logo

Een impact op een betere wereld

De ‘sense of urgency’ van duurzame ontwikkeling is in elk maatschappelijk debat aanwezig. VUB heeft vanuit haar humanistisch waardenkader een belangrijke voorbeeldrol te vervullen en wil de katalysator zijn van oplossingen die democratisch, ecologisch, sociaal en economisch verantwoord zijn.

Klimaatactiviteiten, -oplossingen en -experten

VUB for climate

Klimaatimpact van de VUB

Carbon footprint

DRINK TAP WATER

JOIN THE BLUE COMMUNITY

Beleid

Duurzaamheid is één van de vier transversale beleidsassen van het derde strategisch plan van de Vrije Universiteit Brussel, ASP2030. Het duurzaamheidsbeleid is transversaal met prioriteiten op vier assen. Acties omtrent duurzame ontwikkeling in het onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en outreach versterken elkaar. Een geïntegreerde, holistische aanpak en een maximale betrokkenheid van de VUB-community zijn hierbij cruciaal.

De Vrije Universiteit Brussel stelt daarom de Whole Community Approach voorop. Daarbij slaan alle actoren van verschillende werkdomeinen van de universiteit de handen in mekaar, ad-hoc of op een structurele manier zoals in de VUB Duurzaamheidsraad, Kerngroep of een van de Werkgroepen.

Algemeen Strategisch Plan 2018-2021


Radicaal Duurzaam

Jaarverslag duurzame ontwikkeling


2019

VUB-prioriteiten voor het komende decennium

 • VUB stelt een klimaatplan op basis van nulmeting van de carbon footprint en wordt klimaatneutraal.
 • VUB vermindert de CO2-uitstoot door rationeel energiegebruik – op het vlak van infrastructuur, aankopen, mobiliteit, etc. De overige gemaakte uitstoot wordt gecompenseerd.
 • De VUB gaat voor duurzame beleggingsinvesteringen, kringloopprocessen en de overschakeling naar hernieuwbare energie in smart grid applicatie.
 • Het nieuwe campus masterplan is een uitgelezen kans om de duurzame campus van de toekomst te ontwerpen.
 • Studenten verwerven competenties over en voor duurzaamheid in het curriculum, gekenmerkt door interdisciplinariteit, het verwerven van brede professionele competenties en het stimuleren van engagement.
 • Via een onderzoeksplatform wordt de aanwezige expertise in kaart gebracht en op en buiten de VUB zichtbaar gemaakt. Het netwerk stimuleert multidisciplinaire kruisbestuiving op de VUB waardoor duurzaamheidsheidsvraagstukken terdege worden aangepakt.
 • Outreach, stakeholderparticipatie en sensibilisering vormen essentiële rode draden doorheen het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met diverse externe actoren en netwerken, van overheid tot middenveld en privésector.

SDG-Materialiteitsanalyse

De VUB heeft haar maatschappelijke impacts en prioriteiten volgens de stakeholders in kaart gebracht. Voor deze analyse werd samengewerkt met externe consultant Route 2030, dankzij steun van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). 

Interne en externe VUB-stakeholders werden bevraagd naar zowel de huidige maatschappelijke impact van de VUB als de prioriteiten voor de toekomst. Voor de oefening werden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) als kader gebruikt.

Het mag u niet verbazen dat SDG 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’ de topprioriteit heeft aan de VUB. Andere voorname thema's zijn onderzoek, welzijn, partnerschappen, stadsontwikkeling met Brussel, maatregelen inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie en energie-effciënte gebouwen.

De laatste jaren werd er op de VUB veel ingezet op het ongelijkheidsvraagstuk (één van de VUB waarden). Dit uit zich in een goede score op de People dimensie van Agenda 2030. De planetaire thema’s krijgen over het algemeen een slechtere score toebedeeld.

Een volledige overzicht kan u terugvinden in de materialiteitsanalyse.

Onderwijs over duurzame ontwikkeling voor elke student

Bij de start van een nieuw academiejaar stellen duizenden VUB-studenten hun programma opnieuw samen. Dankzij keuzevakken en afstudeerrichtingen geven ze zelf kleur aan hun opleiding. Daarbij hebben ze alsmaar meer keuze uit duurzaamheidsthema's. Wil je als student of docent meebouwen aan een meer duurzame samenleving? Kies dan voor een opleidingsonderdeel over duurzame ontwikkeling!

