Beroepsprocedure Studievoortgangsbeslissing

De eerste stap van de beroepsprocedure is een intern beroep aantekenen. Pas als je niet akkoord gaat met de uitkomst van je intern beroep, kan je tegen de beslissing een externe beroepsprocedure starten. 

TIP: overweeg je om een intern beroep in te dienen tegen een examenresultaat, dan is het belangrijk om het examen eerst in te kijken en/of toelichting te vragen aan de examinator. Via het aanvullend facultair Onderwijs- en examenreglement kan je de termijnen en organisatie van de inzage- en feedbackmomenten van jouw faculteit terugvinden. Ook als het inzage- of feedbackmoment later gepland wordt, moet je binnen de termijn jouw beroep indienen.  

Wanneer teken je intern beroep aan?

Als je denkt dat je recht is geschonden, dan kan je binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing. Deze vervaltermijn gaat bij examenbeslissingen in op de dag na de elektronische mededeling van de examenresultaten. Bij alle andere studievoortgangsbeslissingen gaat deze vervaltermijn in de dag na de kennisgeving van de beslissing. 

Hoe teken je intern beroep aan?

Als je een beroep aantekent, moet je rekening houden met onderstaande elementen waaraan jouw verzoekschrift moet voldoen. Doe je dit niet, dan wordt jouw beroep onontvankelijk verklaard.  

 • Het verzoekschrift moet binnen de vervaltermijn van 7 kalenderdagen ingediend zijn (de datum van jouw aangetekend schrijven, maw de datum van de poststempel, geldt als datum van je ingesteld beroep). 
 • Het verzoekschrift moet zowel ondertekend als gedagtekend zijn. 
 • Het verzoekschrift moet per aangetekend schrijven ingediend worden bij de centrale beroepscommissie.
 • In jouw beroep moet je ten minste jouw persoonsgegevens en de bestreden beslissing (waartegen je in beroep gaat) opnemen. Daarbovenop moet je ook een omschrijving van jouw bezwaren tegen de beslissing geven. 
 • Voeg ook documentatie toe om dit alles te staven of bewijzen.
 • Je kan steeds gebruikmaken van dit modelverzoekschrift beroepsprocedure.  
 • Het verzoekschrift stuur je ondertekend, gedagtekend en aangetekend naar: 

  Vrije Universiteit Brussel
  Centrale Beroepscommissie t.a.v. de voorzitter
  Onderwijs en studentenzaken C2
  Pleinlaan 2
  1050 Brussel
   
 • Tegelijk met het aangetekend schrijven, stuur je ook via e-mail een elektronische versie van jouw verzoekschrift door naar interneberoepen_OS@vub.be

Beslissing

De beslissing van de beroepscommissie wordt binnen de termijn van 4 weken na de zitting van de beroepscommissie, meegedeeld op je VUB-mailadres. Voor beroepen die op stukken worden beoordeeld is deze termijn 6 weken.

Data zitting beroepscommissie
 • Na de 1ste zittijd: Op donderdag 20 juli 2023
 • Na de 2de zittijd en voor beroepen betreffende academiejaar 2023-2024: Tussen woensdag 27 september en woensdag 4 oktober 2023, op vrijdag 13 oktober 2023 en vrijdag 10 november 2023.

Niet akkoord met de beslissing?

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing over jouw intern beroep, dan kan je tegen deze beslissing een externe beroepsprocedure starten. Dit extern beroep moet je binnen de 7 kalenderdagen na de kennisgeving van de genomen beslissing op jouw intern beroep indienen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Meer informatie hierover vind je terug in het Onderwijs- en examenreglement.  

Praktische vragen ivm de behandeling en afhandeling van interne beroepen

1. BEHANDELING BEROEP

 
 • Wat is een (elektronische) aangetekende zending? 

  (Elektronische) aangetekende post is een postdienst die belangrijke documenten extra beveiligt en traceert. Een aangetekende zending heeft een aantal kenmerken die het verschil maken met gewone post, zoals: een volgnummer, bewijs van verzending en bewijs van bezorging.  

   
 • Welke datum geldt als datum van mijn beroepschrift?  

  De datum van de poststempel bepaalt op welke dag het beroep is ingediend.  

   
2. BEHANDELING BEROEP 

 
 • Word ik gehoord door de beroepscommissie?  

  Studenten die een (ontvankelijk) beroep indienen tegen een examenbeslissing, een examentuchtbeslissing of een maatregel van studievoortgangsbewaking, kunnen worden gehoord door de beroepscommissie.    In de andere gevallen (beroep gericht tegen een andere studievoortgangsbeslissing, of indien bij de voorbereiding van het beroep blijkt dat het beroep niet op ontvankelijke wijze werd ingediend of dat de beroepscommissie niet bevoegd is), beoordeelt de (voorzitter van de) beroepscommissie het beroep op dossier en word je niet uitgenodigd.  

   
 • Ik heb twee weken geleden een beroep ingediend, maar ik heb nog geen uitnodiging voor een zitting ontvangen. Wat is er misgelopen? 

