de docenten zetten hun onderzoeksexpertise in zowel binnen het theoretische als praktische onderwijs. In de masteropleiding worden veel vakken in het Engels gedoceerd om de studenten voor te bereiden op de internationale onderzoekswereld. Tijdens de bacheoropleiding worden de studenten al voorbereid op het gebruik van Engels als Wetenschappelijke voertaal.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Biomedische_wetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • De manier waarop de studenten feedback krijgen doorheen de opleiding dient grondig doorgelicht te worden. De Evaluatiecommissie die in de schoot van de Opleidingsraad werd opgericht, kan een sturende rol spelen om tot een duidelijke visie rond het geven van feedback te komen.
 • Het aanbod van managementvakken kan versterkt worden, bijvoorbeeld door het profiel Onderzoek en beleid meer op beleid in de biomedische sector te richten dan op de organisatie van de gezondheidszorg.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De werkgroep Internationalisering stimuleert de studenten om op buitenlandse stage te gaan en optimaliseert ook de informatieverstrekking hierover. De administratieve procedures worden ook bijgeschaafd.
 • In de masteropleiding werd de master in de Biomedische Wetenschappen omgebouwd tot een Engelstalige master in Biomedical Research waarin ook internationale studenten instromen. Het profiel Onderzoek en beleid werd in Samenwerking met de faculteit ES omgezet tot de afstudeerrichting Managment en Bedrijfsleven. Afstemming op het werkveld in de klinische/medische laboratoria werd bewerkstelligd door de oprichting van de afstudeerrichting Klinsiche BMW. Via teleclassing wordt het bovendien eenvoudiger om vakken van andere faculteiten aan te bieden en het aanbod te vergroten.
 • De opleiding werkt aan een grondige analyse van het huidige bachelorprogramma met betrekking tot onder andere de onderwijsvormen, onderlinge afstemming van de opleidingsonderdelen en leerlijnen, uurroosters en studielast.
 • De opleiding werkt in samenwerking met de Farmaceutische Wetenschappen aan de mogelijkheden om tot een vroegtijdige remediering te komen mbv een ijkingstoets, evnetueel in de context van onze eigen pretoetsen.
 • De informatiedoorstroom rond beroepsmogelijkheden naar studenten wordt verbeterd, zodat de studenten vroeger in de bacheloropleiding een beeld krijgen van het werkveld en op basis daarvan een meer gefundeerde keuze kunnen maken betreffende de masteropleidingen.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.