logo

Foutmelding

Warning: igbinary_unserialize_object_properties: unknown key type '6e', position 4192616 in _dmemcache_get_pieces() (line 340 of /var/www/local/vub/app/releases/39/www/sites/all/modules/contrib/memcache/dmemcache.inc).

BEN JE GEBOEID DOOR DE INTERACTIE TUSSEN MENS EN MILIEU?

Wil je meewerken aan onderzoek rond actuele milieuthema’s zoals de opwarming van de aarde, bodemerosie en impact van stedelijke ontwikkeling op de omgeving? Zoek je inzicht in maatschappelijke processen met een uitgesproken ruimtelijk karakter, zoals globalisering, mobiliteit van mensen en diensten en vestigingsgedrag van bedrijven? Zou je graag een actieve rol spelen in het ruimtelijk beleid en bijdragen tot een duurzaam gebruik van de ruimte? Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen in de opleiding Geografie.

Naar een wijder perspectief

Het bachelorprogramma biedt je een uitgebalanceerde opleiding tot allround geograaf. Je maakt met kennis met de belangrijkste disciplines uit de geografie, zoals klimaat- en weerkunde, glaciologie (alles wat te maken heeft met ijsmassa’s en gletsjers) cartografie, demografie, stedelijke ontwikkeling… Je analyseert de samenhang tussen mens, maatschappij en ruimte. Welke processen bepalen het fysisch en sociaal milieu? Hoe plaats je milieu- en maatschappelijke problemen in een ruimtelijke context? Je raakt vertrouwd met specifieke analysemethoden en -technieken die eigen zijn aan het geografisch onderzoek en je leert concrete milieu- en maatschappelijke problemen vanuit een ruimtelijke invalshoek analyseren.

Geen betere plaats dan de groene VUB-campus!

Moderne technieken en ruimtelijk modelleren

Om fysische en maatschappelijke processen in detail te kunnen bestuderen en in kaart te brengen, doen geografen beroep op moderne technieken voor het verzamelen, analyseren en cartografisch voorstellen van ruimtelijke informatie. Aardobservatie vanuit satellieten speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Geografen ontwikkelen ook modellen die toelaten complexe interacties tussen omgevingsfactoren beter te begrijpen en evoluties te voorspellen. Denk maar aan de talrijke effecten van klimaatsverandering en aan de impact van stedelijke uitbreiding op de kwaliteit van onze leefomgeving. Direct vanaf het begin dompelen we je onder in diverse domeinen van het onderzoek en maak je kennis met de nieuwste evoluties in het vakgebied. Je leert recente technologische ontwikkelingen in de geo-informatiekunde kennen en ga je zelf met ruimtelijke modellen aan de slag.

Tom, Student Geografie

De sfeer in de groep zat vanaf dag één goed

"In de geografie krijg je aanvankelijk een gevarieerd en breed programma voorgeschoteld. De eerste jaren zijn een uitgebreide verkenningsfase waarin je ruim de tijd krijgt om te ontdekken wat je later echt wilt doen. Vanaf het derde jaar kies je meer je eigen weg.

Je komt terecht in een gezellige groep waar de sfeer vanaf dag één goed zit. Het contact met de proffen en assistenten is heel persoonlijk en iedereen staat paraat om je te helpen slagen. Praktische vakken worden afgewisseld met meer theoretische cursussen.

Elk jaar ga je een week op excursie. Voor sociale geografie trek je naar een stad (Berlijn, Barcelona, Lissabon, Manchester...), voor fysische geografie naar de Normandische kust, de Ardeche, de Alpen, Zuid-Spanje…

Geografie heeft ook een eigen studentenkring: de BAK (Brusselse Aardrijkskunde Kring). Die helpt je om je nog beter thuis te voelen en om kennis te maken met het studentenleven!"

 

Een wereld aan mogelijkheden ligt voor je open

Geografie is een interdisciplinaire wetenschap. Een vakgebied waarin de aandacht voor de ruimte én het duurzaam gebruik ervan centraal staat. Met een veelzijdige aanpak en open blik benaderen we zowel maatschappelijke als natuurlijke processen en hoe het een het ander beïnvloedt. Het is net deze veelzijdigheid die één van de belangrijkste troeven is van de geograaf. Daar staan we aan de VUB garant voor.

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een gedetailleerd overzicht van je vakken vind je via de opleidingsfiches onderaan de pagina.

Bachelor

Het bachelorprogramma biedt je een uitgebalanceerde opleiding tot allround geograaf. Je maakt kennis met de belangrijkste disciplines van de geografie, zoals klimaat- en weerkunde, glaciologie (alles wat te maken heeft met ijsmassa’s en gletsjers), cartografie, demografie, stedelijke ontwikkeling… Je analyseert de samenhang tussen mens, maatschappij en ruimte.