"Met dit onderwijsaanbod vormen we de professionals, beleidsmakers en consumenten van de 21e eeuw"

Door in te zetten op duurzame ontwikkeling, willen we ons onderwijs toekomstbestendig maken, want complexe maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en sociale ongelijkheid zullen niet minder vaak voorkomen.

“Onderwijs over én voor duurzame ontwikkeling laat onze studenten reflecteren over, en werken aan een leefbare wereld – nu en in de toekomst, hier en elders. Met een kwaliteitsvol aanbod rond duurzaamheid – een van de 23 acties van onze universiteit haar duurzaamheidsactieplan – vormen we de professionals, beleidsmakers en consumenten van de 21e eeuw,” legt professor Jan Danckaert uit, vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid uit. 

Kies je vak en engageer je voor een duurzame wereld #DeWereldHeeftJeNodig

In de meeste opleidingen aan de VUB vind je vakken over duurzaamheid. Hieronder plaatsen we er enkele in de kijker. Keuze gemaakt? Registreer je vak vóór 15 oktober.

Ook is er heel wat lesmateriaal voorhanden als je als docent met duurzaamheid aan de slag wil gaan. Contacteer ons voor meer informatie!

 

Met het keuzevak ‘Milieuaspecten van het Ingenieursberoep’ leren toekomstige professionals de impact van technologie op het leefmilieu te beoordelen en vergelijken. “Daarvoor is kennis van specifieke domeinen zoals fysica en chemie nodig, maar ook ethische aspecten spelen een rol, benadrukt professor Hubert Rahier. Het vak biedt daarom een overzicht van milieu-uitdagingen en -oplossingen, en reflecteert over de rol van de ingenieur daarin.  


Praktisch

 • Dit keuzevak wordt aangeboden in alle bachelorprogramma's in de Ingenieurswetenschappen.
 • Ook andere studenten kunnen hiervoor inschrijven met een creditcontract. 
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen, Nederlands, 3 ECTS-Credits, semester 2. 
 • Bekijk hier de ECTS-fiche
 • Titularis is professor Hubert Rahier. 

In dit vak nemen studenten grote transitievraagstukken onder de loep. Globalisering, de shift naar een informatie-economie, maar ook groeiende sociale en economische tegenstellingen zijn haast niet weg te denken en roepen veel vragen op. Met behulp van modellen en methoden uit de psychologie en sociologie stellen studenten deze vragen op scherp, en verkennen ze antwoorden in de domeinen onderwijsmaatschappelijk werk en gezondheidszorg. 


Praktisch

 • Dit vak wordt aangeboden in verschillende Engels- en Nederlandstalige masterprogrammarond Educatiewetenschappen en Agogiek. Ook andere masterstudenten kunnen hiervoor inschrijven met een creditcontract. 
 • Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Engels en Nederlands, 6 ECTS-Credits, semester 1. 
 • Bekijk hier de ECTS-fiche.
 • Titularis is professor Tom Vanwing. 

Sinds het einde van de koude oorlog is er consensus: het internationaal recht kan en moet worden ingezet voor duurzame ontwikkeling. Deze cursus illustreert dat aan de hand van historische gebeurtenissen zoals het afsluiten van het Handvest van Parijs in 1990, de Millenniumdoelen in 2000 of de Sustainable Development Goals in 2015. Maar in hoeverre internationale organisaties zoals de VN en WHO eedoeltreffend antwoord geven aan de economische, sociale, politieke en ecologische uitdagingen van Agenda 2030 door duurzame ontwikkeling, is de vraag. 

Praktisch

 • Dit vak wordt aangeboden in het Engels- en Nederlandstalige masterprogramma 'Internationaal en Europees recht'. 
 • Faculteit Recht en Criminologie, Engels, ECTS-Credits, semester 1. 
 • Bekijk hier de ECTS-fiche
 • Titularis is Servatius Van Thiel. 

Redelijk Eigenzinnigof Reason and Engage, diept elk jaar een maatschappelijk vraagstuk uit. Dit jaar is dat: 'The Struggle Against Racism'. Een jaar lang werken studenten uit verschillende opleidingen en disciplines aan een project met en voor een Brusselse organisatie en tasten daarbij de grenzen van hun denken af. Het vak geeft studenten ook de kans praktijkervaring op te doen, het onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een concreet engagement aan te gaan.  


