Man en vrouw aan tafel met documenten en computer

Beursprogramma's

Erasmus Belgica
 • Bestemming Een samenwerkingsovereenkomst met een universiteit van de Franstalige gemeenschap voor je studieprogramma is vereist.
 • Sollicitatieprocedure & selectie Tot op heden zijn er voldoende fondsen voorzien voor alle genomineerde studenten. In geval van onvoldoende fondsen, zullen de faculteiten prioriteiten stellen aan de hand van hun eigen vooropgestelde criteria.
 • Studiebeurs & uitbetalingsplan Eenmalige vergoeding van 100 EUR. Aanvullende verblijfsvergoeding van 100 EUR/maand indien de gastinstelling buiten Brussel is gevestigd. De totale beurs wordt in 1 keer uitbetaald.*
 • Tijdsduur Min. 3 - max. 12 maanden.

*Budget onder revisie voor academiejaar 2024-2025. Updates volgen binnenkort

Erasmus+
 • Bestemming Een samenwerkingsovereenkomst specifiek voor jouw studieprogramma met een universiteit van een land dat behoort tot het Erasmus+ programma is vereist.
 • Applicatieprocedure & selectie In geval van onvoldoende fondsen, zullen de faculteiten prioriteiten stellen aan de hand van hun eigen vooropgestelde criteria. Je wordt in juni op de hoogte gebracht of je op de effectieve of op de reservelijst terechtkomt.
 • Studiebeurs & uitbetalingsplan
  • Gemiddeld dekt de studiebeurs 50-60% van de uitgaven in het buitenland. (overzicht voor een uitwisseling voor studies)
  • De beursbedragen variëren volgens de bestemming. Studenten die tot één van onderstaande categorieën behoren, ontvangen een extra uitbetaling van 250EUR/maand 
   • Je ontvangt de beurs van de Vlaamse gemeenschap in het jaar van je uitwisseling;
   • Je bent een bijna-beursstudent in het jaar van je uitwisseling;
   • Je hebt een handicap erkend door VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap) in het jaar van je uitwisseling
   • Je bent een werkstudent in een werktraject (zie de definitie van de Vlaamse overheid)
    • Werkstudent : een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt :

     1) hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;

     2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;

     3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.
  • De studiebeurs wordt in 2 schijven uitbetaald; 70% na de aankomst en 30% bij de terugkeer.
 • Tijdsduur Min. 3 maanden (of min. 1 semester) - max. 12 maanden.
 • Specifieke voorwaarden
  • Het uitvoeren van een niet-bindende online taaltest. De resultaten zijn niet toegankelijk voor de gastinstelling. Studenten waarvan de moedertaal hetzelfde is als de onderwijstaal van de gastinstelling zijn vrijgesteld voor de taaltest.
  • Een enquête invullen
 
Swiss European Mobility Programme
 • Bestemming Een samenwerkingsovereenkomst is vereist met een Zwitserse gastinstelling.
 • SEMP voorziet de financiële steun en de Zwitserse gastinstelling waarvoor u geselecteerd ben regelt en vergoed uiteindelijk (+/- 440 CHF/maand). Gelieve contact op te nemen met International Relations van de Zwitserse gastinstelling voor meer informatie.

Beursprogramma's

Generieke beurzen
 • Applicatieprocedure & selectie Studenten moeten genomineerd zijn door hun faculteit. U wordt geïnformeerd zodra de VUB-applicatieperiode voor een Generieke Beurs geopend is (vanaf 15 maart) en hoe precies u een aanvraag kunt indienen. Applicaties worden ten laatste op 1 April 2024 verzonden naar IRMO. De Internationale Beleidsraad van de VUB beslist aan wie de beurs wordt toegekend (begin juni) op basis van 3 criteria:
 1. Afweging van de gemiddelde behaalde punten (inclusief de zitting van januari)
 2. Er wordt voorrang verleend voor uitwisselingen naar een VUB-partnerinstelling
 3. Ten minste 25% van de geselecteerde kandidaten moeten een Vlaamse studietoelage ontvangen

   
 • Studiebeurzen & uitbetaling De studiebeurs bestaat uit een retourticket (vaste bedragen) en een toelage van 700 EUR (of 900 EUR voor studenten met een Vlaamse studietoelage)/maand. 80% van de beurs wordt betaald bij aankomst, 20% bij terugkeer. De reisbeurs wordt overgemaakt na ondertekening van de beursovereenkomst.
 • Tijdsduur Min. 1 maand - max. 10 maanden.
 • Specifieke voorwaarden

  - Een eindverslag schrijven

  - Een korte enquête invullen

! Aangezien het beperkte aantal beschikbare beurzen is de concurrentie voor studiebeurzen naar een gastinstelling naar keuze groot. Als je echter geen beurs krijgt, kun je nog steeds op eigen kosten op uitwisseling naar een intercontinentale bestemming.

Priority Country Programme
 • Bestemming Een samenwerkingsovereenkomst met een niet-Europese gastinstelling is vereist EN de gasinstelling moet gevestigd zijn in één van de 9 prioritaire landen: Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, Verenigde Staten and Zuid-Afrika. Gelieve contact op te nemen met IRMO voor meer informatie over de VUB-partnerinstellingen.
 • Applicatieprocedure & selectie Studenten moeten door hun faculteit worden genomineerd en de nominatie moet door de gastinstelling worden aanvaard. Studenten moeten eveneens hun interesse voor deze beurs kenbaar maken aan IRMO en zullen vervolgens geïnformeerd worden wanneer de applicatieperiode voor het indienen van een aanvraag voor deze beurs openstaat, met vermelding van de procedure. De selectie gebeurt extern op basis van de criteria van het PC-programma.
 • Beursdetails & uitbetaling De beurs bestaat uit een retourticket (vaste bedragen) en een beurs van 700 EUR (of 900 EUR voor studenten met een Vlaamse Studietoelage)/maand. ! Maximaal 2800 EUR in totaal. De applicatie deadline voor academiejaar 2024-2025 is 23 februari 2024. 
 • Tijdsduur Min. 1 maand - max. 12 maanden (behalve voor Turkije)
 • Specifieke voorwaarden on the PC Programme page.

 

Beursprogramma's

Erasmus+ Traineeship during studies
 • Bestemming Aan een met de uitwisselingscoördinator overeengekomen gastorganisatie in een EU-lidstaat, FYROM, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Turkije.
 • Applicatie procedure & selectie Tot dusver komen alle door hun faculteit geselecteerde studenten in aanmerking. In geval van onvoldoende fondsen zullen de faculteiten prioriteiten stellen aan de hand van de eigen criteria. In juni word je geïnformeerd of je op de effectieve of reservelijst staat. 
 • Beursdetails & specifieke voorwaarden
  • Gemiddeld dekt de beurs 50-60% van de in het buitenland gemaakte uitgaven. De beursbedragen variëren afhankelijk van de bestemming. (Overzicht voor een uitwisseling voor stages).
  • De beursbedragen variëren volgens de bestemming. Studenten die tot één van onderstaande categorieën behoren, ontvangen een extra uitbetaling van 250EUR/maand 
   • Je ontvangt de beurs van de Vlaamse gemeenschap in het jaar van je uitwisseling;
   • Je bent een bijna-beursstudent in het jaar van je uitwisseling;
   • Je hebt een handicap erkend door VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap) in het jaar van je uitwisseling
   • Je bent een werkstudent in een werktraject (zie de definitie van de Vlaamse overheid)
    • Werkstudent : een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt :

     1) hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;

     2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;

     3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.
  • De beurs wordt in 2 termijnen betaald: 70% na aankomst en 30% bij terugkeer.
 • Tijdsduur Min. 2 -  max. 10 maanden
 • Specifieke voorwaarden

  - Niet-bindende online taaltoetsen invullen. De resultaten zijn niet toegankelijk voor de gastinstelling. Studenten die dezelfde moedertaal hebben als de onderwijstaal van de gastinstelling is, zijn vrijgesteld.

  - Een enquête invullen
 
Erasmus+ Traineeship after graduation
 • Bestemming Aan de goedgekeurde gastinstelling met de uitwisselingscoördinator gevestigd in
  • één van de 27 EU-lidstaten
  • de Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • Kandidaat-lidstaten: Noord-Macedonië, Servië en Turkije. 
  • Niet bij het programma geassocieerde derde landen (let op: beperkt budget)
  • Klik hier om een overzicht te vinden van alle mogelijke landen
 • Applicatieprocedure & selectie Studenten die door hun faculteit voor deze uitwisseling zijn geselecteerd, worden op de hoogte gebracht van de opening van de applicatieperiode. De applicatie is beheerd door Students on the Move
 • Beursdetails & uitbetaling Students on the Move hanteert het "first come, first served principe". 
 • Tijdsduur Min. 2 en max.12 maanden (inclusief de aftrek van het aantal maanden dat u op Erasmus+ uitwisseling bent geweest binnen de studiecyclus (Bachelor, Master) waarin u afstudeert.). Je kan max. voor 6 maanden een beurs krijgen. 
 • Specifieke voorwaarden Je moet door je faculteit worden genomineerd naar IRMO (zie procedure), Schrijf je in terwijl je nog VUB-student bent (dus voor je afstuderen), en de stage moet aansluiten bij je VUB-programma. Alleen mogelijk na je bachelor of master. Niet mogelijk na een postgraduaatopleiding.   
 • Meer informatie via deze link.

 

Flanders Traineeship Programme

Het Flanders Trainee Programme (via de Vlaamse Regering en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) heeft beurzen voor stages voor studenten en afgestudeerden bij multilaterale internationale organisaties.

De beurzen zijn beschikbaar voor degenen die:

 • een stage hebben gelopen bij een multilaterale organisatie (de beschikbare lijst is hier)
 • op de begindatum van hun stage jonger zijn dan 35 jaar
 • een einddiploma hebben behaald aan een door de Vlaamse gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde instelling voor secundair of hoger onderwijs.
 • Duur van de stage/werkplaats is van minimaal 2 maanden tot maximaal 6 maanden bij een van de erkende organisaties uit de lijst

Voor meer informatie over hoe het werkt,, check de website. U vindt de procedures en aanvraagformulieren eveneens online

Beursprogramma's

Hieronder kan je meer info vinden over de mogelijke beurzen voor een stage buiten Europa. Elke beurs heeft eigen voorwaarden: Washington Center, Priority Country Programme, Generieke Beurzen, Erasmus+ Traineeship after graduation, Rei Scholarship and Asem WPP. 

ASEM Work Placement Programme
 • Traineeship als integraal onderdeel van het VUB-curriculum. Meer informatie vindt u op ‘stages binnen je opleiding’.
 • Bestemming Gastinstelling, overeengekomen met je Exchange Coordinator of de stageverantwoordelijke van jouw opleiding, gevestigd in Bangladesh, Brunei, Cambodia, People’s Republic of China, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Republic of Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, The Philippines, Singapore, Thailand & Vietnam
 • Periode & tijdsduur: De stage moet plaatsvinden vóór 1 februari 2025 (de studiepunten moeten worden toegewezen aan het academisch jaar 24-25), minimaal 1 en maximaal 6 maanden.
 • Geschiktheidscriteria & Modaliteiten
  • Alleen stagemobiliteit, alle disciplines
  • De stage is een integraal onderdeel van het curriculum/studieprogramma (de stage wordt door de VUB erkend via studiepuntenoverdracht).
  • Ingeschreven in een voltijds studieprogramma, ten minste 1 jaar voltooid (60 ECTS). Alleen mogelijk voor BA- en MA-studenten (niet mogelijk voor PhD-studenten).
  • Stageovereenkomst goedgekeurd door 1) student, 2) VUB-uitwisselingscoördinator of stageverantwoordelijke van je opleiding en 3) instelling/organisatie/bedrijf in het gastland (gastinstelling).
  • Engelse taalvaardigheid: IELTS 6, TOEFL 80 of B2 niveau op het Certificate in Advanced English (CAE)) of een certificaat verstrekt door VUB Professor
  • Geen nationaliteitsbeperking
 • Beursdetails
  • De beurs bestaat uit: reiskostenvergoeding van 1.500 euro en een beursbedrag van 700 euro/maand (een maand wordt gedefinieerd als een periode van 30 dagen, ook al telt de maand 28, 29 of 31 dagen, met uitzondering van de laatste maand van de mobiliteit die minimaal 26 dagen moet duren).
  • Maandelijkse aanvulling van 200 euro voor Vlaamse studenten met een studietoelage van de Vlaamse overheid (Vlaamse Studietoelage) en/of studenten met een functiebeperking, erkend via het VAPH.
  • Looptijd: minimaal 1 en maximaal 6 maanden
  • Beurs: max. beurs van 2 maanden 
  • Aanvragers kunnen een subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid
   • Goedkeuring van de beurs is gebaseerd op het principe "first come, first served" (op basis van een volledige en naar behoren ondertekende stageovereenkomst).
   • De beurs is niet cumuleerbaar met een andere beurzen van de Vlaamse overheid of VLIR-UOS.
 • Applicatie
  • STAP 1: Interesse betuigen aan IRMO
   • IRMO verstuurt meer informatie over de aanvraagprocedure en de criteria en -modaliteiten
   • Controleren of studenten voldoen aan de criteria en modaliteiten van het ASEM-stageprogramma.
   • Officiële goedkeuring van de uitwisselingscoördinator en/of stageverantwoordelijke voor het studieprogramma van de student van de stage (stage moet deel uitmaken van het VUB-curriculum (credit transfer)
  • STAP 2: Aanvrager verstuurt aanvraaginformatie naar IRMO
  • STAP 3: IRMO nomineert de studenten aan de Vlaamse Regering voor het ASEM Stageprogramma
  • STEP 4: De aanvrager ontvangt een e-mail over de start van de aanvraagprocedure en de volgende stappen. Noodzakelijke stappen die de student moet doorlopen in het onlinesysteem van de Vlaamse overheid
   • 1 - Upload de resultaten van een Engelse taaltest (IELTS 6, TOEFL/TOEFL iBT 80 of B2-niveau op het Certificate in Advanced English (CAE)) of een vergelijkbaar resultaat in een andere officiële Engelse taaltest (erkend door de VUB).
   • 2 - Invullen van de details over het stagebedrijf in de online tool
   • 3 - Opleidingsovereenkomst, ondertekend door alle partijen: stagiair, instelling van herkomst en stage-instelling/organisatie/bedrijf
 
The Washington Center
 • Bestemming Een kans voor studenten om stage te lopen en academische seminars te volgen in het Washington Center (TWC) in Washington, D.C. Lees meer hier.
 • Applicatie procedure & selectie
  • Om in aanmerking te komen voor deze beurs heb je goedkeuring nodig van je uitwisselingscoördinator die 30 ECTS goedkeurt en erkent in je curriculum voor dit programma. De uitwisseling heeft betrekking op de volgende disciplines: kunst, bedrijfsleven en management, wereldhandel, informatietechnologie, media en communicatie, internationale betrekkingen, recht en criminologie, politieke wetenschappen.
  • Studenten die hun interesse hebben gecommuniceerd aan IRMO zullen worden geïnformeerd wanneer de oproep tot het indienen van sollicitaties is geopend, met vermelding van de sollicitatieprocedure.
  • De applicatie deadline is 25 februari. Het aanvraagpakket kan worden verkregen bij IRMO door een e-mail te sturen naar exchange.outgoing@vub.be. De selectie gebeurt extern en op basis van volgende criteria.
 • Beursdetails & uitbetaling 9,000 EUR (12,000 EUR voor studenten die een Vlaamse studietoelage) ontvangen als een eenmalige betaling.
 • In case of online exchange due to COVID-19, the amount will be 3,500 EUR (4,300 EUR for students receiving a Flemish study allowance)
 • Tijdsduur 15 weken gedurende de eerste semester van het academiejaar 2023-2024.
 • Specifieke voorwaarden worden vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad - VLUHR die de subsidie toekent.
 • Meer informatie via deze link.

 

Priority Country Programme
 • Bestemming naar een gastorganisatie, overeengekomen met uw uitwisselingscoördinator, gevestigd in een van de 8 prioritaire landen: Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
                                                                                                              
 • Traineeship Agreement: de student, de Vrije Universiteit Brussel (uitwisselingscoördinator) en een instelling/organisatie/bedrijf in een van de prioritaire landen (gastinstelling) moeten een leerovereenkomst voor stages hebben afgesloten.

         Voor meer informatie over applicatie, selectie en beursbedragen, zie deze pagina.

Generieke beurzen
 • Bestemming naar een gastorganisatie, overeengekomen met uw uitwisselingscoördinator, gevestigd in een willekeurig land met uitzondering van één van de EU-lidstaten, FYROM, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Turkije. Er moet een leerovereenkomst voor stages aanwezig zijn.
 •  Applicatieprocedure & selectie Studenten moeten worden genomineerd door hun faculteit. U wordt geïnformeerd wanneer de VUB-oproep voor een Generieke Beurs open is (vanaf 15 maart) en hoe u een aanvraag kunt indienen. Aanvragen worden ten laatste op 1 april 2024 naar IRMO verzonden. De Internationale Beleidsraad van de VUB beslist op basis van 3 criteria aan wie de beurs wordt toegekend (begin juni):
  • Gewogen gemiddelde cijfers (inclusief de januarizitting)
  • Voorrang voor uitwisselingen naar een VUB-partnerinstelling
  • Minstens 25% van de geselecteerde kandidaten moet in aanmerking komen voor een Vlaamse studietoelage
 • Beursdetails & uitbetaling
  - De beurs bestaat uit een retourticket (vaste bedragen) en een beurs van 700 EUR (of 900 EUR voor studenten met Vlaamse studietoelage)/maand.
  - 80% van de beurs wordt betaald bij aankomst, 20% bij terugkeer.
  - De reisbeurs wordt overgemaakt na ondertekening van de beursovereenkomst.
 • Tijdsduur Min. 1 maand - max. 10 maanden.
 • Specifieke voorwaarden
  - een eindrapport schrijven
  - een korte enquête invullen

! Aangezien het beperkte aantal beschikbare beurzen en het feit dat voorrang wordt gegeven aan uitwisselingen naar een VUB-partnerinstelling, is de concurrentie voor beurzen voor een intercontinentale stage naar een gastorganisatie van je keuze zeer groot. Als je echter geen beurs krijgt, kun je toch op eigen kosten een intercontinentale stage volgen.

Erasmus+ Traineeship after graduation
 • Bestemming naar de goedgekeurde gastorganisatie met uitwisselingscoördinator gevestigd in
  • één van de 27 EU-lidstaten
  • de Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • Kandidaat-lidstaten: Noord-Macedonië, Servië en Turkije.
  • Niet bij het programma geassocieerde derde landen (let op: beperkt budget)
  • Klik hier om een overzicht te vinden van al de mogelijke landen
 • Applicatieprocedure & selectie Studenten die door hun faculteit voor deze uitwisseling zijn geselecteerd, worden op de hoogte gebracht van de oproep tot applicatie. De aanvraag zelf wordt beheerd door Students on the Move
 • Beursdetails & uitbetaling Students on the Move hanteert een first come first served principe.
 • Tijdsduur Min. 2 and max.12 maanden (inclusief de aftrek van het aantal maanden dat u op Erasmus+ uitwisseling bent geweest binnen de studiecyclus (Bachelor, Master) waarin u afstudeert). Je kan voor max. 6 maanden een beurs krijgen. 
 • Specifieke voorwaarden Je moet door je faculteit worden genomineerd naar IRMO (zie procedure), schrijf je in terwijl je nog VUB-student bent (dus voor je afstuderen), en de stage moet aansluiten bij je VUB-programma. Alleen mogelijk na je bachelor of master. Niet mogelijk na een postgraduaat opleiding.
 • Meer informatie via deze link.

 

Scholarship REI

Wil je gaan studeren in een ontwikkelingsland?  Dan is deze REI-beurs iets voor jou.

 • Bestemming Er zijn 37 landen in Africa, Asia & Latin America.
 • Applicatieprocedure & selectie De aanvraag omvat een motivatiebrief van de student, een uitnodigingsbrief van de lokale promotor en een aanbevelingsbrief van de Vlaamse promotor. Op het moment van de aanvraag moet de student een UCOS preparatory course gevolgd hebben. Eerste selectie op toelating en een 2e op inhoud door BAOW-leden.
 • Beursdetails & uitbetaling  1,500 EUR (forfaitair bedrag), eerste 75% betaald na goedkeuring door de Internationale Beleidsraad van de VUB, resterende 25% na voltooiing van het eindverslag.
 • Tijdsduur Ten minste 28 opeenvolgende dagen (geen maximum)
 • Specifieke voorwaarden Het moet deel uitmaken van een erkend studieonderdeel (d.w.z. stage/stage of een scriptie). Het volgen van lessen is niet voldoende.
 • Meer informatie via deze link.

 

 
Flanders Trainee Programme

Het Flanders Trainee Programme (via de Vlaamse Regering en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) heeft beurzen voor stages voor studenten en afgestudeerden bij multilaterale internationale organisaties.

De beurzen zijn beschikbaar voor degenen die:

 • een stage hebben gelopen bij een multilaterale organisatie (de lijst is hier beschikbaar)
 • op de begindatum van hun stage jonger zijn dan 35 jaar
 • een einddiploma hebben behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde instelling voor secundair of hoger onderwijs

Looptijd van de stage/werkplaats is van minimaal 2 maanden tot maximaal 6 maanden bij één van de erkende organisaties uit de list

Voor meer informatie over hoe het werkt, kunt u terecht op de  website. U kunt de procedures en aanvraagformulieren ook online vinden.

Financiële steun van de VUB

Uitwisselingssubsidie in de vorm van een 'buitenlandtoelage'

Belgische studenten (*) die moeilijkheden ondervinden om hun studieperiode in het buitenland te financieren, kunnen een uitwisselingsbeurs aanvragen. Met deze uitwisselingsbeurs kan je de studiekosten in het buitenland (vervoer, huisvesting, studieboeken, ...) financieren. Om deze beurs te ontvangen, zijn er algemene en specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Buitenlandtoelage

(*) Sommige EU/EER-studenten kunnen in aanmerking komen als zij ten minste 5 jaar in België hebben gewoond of als zij (of hun ouders) ten minste 1 jaar in België hebben gewerkt. Niet-EER-studenten kunnen in aanmerking komen als zij hun vaste verblijfplaats in België hebben.

Sociale, juridische en financiële steun 

Als je geen recht hebt op een uitwisselingsbeurs en moeilijkheden ondervindt bij het betalen van de studiekosten voor je internationale uitwisseling, kan je contact opnemen met Studentenstatuut & Studiefinanciering om te zien of je in aanmerking komt voor een andere vorm van financiële steun. Al je vragen zullen vertrouwelijk worden behandeld en er zal rekening worden gehouden met je specifieke situatie. 

Neem contact met de sociaal, juridische en financiële dienst