logo

Algemeen strategisch plan

De VUB en haar toekomstplan

Universiteiten bevinden zich in woelig water: niet alleen is er veel onderlinge concurrentie om de student en de schaarse middelen, de overheid wil via een instellingsreview rationaliseren en beslissen wie nog hoger onderwijs mag aanbieden, internationaal wordt een war for talent gevoerd, wetenschappers ervaren sterke druk om te presteren en te valoriseren, … .

Anderzijds liggen er veel boeiende uitdagingen te wachten: de verdere democratisering van het hoger onderwijs voor een steeds diverser publiek, de luide roep om maatschappelijk verantwoord en relevant onderzoek en onderwijs, de wereldstad Brussel met zijn vele internationale contacten, de opportuniteiten die nieuwe technologie bieden voor een leven lang leren, … .

In die complexe en spannende wereld wil de Vrije Universiteit Brussel als middelgrote universiteit standhouden en verder groeien. En daarvoor zijn een ambitie voor de toekomst en een helder plan nodig!

Hoe het begon met ASP1

In 2009 gaf de Raad van Bestuur van de VUB een groen licht voor het eerste toekomstplan, ASP1 of Algemeen Strategisch Plan genoemd. Het kwam tot stand na ruime consultatie van alle faculteiten en diensten en legde de doelstellingen en projecten voor de ganse VUB vast tot en met 2012.

ASP2 als wegwijzer naar 2016

Na ASP 1 werd, opnieuw na een bottom up consultatie van het strategisch kader bij de ganse universitaire gemeenschap, ASP 2 opgestart. Het plan vertrok vanuit een analyse van de eigen sterktes en zwaktes, gelinkt aan de uitdagingen en bedreigingen uit de wereld rondom. Een evaluatie van het eerste ASP maakte eveneens deel uit van het startdocument.

Ook dit ASP2 wil een richtingwijzer zijn voor personeel en beleid, waartegen beslissingen rationeel kunnen afgewogen worden. Het plan vertrekt van een ambitieuze toekomstvisie en legt 3 strategische topprioriteiten vast ondersteund door strategische projecten: een hoger studierendement, efficiënte rekrutering en het verbeteren van de financiële positie. ASP2 bevat daarnaast ook 10 andere aandachtspunten, optimalisatieprojecten en een serieuze financiële injectie die de verschillende maatregelen ondersteunt. Elk van de diensten en faculteiten beschrijft in een eigen ASP2-beleidsplan hoe zij de gezamenlijke ambitie en doelstellingen van de VUB mee gestalte geven. Jaarlijks wordt ook gemeten of wat in ASP2 gepland werd, ook effectief gerealiseerd is. In deze dubbele monitor bekijken we zowel een aantal KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren), als de voortgang van de verschillende projecten. Op basis van de resultaten van de monitor worden verbeteracties gepland.

Onze missie… een eigenzinnige geëngageerde bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen

De hernieuwde missie van de VUB luidt als volgt:

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

 

Deze missie wordt ondersteund door 7 kernwaarden waartoe alle medewerkers zich engageren:

  1. Ons beleid en onze activiteiten zijn doordrongen van de kernwaarden kritisch, onafhankelijk denken en vrij onderzoek.
  2. Openheid, verdraagzaamheid en respect voor persoon en maatschappij zijn belangrijke basiswaarden voor de VUB.
  3. Maatschappelijk engagement en duurzaamheid zijn terug te vinden doorheen de ganse werking.
  4. We streven naar kwaliteit, innovatie en creativiteit in ons onderzoek, onderwijs en onze dienstverlening.
  5. Met studenten, de industrie en de maatschappij bouwen we een levenslange kwaliteitsvolle en professionele relatie uit.
  6. We zorgen voor een individuele benadering in onderwijs en voor een sterke betrokkenheid van de student bij het uittekenen van het beleid en de werking van onze instelling. 
  7. We koesteren onze medewerkers en geven hen maximale kansen om zich te ontwikkelen en te groeien.

 

3 Strategische (top)prioriteiten en een portfolio van 26 projecten 

De doelstellingen uit de 3 topprioriteiten rond studierendement, rekrutering en de financiële positie worden ondersteund door 26 strategische projecten

De VUB groeit de laatste jaren in aantal studenten, maar via gerichte rekruteringsacties, ondermeer rond de troeven internationaal Brussel en groene, gezellige campus, moet dit nog beter kunnen. Een performant CRM-systeem en de opstart van een aantal nieuwe attractieve opleidingen dienen hiertoe bij te dragen.