Praktisch

 • Dit universiteitsbrede keuzevak staat open voor alle studenten die al 120 ECTS-credits behaalden binnen een bacheloropleiding; ook studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Engels, 3 of 6 ECTS-Creditsjaarvak.
 • Bekijk hier de ECTS-fiches: 3 ECTS of 6 ECTS
 • Het onderwijsteam, dat zijn professoren Karl VerstryngeJoke BauwensBieke Abelshausen en  Yano Truyers. 
 • Volg of herbekijk de infosessie van Redelijk Eigenzinnig met als jaarthema The struggle against racism op 21 september 2021, 12-13u, D0.02. 

Onze gezondheid wordt vaak als een medische uitdaging gezien. Maar evenzeer is het een collectief maatschappelijk gebeuren. Daarom gaat het vak ‘Arts in de Maatschappij’ dieper in op de sociale en ethische aspecten van ziekte en gezondheid. Zo verwerven studenten inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg en leren ze op een kritische manier handelen in onze complexe en diverse maatschappij.  


Praktisch 

 • Dit vak wordt aangeboden binnen het programma Bachelor in de Geneeskunde. 
 • Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Nederlands, 4 ECTS-Credits, semester 2. 
 • Bekijk hier de ECTS-fiche.
 • Docenten zijn Koen Putman, Michel Deneyer, Dirk Devroey, Marcus Leys en Johan Bilsen. 

 

Sport kan heel wat betekenen voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de meest kwetsbaren onder onsDaarom verkennen studenten in ‘Sport en Ontwikkeling’ welke drempels er zijn en hoe ze weg te werken opdat sport werkelijk iedereen zou kunnen bereiken. Ook het potentieel van sport wordt belicht in het helpen realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen voor kwetsbare groepen, alsook onder welke voorwaarden dit zou kunnen gebeuren. Er wordt daarbij ook actief samengewerkt met meerdere praktijkorganisaties. 


Praktisch

 • Dit vak wordt aangeboden binnen het programma Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Ook andere studenten kunnen hiervoor inschrijven met een creditcontract. 
 • Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie, Nederlands, 4 ECTS-Credits, semester 1. 
 • Bekijk hier de ECTS-fiche
 • Het onderwijsteam bestaat uit Marc Theeboom en Hebe Schaillée. 

In kleine, zelfsturende teams benaderen en bestuderen studenten actuele, ethische dilemmamet betrekking tot biologie zoals intensieve landbouw en veeteelt, dierenproeven of biobrandstoffen. Ze doen dat op een kritische en geargumenteerde manieren met maatschappelijke impactMaar naast een autonome oordeelsvormingis ook dialoog met bijvoorbeeld laboratoria, ziekenhuizen of andere organisaties cruciaal in dit opleidingsonderdeel. 

Praktisch 

 • Dit vak wordt aangeboden in het programma Bachelor in de Biologie. Studenten kunnen hiervoor ook inschrijven met een creditcontract. 
 • Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, Nederlands, 6 ECTS-Credits, semester 1. 
 • Bekijk hier de ECTS-fiche.
 • Titularis is Luc Leyns. 

Grote uitdagingen vragen om radicale veranderingen. Het veranderen van onze complexe samenleving is echter moeilijk en de uitkomst blijft onvoorspelbaar. Daarom combineert deze cursus inspirerende lezingen met hands-on tools om duurzame verandering te versnellen, en vormen studenten zich tot de professionals van morgenIn een opdracht gaan ze op zoek naar die verandering en schrijven ze een hoofdstuk voor de Only Planet, een reisgids voor het land van duurzaamheid. 


Praktisch

 • Dit universiteitsbrede keuzevak wordt aangeboden aan ruim 30 bachelor- en masterprogramma’s maar kan door alle VUB-opleidingen als keuzevak opgenomen worden. Inschrijven met een creditcontract is ook mogelijk. 
 • Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business SchoolEngels6 ECTS-credits, semester 1. 
 • Bekijk hier de ECTS-fiche 
 • Het onderwijsteam bestaat uit Cathy MacharisBieke Abelshausen en Waldo Galle. 
 • Volg of herbekijk de infosessie van ‘Sustainabilityan interdisciplinary approach’ op 27 september 2021, 12-13u, D0.02. 

Ide faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School vind je ook het vak Decision Support Systems for Sustainability (2de semester, 6 ECTS-Credists, Cathy Macharis en Bieke Abelhausen) waar je vertrouwd raakt met alle technieken om beslissingen voor te bereiden in het kader van duurzaamheid gaande van life cycle analyses tot burgerparlementen. In het vak van Sustainable Mobility and Logistics (1ste semester, 6SP, Cathy Macharis en Philippe Lebeau) leer je alles over hoe ons vervoerssysteem er zou kunnen uitzien. 

Studenten engageren zich voor een duurzame humanistische maatschappij.

Huidig beleid

VUB streeft ernaar om duurzaamheid maximaal in de curricula en leerresultaten te integreren. Opleidingen belichten duurzaamheid vanuit het eigen vakgebied én slaan bruggen naar andere disciplines. Studenten verwerven de nodige competenties, o.a. via activerende werk- en evaluatievormen. Bovendien zijn de campussen van de universiteit maar ook het kosmopolitische Brussel een uitstekende leeromgeving en experimenteerruimte voor duurzaamheid.

Het kernteam duurzaamheid en een werkgroep met professoren van verschillende faculteiten zet i.s.m. het vicerectoraat Onderwijs- en Studentenbeleid allerlei sensibiliserende en ondersteunende initiatieven op, bv. rond docentenprofessionalisering. We werken hiervoor samen met externe partners zoals Ecocampus, OVAM en de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Duurzaamheid in het VUB-onderwijs


Onze visie
Contact Duurzaam onderwijs
Lisa Wouters

e-mail
duurzaam@vub.be

Visie op onderwijs: 5 pijlers


Visie op onderwijs

Duurzaamheid in VUB-onderzoek

Vrije Universiteit Brussel heeft een uitgebreid probleemgedreven en oplossingsgericht maatschappelijk relevant onderzoeksportfolio. Door multidisciplinaire kruisbestuiving worden duurzaamheidsvraagstukken terdege aangepakt. Deze onderzoekers timmeren in ieder geval aan een betere wereld.

Indien u uw onderzoeksgroep of living lab wil laten opnemen op deze lijst, gelieve uw gegevens via dit online formulier of per e-mail te bezorgen (duurzaamheid@vub.be) aan de VUB Duurzaamheidskerngroep.

Campussen als living lab

De Vrije Universiteit Brussel gebruikt zijn groene campussen als levend laboratorium voor onderwijs en onderzoek.

ONDERZOEKSTUIN

EXPERIMENTELE ECOLOGIE

CIRCULAR RETROFIT LAB

ADAPTABLE BUILIDING SOLUTIONS

Amphibian Evolution Lab

Sciences and Bio-engineering Sciences

The Amphibian Evolution Lab studies multiple aspects of amphibian diversity on land and in freshwater ecosystems. In our non-profit organization Climateproject.be, we use our expertise to create more nature, fight climate change and educate all stakeholders about the underlying causes.

With our research we want to contribute to SDG 3, 4, 13 and 15.

Prof. Franky Bossuyt (+32 2 629 3648)

Applied Physics & Photonics Department

Engineering Sciences

The department of Applied Physics & Photonics participates in research on sustainable and innovative light sources that promote visual comfort and respect human and their environment.

With our research we want to contribute to SGD 7, 9, 11 and 13.

Prof. Valéry Ann Jacobs (+32 2 629 2800)

Architectural Engineering Department

Engineering Sciences

VUB Architectural Engineering focusses on the use of engineering tools to create sustainable architecture. This approach is based on an interdisciplinary collaboration on overarching themes, including Built heritage assessment, Digital design and fabrication, Lightweight structural design and Life cycle design and circularity.

With our research we want to contribute to SGD 9, 11, 12 and 15.

Prof. Lars De Laet (+32 2 629 2830)
Prof. Ine Wouters (+32 2 629 3796)
Prof. Niels De Temmerman (+32 2 629 3675)

BCLIMATE

Engineering Sciences

Research in the BCLIMATE group focuses on global-scale modelling of the interactions between water resources and the atmosphere in a changing climate.

With our research we want to contribute to SDG 13.

Prof. Wim Thiery (+32 2 629 3029)

BURN Research Group

Engineering Sciences

Energy is synonymous with change. BURN's research contributes to the development of flexible, energy-efficient and non-polluting energy conversion technologies. We study the use of electro-fuels, biomass and waste to produce heat and power, while reducing our environmental impacts.