  Niet alle interne beroepen worden behandeld op een zitting waarop jij als student wordt uitgenodigd. Dit is wel het geval voor interne beroepen gericht tegen: 

  - een examenresultaat (= examenbeslissing) 

  - een beslissing van de decaan inzake plagiaat of onregelmatigheden tijdens de evaluatie (= examentuchtbeslissing) 

  - bindende voorwaarden (BVW) of weigering tot herinschrijving (INT) (= maatregelen van studievoortgangsbewaking)   Voor alle andere beroepen (bv. gericht tegen een beslissing inzake een vrijstellingsaanvraag) word je niet uitgenodigd op een zitting van de beroepscommissie. Als bij de voorbereiding van het dossier blijkt dat jouw beroep niet op ontvankelijke wijze werd ingediend of dat de beroepscommissie niet bevoegd is om jouw beroep te beoordelen, word je ook niet uitgenodigd.  


Beroepen gericht tegen een examenbeslissing, een examentuchtbeslissing of een maatregel van studievoortgangsbewaking (BVW en INT) 

 
 • Moet ik op de zitting aanwezig zijn?  

  Nee, jouw aanwezigheid op de zitting is niet verplicht.    De beroepscommissie neemt een beslissing op basis van de verschillende elementen die blijken uit het dossier (jouw verzoekschrift en bijgevoegde bijlagen, de informatie verkregen via de faculteit en/of docent, …). Jouw aanwezigheid ter zitting is vooral nuttig als je bijkomende elementen wil voorleggen, die je bijvoorbeeld nog niet kon toevoegen op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift.  

   
 • Kan ik de zitting via teams volgen?  

  Nee, de zitting van de beroepscommissie gaat door op de campus en kan niet digitaal worden bijgewoond.   

   
 • Ik kan mij niet vrijmaken op het tijdstip van de zitting (want ik werk en kan dan geen verlof nemen; ik verblijf in het buitenland; ik voel me niet lekker …). Kan de zitting worden uitgesteld?  

  Nee, de samenkomst van de beroepscommissie veronderstelt de aanwezigheid van verschillende mensen. Het is niet mogelijk om de behandeling van het beroep te laten verdagen naar een andere dag dan de geplande zittingsdag.    De dagen waarop de beroepscommissie samenkomt na elke examenperiode, worden gepubliceerd op de website.  

   
3. BESLISSING BEROEPSCOMMISSIE 

 
 • Hoe krijg ik kennis van de beslissing die de beroepscommissie heeft genomen over mijn intern beroep? 

  De beslissing van de beroepscommissie wordt aan jou meegedeeld via jouw VUB e-mailadres.  

   
 • Hoelang duurt het vooraleer ik een beslissing ontvang?  

  Gelet op het grote aantal beroepen neemt de behandeling van een beroep meerdere weken in beslag.    Een groot aantal beroepen worden behandeld op een zitting waarvan de datum wordt meegedeeld aan de student (ontvankelijk beroep tegen examenbeslissing, examentuchtbeslissing of maatregel van studievoortgangsbewaking). Deze studenten mogen een beslissing verwachten binnen de maand na de meegedeelde zittingsdatum.    De andere beroepen vragen evenzeer een aantal weken vooraleer een beslissing kan worden verwacht. Deze studenten mogen een beslissing  van de beroepscommissie verwachten binnen de zes weken na indiening van het beroep.  

   
 • Wat als ik na 1 maand na de zitting/ 6 weken na indiending van het beroep nog geen beslissing heb ontvangen? 

  Indien je na het verstrijken van deze termijn nog geen beslissing hebt ontvangen, kan je via e-mail (naar interneberoepen_OS@vub.be) navraag doen.  

   
 • Ik ga niet akkoord met de beslissing. Kan ik nog bijkomende stukken indienen of gehoord worden door de beroepscommissie?  

  Nee, eenmaal de beroepscommissie een beslissing heeft genomen, is het beroep afgehandeld. Je kan wel een extern beroep indienen conform de beroepsmodaliteiten die je op de beslissing (en in het OER) terugvindt.  

 

=> Nog vragen? Raadpleeg dan steeds het Onderwijs- en examenreglement. Ga zeker ook na of je studietrajectbegeleider een specifieke infosessie rond resultaten, deliberaties en beroepen organiseert. 

Beroepsprocedure Studentenvoorzieningen

Als je vindt dat je rechten geschonden werden, kan je kan beroep aantekenen tegen beslissingen over studentenvoorzieningen. Beslissingen waartegen je beroep kan aantekenen zijn: 

 • Een beslissing inzake de toewijzing van financiële ondersteuning
 • Een beslissing inzake de toewijzing van een VUB-studentenkamer
 • Een beslissing binnen het georganiseerde studentenleven
 • Andere beslissingen over studentenvoorzieningen (binnen de decretale werkvelden studentenvoorzieningen zoals gedefinieerd in de codex Hoger Onderwijs)

Hoe je hiervoor een beroep moet aantekenen, vind je in het Reglement Beroep Studentenvoorzieningen.

Lees het Reglement Beroep Studentenvoorzieningen