Medewerkers meldpunt in het Braemgebouw

Vertrouwenspersonen Elly en Sofie

Het meldpunt is er voor je

Het meldpunt bestaat uit twee vertrouwenspersonen: Sofie Tanckeré en Elly Audenaert. Wij zijn professionele hulpverleners met beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat we zwijgplicht hebben en geen informatie mogen delen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien werken we op volledig onafhankelijke wijze.

Gesprekken zijn op afspraak en kunnen online of op één van de VUB-campussen plaatsvinden. Je kan een afspraak maken via:

Wij bieden geen acute crisisopvang. Daarvoor verwijzen we naar 24/7 diensten zoals de VUB-bewaking, politie, spoed, het Zorgcentrum Seksueel Geweld…

Waarom is het belangrijk om ongewenst gedrag te melden?

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld kunnen je welzijn, je geestelijke en fysieke gezondheid en de kwaliteit van je werk of studies beïnvloeden. Melden kan een eerste stap zijn in de richting van hulp. Daarnaast heeft het meldpunt een signaalfunctie. We analyseren jaarlijks de meldingen en de evolutie ervan. Dat geeft de VUB richting om in te zetten op preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Werking van het meldpunt

Wie kan er terecht?

Iedere student, medewerker of campusbezoeker die binnen de context van de VUB of op campus grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren, er getuige van is geweest of er vragen over heeft, kan terecht bij het meldpunt. Ook als je vragen hebt of bezorgd bent over je eigen gedrag kan je met ons contact opnemen.

Wat doet het meldpunt?

We luisteren naar jouw verhaal en geven je informatie en advies om je verder op weg te helpen. Jij hebt het heft in handen en beslist welke stappen je eventueel zet. Je neemt de tijd die je nodig hebt om hierover te beslissen. Binnen het meldpunt zijn volgende stappen mogelijk.

Info, advies en ondersteuning

We luisteren naar je verhaal en geven je informatie en advies, ook op vlak van verdere ondersteuning.

Herstelgerichte stappen

  • Je wenst zelf het gesprek aan te gaan met de andere betrokkene(n); wij kunnen je daar op jouw vraag in begeleiden.
  • Je wenst dat iemand anders het gesprek aangaat met de andere betrokkene(n). Wij kunnen deze rol opnemen of gaan samen met jou op zoek naar de geschikte persoon, zoals een leidinggevende of verantwoordelijke.
  • Je wenst een gezamenlijk gesprek met de andere betrokkene(n). Wij kunnen dit organiseren en begeleiden, mits akkoord van iedereen.
Werking meldpunt

Doorverwijzing verder onderzoek

Het meldpunt doet geen onderzoek naar je melding en beoordeelt deze niet. Wil je dat jouw melding wel verder onderzocht wordt of wens je dat de universiteit het nemen van maatregelen en sancties bekijkt? Dan verwijzen we je door naar de tuchtinstanties van de VUB. Voor personeel kan er ook beroep gedaan worden op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, die op onafhankelijke wijze een analyse maakt van de situatie en de universiteit adviseert in de aanpak ervan.

Gedurende deze procedures kan je rekenen op onze begeleiding. Wij hebben verder geen rol in deze procedures en hebben ook geen impact op het verloop of de uitkomst ervan.

Sommige vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn strafbaar. In die gevallen raden we aan om ook klacht in te dienen bij de politie.

Hoe registreren we een melding?

We houden alle meldingen bij in een centraal register, dit kan ook anoniem. Het is mogelijk dat je enkel wil dat jouw melding geregistreerd wordt zonder verdere gevolgen of stappen. Je kan steeds terug contact opnemen om de andere mogelijkheden te bekijken. Meer weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens? Dit kan je vinden in onze privacyverklaring

Hoe gaan we om met herhaalde meldingen?

In geval van meerdere of herhaalde meldingen kan het meldpunt een (pro)actieve rol opnemen. Het gaat dan om meerdere afzonderlijke meldingen over eenzelfde situatie of persoon. De rol van het meldpunt is verschillend naargelang de aard van de meldingen. Het kan bijvoorbeeld dat we een (anoniem) signaal geven aan een hoger hiërarchisch niveau, waarop zij verder beslissen over mogelijke acties.

Meld je liever extern?

Personeelsleden kunnen met meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer terecht bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur psychosociale aspecten neemt dit verder op. 

Studenten en personeelsleden van de universiteit kunnen beroep doen op het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag voor meldingen binnen de onderwijscontext. Ze bieden advies of begeleiding bij de stappen die je kan ondernemen.

Preventie en evaluatie

Op basis van het centraal register analyseert het meldpunt ieder kalenderjaar de cijfers en trends om vorm te geven aan het preventiebeleid van de VUB. De geanonimiseerde cijfers worden gerapporteerd aan de Studentenraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en aan de Raad van Bestuur.

Ieder kalenderjaar houden we een anonieme bevraging bij de gebruikers van het meldpunt over hun ervaring. Op basis daarvan kunnen we onze werking bijsturen.