Wanneer kan een tuchtprocedure?

De tuchtprocedure is een laatste stap die je kan aanspreken wanneer alle andere voorafgaande stappen niet tot het gewenste resultaat geleid hebben (bemiddeling, met elkaar in gesprek gaan …) en/of wanneer het gaat om ernstige feiten waarbij andere stappen niet mogelijk of wenselijk zijn. Als er studenten betrokken zijn, is de vicerector Onderwijs en Studentenzaken de persoon die in alle discretie actief naar jouw verhaal luistert. Voor zaken waarbij het gaat over personeelsleden is dat de rector. Meer weten over tucht voor personeel.

Hoe verloopt de tuchtprocedure voor studenten?

Eerste contact

De tuchtklacht wordt schriftelijk aan de vicerector meegedeeld, dit kan via mail. De vicerector beslist of er een tuchtonderzoek volgt.  In het geval van een tuchtonderzoek wordt dit door de vicerector geleid binnen een redelijke termijn.

Vertrouwelijk gesprek

Na ontvangst van de klacht hoort de vicerector de verzoeker(s). De vicerector heeft ook een gesprek met de student(en) waarover de tuchtklacht gaat. De vicerector kan vervolgens op eigen initiatief of op hun verzoek de betrokkenen samen uitnodigen voor een gesprek. Dit is de verzoeningsprocedure in kader van tucht. Tijdens zo’n gesprek probeert de vicerector onderling te verzoenen en/of de schade te herstellen. Als er tijdens dit gesprek afspraken worden gemaakt, dan wordt ook de duur vastgelegd waarbinnen de uitvoering van die afspraken moet gebeuren. In afwachting daarvan wordt het onderzoek in tuchtzaken verder geschorst.

Is er geen mogelijkheid tot een verzoeningsprocedure dan blijft het tuchtonderzoek lopen en beslist de vicerector over mogelijke maatregelen en verder gevolg van de tuchtklacht.

Maatregelen en sancties

Als de vicerector meent dat dat nodig is in het belang van de orde en veiligheid van de universiteit, dan kan die tijdens de duur van het tuchtonderzoek aan de betrokken student(en) een bewarende maatregel opleggen (bv. een contactverbod, een totaalverbod om een kot te betreden, of een gedeeltelijk verbod om de campus te betreden …).

Aan het eind van het tuchtonderzoek kan de vicerector beslissen om de klacht te seponeren, een vermaning uit te spreken of de klacht door te verwijzen naar de tuchtcommissie.

Tijdens de hoorzitting van de tuchtcommissie wordt de student waarover de tuchtklacht gaat opnieuw gehoord. Nadien beslist de tuchtcommissie om al dan niet een tuchtsanctie of een combinatie van sancties opleggen: een vermaning, een verbreking van huurcontract, een schorsing voor gebruik van bepaalde faciliteiten voor studenten, een schorsing voor het volgen van één of meer opleidingsonderdelen of onderwijsactiviteiten, een schorsing voor alle onderwijsactiviteiten en alle faciliteiten voor studenten (al dan niet met inbegrip van één of meer examenperiodes), of zelfs uitsluiting van de universiteit.

Wat gebeurt niet in de tuchtprocedure?

De tuchtprocedure aan de VUB is sterk verschillend van de strafrechtelijke procedure bij politie en justitie. De tuchtprocedure heeft een beperktere scope:

  • Het is enkel van toepassing op de VUB-community en voor gedrag omschreven in het tuchtreglement.
  • Er zijn beperkte middelen om onderzoek te voeren. Onderzoeksdaden zoals sporenonderzoek, uitlezen van computer of gsm,... zijn wettelijk voorbehouden aan politie en justitie. De vicerector of tuchtcommissie kan enkel de betrokkene(n) en getuige(n) horen en zich baseren op de door hen aangebrachte stukken.
  • Sancties hebben enkel betrekking op iemands studies of huisvesting aan de VUB.
  • Sancties worden niet in een extern toegankelijk register, zoals een strafblad of een studentendossier over hogeronderwijsinstellingen heen gepubliceerd.

Beide procedures verlopen onafhankelijk van elkaar. Een tuchtklacht leidt niet automatisch tot een aangifte van gepleegde feiten bij de politie. Wanneer je dit gevolg wenst, is een afzonderlijke klacht bij de politie nodig. De vicerector of de tuchtcommissie kan geen verdere opvolging en terugkoppeling bieden over de behandeling van dezelfde klacht die je eventueel (al dan niet tegelijk) indiende bij politie en justitie.

De tuchtprocedure biedt geen psychologische of therapeutische hulp of bijstand. Dit aanbod is er wel vanuit andere VUB-diensten.