Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Dynamische en vernieuwende opleiding: de opleiding brengt een evenwichtige mix van theorie en toepassing aan de hand van practica en gevalsbesprekingen. De opleiding voerde verschillende onderwijsvernieuwende projecten uit met het oog op het optimaliseren van het leerproces van de studenten.

 • Laagdrempelig contact tussen studenten en docenten: de relatief kleine studentengroepen zorgen ervoor dat studenten nauw contact houden met elkaar, docenten en assistenten. De feedback die de studenten geven, wordt snel opgevolgd.

 • Integratief onderwijs: de opleiding tracht steeds, waar mogelijk, integratief onderwijs te organiseren om de studenten optimaal voor te bereiden op hun rollen op de werkvloer. Voorbeelden hiervan zijn de simulatieapotheken, het geïntegreerd practicum en de 4 opleidingsonderdelen die het Lijnproject vormgeven doorheen de bacheloropleiding.

 • Intensieve begeleiding: verschillende ondersteuningsinitiatieven worden aangeboden door de docenten en assistenten in samenwerking met het Studiebegeleidingscentrum (SBC) van de VUB. De pretoets voor wiskunde en de tussentijdse testen in november voor wiskunde, chemie en biologie geven studenten een beeld van hun voortgang. Bij een probleemsignalering worden studenten door het SBC en de docententeams begeleid en nauw opgevolgd.

 • Aandacht voor diversiteit en Brussel: de opleiding tracht zo goed mogelijk in te spelen op al de diversiteit die de opleiding rijk is en is gevoelig voor zowel de problemen als de kansen dat dit met zich meebrengt. De docenten trachten steeds Brussel en haar multiculturele context in het onderwijs te integreren.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Farmaceutische_wetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • De studiebelasting is traditioneel groot in farmacieopleidingen en dient voortdurend gemonitord te worden. Een doorlichting van de leerdoelen en werkvormen van de opleidingsonderdelen kan aantonen of deze optimaal op elkaar afgestemd zijn en kan een overmatige tijdsbelasting voorkomen.

 • In het licht van de snel veranderende zorgsector dient de opleiding de verschillende mastertrajecten te hervormen. Er moeten keuzes gemaakt worden om een haalbaar en relevant programma te ontwerpen. Via interuniversitair overleg kan de opleiding ideeën aftoetsen en inspiratie opdoen.

 • De opleiding heeft nog kansen om internationalisation@home verder uit te bouwen. Uitwisseling met buitenlandse instellingen kan vergemakkelijkt worden door een semester in de masteropleidingen in het Engels te onderwijzen. Ook kunnen internationale studenten en hun ervaringen beter ingezet worden in het onderwijs. De diversiteit van de eigen studentenpopulatie en van de Brusselse context kunnen nog meer gereflecteerd worden in het onderwijs.

 • Door afgestudeerden die buiten de universiteit tewerkgesteld zijn nauwer te betrekken bij het onderwijs aan de VUB, kan de opleiding voortdurend de vinger aan de pols houden met wat leeft op de werkvloer.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • Voor de apotheekstage werkt de opleidingsraad aan een nauwer contact met de stagemeesters. Daarnaast wordt de kwaliteitscontrole versterkt door het uitwerken van nieuwe procedures en het voorzien van bijscholingen voor de stagemeesters.

 • De opleiding bereidt de invoering van de vernieuwde masterprogramma’s voor, aan de hand van feedback van studenten en docenten. Deze programma’s gaan in academiejaar 2021-2022 van start.

 • De opleiding onderzoekt of het keuzevak medisch Frans verder ingebed kan worden in het programma.

 • De opleiding intensiveert de communicatie over beroepsuitwegen en de masteropleidingen door informatie hierover te integreren in de inleidende vakken van de bacheloropleiding.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.