Het studierendement aan de VUB vertoont een ander profiel dan het gemiddelde in Vlaanderen. Doel van de strategische projecten rond studierendement is enerzijds de complexe thematiek verder te analyseren om er anderzijds gericht op te kunnen ingrijpen op niveau van opleidingen, opleidingsonderdelen, docenten of begeleiding van (werk)studenten.

De strategische projecten rond het verbeteren van de financiële situatie hebben vooral tot doel de afhankelijkheid van overheidsfinanciering te verminderen door het opzetten van netwerken met de industrie en alumni. Ook het verder responsabiliseren van de VUB-gemeenschap rond het belang van de performantieparameters uit het financieringsdecreet, valt hieronder.

Andere aandachtspunten uit ASP2

Aandacht voor studenten en alumni

De participatie van studenten aan alle beslissingsniveaus van de VUB is altijd al een belangrijk uitgangspunt geweest. Zelfs in de verkiezing van de rector hebben ze sinds kort een stem. Ook een snel en correct informatiesysteem voor studenten en een beleid rond studentenvoorzieningen en aanvullende diensten, zoals een career center, vallen hieronder.

Alumni zijn belangrijke ambassadeurs voor de universiteit. Via communicatie en netwerkevents willen we de banden met hen aanhalen en versterken. En via lifelong learning kunnen ze eeuwig blijven studeren…

Een performant onderzoeksbeleid

Een vernieuwd onderzoeksbeleid werd opgestart met als uitgangspunten een basisfinanciering voor alle stafleden en daarbovenop een zwaartepuntbeleid. Andere doelstellingen van het VUB-onderzoeksbeleid zijn een hoge onderzoeksoutput behouden, het binnenhalen van EU en FWO-funding en contractonderzoek en de valorisatie ervan.

Investeren in kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs

Naast studierendement zijn aandacht voor de kwaliteit en rationalisatie van het onderwijs via samenwerking met partners en externe en interne kwaliteitszorgsystemen (studietijdmeting, opleidingen voor ZAP, evaluatie, …) eveneens belangrijke aandachtspunten. Ook onderwijsvernieuwing door systemen van distance en blended learning, krijgt hierin een plaats. Het studiebegeleidingscentrum tot slot wordt verder ontwikkeld door projecten zoals het in kaart brengen van de begintermen van de opleidingen en de monitoring van studententrajecten.

Internationalisering als speerpunt

Na de opstart van een gestructureerd internationaliseringsbeleid in ASP1, krijgt dit ook in ASP2 opnieuw veel aandacht. Internationale mobiliteit van zowel de eigen studenten als docenten naar het buitenland, maar ook het aantrekken van toonaangevende onderzoekers en internationale studenten via vernieuwde Engelstalige opleidingen staan bovenaan de agenda. Belangrijke vereisten daarvoor zijn het doortrekken van internationalisering in alle aspecten van de werking van de VUB en het afsluiten van strategische partnerships met gerenommeerde buitenlandse universiteiten.

Samenwerken met partners

Met de strategische partners EhB, UGent en ULB lopen er verschillende samenwerkingen rond onderwijs en onderzoek. Daar waar mogelijk en nuttig worden deze verder versterkt.

Medewerkers koesteren en ontwikkelen

Een organisatie draait op gemotiveerde en competente medewerkers, zowel met een academisch als een administratief of technisch ondersteunend profiel. Het personeelsbeleid van de VUB besteedt dan ook veel aandacht aan talentmanagement, leider- en ondernemerschap en prestatie-evaluatie.

Een Universitair Medisch Centrum in Jette

De VUB en het UZ willen op Brussels Health Campus samen investeren in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol en Nederlandstalig topzorgcentrum in Brussel (UMC). Een gezamenlijk onderzoeks- en opleidingsbeleid, een adequate governance en gerichte marketingacties  moeten dit initiatief verder op de kaart zetten.

Verder investeren in de uitbouw van de campussen

De VUB ontwikkelde een ambitieus investeringsprogramma dat de beide campussen verder moet ontwikkelen als site waar onderzoek en onderwijs in ideale omstandigheden kunnen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe auditoria in het XY-project, een extra onderzoeksgebouw, een animalarium en een library and learning center. Maar ook extra studenten-huisvesting, een vernieuwd zwembad en cultuur- en concertgebouw maken deel uit van het meerjarengebouwenplan.

Goed bestuur en veel slagkracht

Mede onder impuls van de op handen zijnde instellingsreview werd de governance van de VUB grondig hervormd. Korte beslissingslijnen, slagkracht, transparantie en het duidelijk vastleggen van verantwoordelijkheid en accountability waren de belangrijkste krachtlijnen van deze operatie.