With our research we want to contribute to SDG 7, 11 and 13.

Prof. Julien Blondeau
Prof. Francesco Contino

Cartography and GIS Research Group

Science and Bio-engineering Sciences

Research activities of the Cartography and GIS Research Group focuses on mapping, monitoring and modelling urban ecosystems. By developing remote sensing and GIS-based modelling methods we contribute to a better understanding of human-environment interactions in urban environments.

With our research we want to contribute to SGD 3, 10, 11 and 13.

Prof. Frank Canters (+32 2 629 3381)

Centre for Ethics and Humanism

Arts and Philosophy

The Centre for Ethics and Humanism studies contemporary and historical debates in philosophy and ethics on (inter)subjectivity, existence, technology and media, humanism, Enlightenment and politics.

With our research we want to contribute to SGD 3, 5, 10, 11 and 16.

Prof. Karl Verstrynge (+32 2 629 2596)

Chemical Engineering Department

Science and Bio-engineering Sciences

Research at Department of Chemical Engineering is dedicated to the development of sustainable chemical processes, via process intensification, energy efficient recovery of renewable chemicals and CO2 capture processes.

With our research we want to contribute to SGD 7, 9 and 13.

Prof. Joeri Denayer (+32 2 629 1798)

Cluster on Environment and Sustainable Development

Economic and Social Sciences and Solvay Business School

The Cluster on Environment and Sustainable Development focuses, in line with the overarching Institute for European Studies research strategy, on the international and European governance of the climate and energy transition as its overarching theme.

With our research we want to contribute to SGD 7, 9, 12 and 13.

Prof. Sebastian Oberthür

Community Ecology Lab

Science and Bio-engineering Sciences

The  Community Ecology Lab studies drivers of biodiversity and ecosystem services in aquatic and terrestrial ecosystems and contribute to capacity building and sustainable management of resources in the global South.

With our research we want to contribute to SGD 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14 and 15.

Prof. Bram Vanschoenwinkel (+32 2 629 3057)

Cosmopolis Centre for Urban Research

Sciences and Bio-engineering Sciences

The Cosmopolis Centre for Urban Research is dedicated to research and teaching in urban geography, spatial planning and urban design. Committed to pursuing both academic and practice relevant research, Cosmopolis actively engages policy makers, governments and citizen to transform knowledge into action.

With our research we want to contribute to SDG 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13.

Prof. Kobe Boussauw (+32 2 629 3511)
Prof. Bas van Heur (+32 2 629 3377)

Ecology & Biodiversity Research Group

Sciences and Bio-engineering Sciences

Ecosystem and biodiversity demand research and rational conservation action simultaneously: we do both, focused on mangroves and marine biodiversity which are of global importance in provisioning life supporting ecosystem services.

With our research we want to contribute to SDG 13, 14 and 15.

Prof. Nico Koedam (+32 2 629 3413)

Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre MOBI

Economic and Social Sciences and Solvay Business School
Engineering Sciences

The Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) is leader in defining the state-of-the-art in Electromobility and Socio-Economic Evaluations for sustainable mobility and logistics. Its strength resides in a unique combination of competencies and tools specifically developed for the sustainable transport sector.

With our research we want to contribute to SDG 3, 7, 9, 11, 12 and 13.

Prof. Cathy Macharis (+32 2 629 8303)
Prof. Joeri Van Mierlo (+32 2 629 2804)

Physical Chemistry and Polymer Science Research Group

Engineering Sciences

The Physical Chemistry and Polymer Science Research Group investigates the physical properties, including phase separation, thermal stability and thermal transitions, of materials used for sustainable innovation. Recent examples include active layers for organic photovoltaics and reversible polymer networks for self-healing materials.

With our research we want to contribute to SDG 7, 9, 11 and 12.

Prof. Niko Van den Brande (+32 2 629 3277)
Prof. Hubert Rahier

Operationele Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een kernaspect van alle activiteiten aan de Vrije Universiteit Brussel. De VUB houdt rekening met de ecologische, sociale en economische impact van al haar beslissingen, op korte en lange termijn, lokaal en globaal.

Op basis van de nulmeting van de koolstofvoetafdruk wordt een ambitieuze visie en klimaatplan opgesteld inclusief de monitoring van de reële impact van maatregelen. VUB vermindert de CO2-uitstoot door rationeel energiegebruik – op het vlak van infrastructuur, aankopen, mobiliteit, etc. - door duurzame beleggingsinvesteringen, kringloopprocessen, een nieuw campus masterplan en de overschakeling naar hernieuwbare energie in smart grid applicatie.

