Onderwijskwaliteit van de opleiding

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Aan de VUB staat onderwijskwaliteit centraal. We zeggen dit niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn en ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren en updaten. Bovendien zijn we hier transparant over en zijn deze sterktes en actiepunten publiek.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 04/09/2023.

Troeven

  • Actieve betrokkenheid van onderwijsteams en studenten: Besluitvorming binnen het onderwijsproces vindt plaats met actieve inbreng van alle betrokkenen. Het onderwijsteam houdt rekening met de behoeften van de studenten, zowel bij het vormgeven van vakken als bij de discussies in de opleidingsraad.
  • Duurzaamheid als focus: Doorheen de gehele opleiding komen diverse thema’s rond duurzaamheid aan bod. Dit traject vormt studenten tot bedrijfseconomen met een scherp oog voor duurzaamheid in hun vakgebied.
  • Stimuleren van professionele competenties: Binnen het programma gaat naast kennisoverdracht, veel aandacht uit naar de ontwikkeling van praktische vaardigheden. Op deze wijze bereidt de opleiding studenten optimaal voor op hun toekomstige carrière.
 

 

Ontwikkelkansen

  • Samenwerking met alumni: De opleiding kan proactiever de banden met oud-studenten aanhalen en gebruik maken van hun expertise en inzichten binnen het programma.
  • Stimulering van internationale betrokkenheid: Door internationale vaardigheden duidelijk op te nemen als leerdoelen, kan de opleiding de ontwikkeling van deze vaardigheden bij studenten monitoren.
  • Studentenvertegenwoordiging: Om de betrokkenheid van studenten bij de opleiding te versterken, is het waardevol om een stabiele groep studentenvertegenwoordigers in de opleidingsraad te hebben. Dit zorgt voor een soepele overdracht naar nieuwe vertegenwoordigers en motiveert studenten om actief deel te nemen aan de opleidingsraad.
 

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • Profilering: Gezien de grote diversiteit onder studenten, is duidelijke communicatie over het unieke profiel van de opleiding essentieel om studenten met de juiste voorkennis te bereiken. Data over studentenachtergronden en studieresultaten verschaffen hierbij waardevolle inzichten. Tijdens een onderwijsdag gaat het onderwijsteam aan de slag om de profilering scherp te stellen.
  • Starttoets wiskunde: Voor aanstaande studenten is er een verplichte starttoets, die hen helpt om een inschatting te maken van hun huidige kennisniveau en eventuele gebieden waarin ze hun voorkennis moeten versterken.
  • Focus op duurzaamheid: De opleiding blijft het samenhangend programma rond duurzaamheid doorheen de bachelor- en masterjaren continu verder ontwikkelen.
  • Inzet voor diverse en toegankelijke onderwijsaanpak: De opleiding houdt in haar onderwijsaanpak rekening met verschillende achtergronden en leerbehoeften. Allereerst is er een voorbereidingscursus wiskunde beschikbaar, evenals individuele begeleiding voor wiskunde en taal doorheen het hele programma. Voor studenten met buitengewoon talent biedt de opleiding een excellentieprogramma aan en bestaat de mogelijkheid om een doctoraal traject te volgen als onderdeel van de masterproef.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen?

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt ook een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus