Academische voorwaarden

Om te kunnen beginnen aan een opleiding aan de VUB, moet je voldoen aan enkele academische voorwaarden. Na je aanmelding, controleren we je diploma en cijferlijsten om te bepalen of je in aanmerking komt voor de opleiding van je keuze. 

Specifieke voorwaarden en voorkennistoetsen
 

Er zijn enkele opleidingen waarvoor je aan bepaalde extra voorwaarden moet voldoen. Denk bvb aan de lerarenopleiding, de opleidingen burgerlijk ingenieur en architectuur en de opleidingen geneeskunde. Sommige opleidingen vergen zelfs een verplichte ijkingstoets. 

Info over ijkingstoetsen

Studenten tijdens examen op Wekonekt Campus Square
Leerkrediet

Zolang je een positief leerkredietsaldo hebt, kan je inschrijven voor een opleiding. Je hoeft niet evenveel studiepunten te hebben als je wil opnemen. Je kan dus perfect met bvb 2 studiepunten, nog inschrijven voor een programma van 60 studiepunten. Je hebt enkel een positief saldo nodig (minstens 1 studiepunt).
Meer over leerkrediet

Er is 1 uitzondering mogelijk:
Een student die in het voorafgaande academiejaar in een bacheloropleiding was ingeschreven, en nog ten hoogste 30 ECTS-credits moet afwerken van die bacheloropleiding, maar van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt toegelaten die opleiding verder af te werken gedurende één academiejaar, voor zover hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Bacheloropleiding
 

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Heb je je diploma niet aan een Vlaamse instelling gehaald, dan moet je diploma ook in je thuisland toegang geven tot een bachelordiploma. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift. 

Sommige diploma's worden gelijkgesteld met een Vlaamse graad van secundair onderwijs en geven (als je ook een bewijs van taalvaardigheid hebt) rechtstreeks toegang tot onze bacheloropleidingen.
Overzicht van gelijkgestelde niet-Vlaamse diploma's secundair onderwijs

Elke opleiding kan ook specifieke vereisten hebben bij het screenen van je aanvraagdossier. Je kan deze specifieke toelatingsvoorwaarden vinden op de webpagina van jouw opleiding.
Overzicht opleidingen

Master- en master-na-masteropleidingen
 

Om je in te schrijven in een masteropleiding heb je een bachelordiploma (of gelijkwaardig) nodig.

Na je aanmelding verifiëren we je diploma om te bekijken of je in aanmerking komt voor het programma van jouw keuze.

Elke opleiding heeft zijn eigen specifieke eisen. Je kan deze specifieke toelatingsvoorwaarden vinden op de webpagina van jouw opleiding.
Overzicht opleidingen

 

Geen diploma secundair onderwijs?

Check de voorwaarden in het Onderwijs- en Examenreglement (Artikel 29)

Taalvoorwaarden

Bewijs van taalkennis bij inschrijving

 

Bij je aanmelding moet je ook je kennis van de onderwijstaal kunnen bewijzen. Check dus even of je voldoet aan een van onderstaande voorwaarden. Er zijn telkens meerdere opties om de vereiste taalkennis te bewijzen, je moet slechts aan 1 voorwaarde voldoen om te kunnen aanmelden.

Als je een Belgisch diploma hebt van het secundair onderwijs
 • Studenten met een diploma van het Vlaams secundair onderwijs hebben geen taalbewijs nodig om te starten aan een Engels- of Nederlandstalig programma. 
 • Studenten met een diploma van het Waals secundair onderwijs hebben geen taalbewijs nodig om te starten aan een Engelstalig programma, maar wel om te starten aan een Nederlandstalig programma.

Taalvoorwaarden: Nederlands

Nederlands
 

§1. Je kan je kennis van het Nederlands aantonen door aan een van de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. de student heeft een diploma secundair of hoger onderwijs behaald met het Nederlands als onderwijstaal;
 2. de student heeft mistens één studiejaar in het secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal met succes voltooid;
 3. de student is in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van minstens 54 ECTS-credits;
 4. de student is geslaagd voor het toelatingsexamen arts of tandarts, georganiseerd door de Vlaamse overheid;
 5. de student heeft een getuigschrift hoger onderwijs sociale promotie in het Nederlands behaald;
 6. de student is geslaagd voor het Nederlands Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), Programma II;
 7. de student is geslaagd voor een test van het Europese referentiekader niveau B2, met name het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) - 'Educatief Startbekwaam' (t.e.m. 2014: het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs of PTHO), de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA - ERK B2).

De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan 5 jaar.

§2. Elke faculteit kan voor een bepaalde opleiding een hoger niveau van taalkennis eisen. Dit wordt in de opleidingsfiche vermeld.

§3. Voor de opleidingen van het MILO kunnen specifieke taaleisen worden opgelegd overeenkomstig artikel 41, §4.

§4. De voorzitter van de opleidingsraad kan ook een afwijking aan de eisen inzake taalkennis toekennen op grond van de globale beoordeling van het dossier.

§5. Elke faculteit kan voor een postgraduaat of master-na-masteropleiding beslissen dat de studenten bij inschrijving geen bewijs moeten leveren van hun kennis van de onderwijstaal. Dit wordt in de opleidingsfiche vermeld.

Meer informatie vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

Taalvoorwaarden: Engels

Engels

 

§1. Je kan bewijzen dat je voldoende Engels kent door aan een van de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. de student heeft een diploma secundair onderwijs behaald met het Engels als unieke onderwijstaal, uitgezonderd eventuele taalvakken;
 2. de student heeft een diploma behaald van hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal;
 3. de student is geslaagd in het secundair onderwijs georganiseerd door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap;
 4. de student is geslaagd voor een van de volgende taaltesten overeenkomstig het Europees referentiekader met minimumniveau B2: TOEFL iBT met minimaal niveau 79; IELTS met minimaal niveau academische module 6.5; ITACE met minimaal niveau B2; Cambridge English Qualification met minimaal niveau B2 First (FCE) en een score van minstens 170.

De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan 5 jaar.

§2. Elke faculteit kan voor een bepaalde opleiding een hoger niveau van taalkennis eisen. Dit wordt op de opleidingsfiche vermeld.

§3. De voorzitter van de opleidingsraad kan ook een afwijking aan de taalvoorwaarden toekennen op grond van de globale beoordeling van het dossier.

§4. Elke faculteit kan voor een postgraduaat of master-na-masteropleiding beslissen dat de studenten bij inschrijving geen bewijs moeten leveren van hun kennis van de onderwijstaal. Dit wordt in de opleidingsfiche vermeld.

Meer informatie vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

Taaltesten


Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) organiseert meerdere taaltesten:

ACTO taaltesten 

Je kan ook terecht op de eigen webpagina van de taaltest voor meer info, testlocaties en beschikbare testdata:

TOEFL    ITACE    ITNA    CNaVT