Duurzame partnerschappen

De VUB is ingebed in lokale, nationale en internationale lerende netwerken om de transitie naar een duurzame universiteit, samenleving en wereld te versterken. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met diverse externe actoren, van overheid tot middenveld en de privésector, om kennis te delen en best practices uit te wisselen. Onze voornaamste partners:

UNICA is het netwerk van 46 universiteiten uit 35 Europese hoofdsteden en vertegenwoordigd meer dan 150.000 personeelsleden en 1.800.000 studenten. Van 21 tot 23 maart 2018 organiseert VUB de UNICA GREEN conferentie, een jaarlijkse workshop rond het verduurzamen van de universiteiten.

VUB is lid van The Shift, het Belgische netwerk voor duurzaamheid met het oog op de transitie naar een betere samenleving en economie. VUB heeft zich geëngageerd om haar maatschappelijke ambities in kaart te brengen en engagementsverklaringen Green Deal Gedeelde Mobiliteit en Circulaire Aankopen ondertekend.

Ecocampus is een programma dat zich inzet voor een DUURZAAM HOGER ONDERWIJS. Ecocampus richt zich op docenten, onderzoekers en studenten, opdat zij duurzame ontwikkeling als kompas gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten, nu én in de toekomst. Binnen Ecocampus worden best practices in het hoger onderwijslandschap uitgewisseld en gezamenlijke projecten uitgewerkt.

VUB werkt samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen.

Het Brussels Studies Institute functioneert als contact- en coördinatie-platform wat betreft het academisch onderzoek over Brussel, met bijzondere aandacht voor de humane wetenschappen.

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een educatieve NGO verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel. Ze wil  de studenten uitnodigen om kritisch na te denken over de mogelijkheden voor een duurzame en solidaire toekomst. Ze zijn ook steeds op zoek naar vrijwilligers.

Het BRUTUS-project is een tutoringproject waarbij studenten uit het hoger onderwijs worden ingeschakeld om scholieren uit het Brussels Nederlandstalig Secundair Onderwijs een ruggensteun te bieden bij hun leerproces.

De Brussels Academy is de place to be voor iedereen die geïnteresseerd is in Brussel en wil bijleren over de stad. Verschillende professoren en experts delen er hun kennis over Brussel met het middenveld, Brusselaars en Brusselliefhebbers.

HumanaTerre is project waarbij een groep mensen zonder wettig verblijf een collectieve en educatieve moestuin onderhouden en uitbouwen in de Hoogstamboomgaard op campus Jette.

Op de VUB terreinen in Jette begint Atelier Groot Eiland een zelfoogstboederij Cour'Jette. De boerderij zal werken volgens de principes van Community Supported Agriculture, waarbij de gemeenschap de landbouwer ondersteunt door een jaarlijks abonnement te nemen. In ruil krijgt elk lid een oogstaandeel, dat het zelf kan oogsten in de pluktuin.

Ademruimte. VUB-bootcamp luchtkwaliteit

Op 19 september 2018 organiseerden Crosstalks en de Kerngroep Duurzaamheid VUB het bootcamp “Ademruimte”, deze vond plaats in een bomvolle U-residence zaal. Ontdek hier de presentaties over luchtkwaliteit in Brussel van volgende sprekers: Sarah Hollander (Leefmilieu Brussel), Nils Hooftman (VUB), Svend Bram (VUB), Bas de Geus (VUB), Tim Cassiers (BRAL) en Annekatrien Verdickt (FilterCaféFiltré).

Sustainability Bootcamp

From 9 to 12 April 2018, the Sustainability Bootcamp bundled academic VUB sustainability expertise with operational professionals from different disciplines into one condensed lecture series. This multidisciplinarity connects the different aspects of sustainability and inspires for innovation. The ideal environment to meet peers in an open atmosphere and become the state of the art in sustainability.

8th UNICA GREEN Workshop

On 21-23 March 2018, the Sustainability Core Group VUB hosted the 8th UNICA GREEN Workshop and welcomed 72 guests and contributors from 33 different institutions in 14 countries. This interactive three-day workshop focused on the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Higher Education and allowed to exchange inspiring cases, share struggles and meet fellow sustainability colleagues.

Duurzame dinsdag #4

Op dinsdag 28 november 2017 vond de 4de editie van Duurzame Dinsdag plaats op de VUB. Centraal stond de voorstelling van de nulmeting van de VUB-koolstofvoetafdruk en twee debatten met de VUB-gemeenschap over maatregelen om de uitstoot van personenmobiliteit terug te dringen. Lees hier meer over deze geanimeerde discussie. 

Duurzame dinsdag #3

Op de derde duurzame dinsdag werd de transitie naar een koolstofarme samenleving besproken. Een hele uitdaging, maar tegelijk ook de start van een wereldwijde wedloop met als inzet wie er het meeste zal kunnen profiteren van de explosieve groei in koolstofarme diensten, producten en productieprocessen. Welke opportuniteiten biedt dit voor Vlaanderen, en waar liggen de uitdagingen?

Duurzame dinsdag #2

E-commerce zit in de lift. Boodschappen worden online besteld en met de wagen op weg naar huis of naar het werk opgehaald. Pakjes worden thuisgebracht of in lockers afgeleverd. En dat allemaal liefst zo snel mogelijk nadat we de bestelling hebben gedaan, en op een moment dat ons het beste past. Hierdoor wordt stadsdistributie fragmentarischer maar ook frequenter. Hoe kunnen we deze evolutie leefbaar houden voor de stedelingen? En hoe kunnen we de winkelbevoorrading en thuislevering zo efficiënt en duurzaam mogelijk laten verlopen?

Duurzame dinsdag #1

De resultaten van het duurzaamheidsforum en de online enquête werden op 22 november voorgesteld, samen met een aantal concrete initiatieven. Omdat de transitie naar een duurzame campus niet van groendaken, elektrische wagens en gezonde voeding alleen afhangt, zullen ook aan aantal VUB-personeelsleden oproepen tot verandering, en hun ideeën lanceren.

Duurzaamheidsforum VUB2030

Op donderdag 17 februari 2016 vond het eerste grote duurzaamheidsforum ‘new style’ plaats op de VUB. Een 50-tal VUB’ers, studenten, docenten en medewerkers van de centrale diensten bogen zich over 4 thema’s om de krijtlijnen uit te zetten van een duurzaamheidsvisie 2.0. Waar moet de VUB naartoe als het over duurzaamheid gaat? Hoe ziet de universiteit eruit in 2030?

CONTACT
duurzaam@vub.be

ACADEMISCH COÖRDINATOR
WALDO GALLE
CONTACT GREENTEAM
GREENTEAM@VUB.BE

OPENINGSUREN
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG (LOKAAL E2.08)

TEL
02 629 22 77

Kerngroep duurzaamheid

De Kerngroep duurzaamheid is de voortrekker van het gevoerde duurzaamheidsbeleid. De leden komen tweewekelijks samen, volgen pro-actief het duurzaamheidstraject aan de VUB op en overzien het geheel van duurzame projecten en thematische werkgroepen.

Samenstelling: voorzitter prof. dr. Waldo Galle,  prof. dr. Hubert Rahier, Rebecca Lefevere, Maarten Ipers, Lisa Wouters, Chris Beirens

GreenTeam

Het GreenTeam concretiseert de duurzaamheidsvisie van de VUB voor studenten en personeel. Deze werkstudenten nemen initiatieven om van de VUB een duurzamere plek te maken en is gericht op een interactieve samenwerking met, door en voor de stad Brussel.

Duurzaamheidsraad

De VUB Duurzaamheidsraad (DAR) bepaalt en bewaakt de duurzaamheidsvisie van de Vrije Universiteit Brussel. Als adviesorgaan voor Academische Raad en Raad van Bestuur fungeert de VUB Duurzaamheidsraad als denk- en doetank om de transitie naar een werkelijk duurzame universiteit te accelereren.

Met de vinger aan de pols van wat beweegt binnen en buiten de VUB, sturen de leden van de VUB Duurzaamheidsraad het duurzaamheidstraject van onze universiteit. Dankzij de DAR input en de vele bijdrages in de cocreatietrajecten kwamen we tot een ambitieus Sustainability Action Plan. Zodra COVID het toelaat, komt een live weerzien op de campus in een #DWHJN-Atelier. Het doel is duidelijk, de agenda ligt op tafel, op naar een transversaal duurzame VUB.