Je programma is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. De kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten. In het flexibel gedeelte kan je kiezen voor bijspijkeren, verbreding of verdieping.

 overzicht bachelorjaar 1

SP: Studiepunten
SEM: Semester
HOC: Hoorcollege (aantal uren)
WPO: Werkcollege of practica (aantal uren)
ZELF: Zelfstudie (aantal uren)

Ter Kamerenbos is de ideaale plek voor een pauze!

Terreinwerk / Excursie

Elk bachelorjaar omvat een buitenlandse excursie van een week, gericht op zowel sociale geografie als fysische geografie. Tijdens de excursies passen we de kennis toe wat we doorheen het jaar theoretisch opbouwen.

Door middel van een combinatie van literatuuronderzoek, rondleidingen, lezingen en onderzoeksopdrachten krijg je inzicht in tal van problemen en uitdagingen waar economisch belangrijke regio’s en grote steden binnen Europa vandaag de dag mee kampen en hoe ze hun ruimtelijk beleid hierop afstemmen. Je leert ook de fysische kenmerken van een landschap interpreteren aan de hand van waarnemingen, aangevuld met literatuur en via praktisch werk op het terrein zelf (topografische opmetingen, handboringen, kartering). Specifieke aandacht wordt besteed aan mens-milieu interactie, zowel in rurale als stedelijke omgevingen.

Master

De tweejarige Master in de Geografie wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven. Deze voor Vlaanderen unieke interuniversitaire samenwerking, waarbij studenten van beide universiteiten twee dagen per week les volgen aan de Vrije Universiteit Brussel en twee dagen aan de KULeuven, heeft als groot voordeel dat je tijdens je opleiding beroep kan doen op een brede waaier aan expertise in diverse disciplines van het geo-onderzoek die aan beide universiteiten aanwezig is.

In de master heb je de keuze uit 2 masters met telkens 3 profielen.

   In de professionaliseringsgerichte master heb je keuze uit drie profielen:

   Terrestrische ecosystemen en global change

   In dit profiel ligt de klemtoon op de natuurwetenschappelijke aspecten van het milieu: opwarming van de aarde, ijs-klimaatinteractie, weerkundige processen, erosie en verwering, grond- en oppervlaktewater, natuurrampen, bouw en ontwikkeling van de aardkorst, natuurkunde van de aardbol, evolutie en toekomst van het milieu… Je ontwikkelt een grondig inzicht in de fysische aspecten van het milieu en een synthetische visie op milieuprobematiek. Daarnaast verwerf je een grondige bagage vaktechnische kennis om wetenschappelijk onderzoek in de geowetenschappen te kunnen begrijpen en erin te kunnen participeren. Dit onderzoek is vandaag ondenkbaar geworden zonder een grondige kennis van numerieke modellering, fundamenteel voor het opstellen van scenario’s in het kader van een verantwoord milieubeleid.

   Stadsgeografie

   In een sterk verstedelijkte wereld is er meer dan ooit nood aan een grondig inzicht in de structuur, de werking en de dynamiek van steden. Binnen dit profiel verdiep je je zowel in de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling als in de uiteenlopende theorieën over de geografie van de stad. Je doet tijdens je opleiding heel wat concrete en praktische kennis op over stedelijke planning, sociale structuur en dynamiek van steden, citymarketing, stadstoerisme, wijkontwikkeling. Je geografische kennis wordt aangevuld met economische, sociale, politieke en architecturale know-how over recente stedelijke ontwikkelingen. Bovendien wordt je ook wegwijs gemaakt in het gebruik van diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die je toelaten problemen waarmee steden vandaag kampen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze te analyseren.


   Ruimtelijke analyse van de Omgeving

   Dit profiel situeert zich in het domein van de geo-informatiekunde, een discipline op het raakvlak van geografie, cartografie en moderne informatietechnologie, die dankzij het groeiend succes van geografische informatiesystemen (GIS) en de recente ontwikkelingen op vlak van aardobservatie vanuit de lucht en via satellieten, maak je kennis met de nieuwste methoden en technieken voor geografische gegevensinwinning (teledetectie, GPS) en gegevensverwerking (opbouw en beheer van ruimtelijke databanken). Vanuit je brede achtergrond als geograaf verwerf je ook een grondig inzicht in het modelleren van complexe interacties tussen mens en milieu. Hierdoor kan je organisaties helpen bij het efficiënt aanwenden van geodata in die domeinen waar geoinformatiekunde haar belangrijkste toepassingen vindt (milieubeheer, ruimtelijke planning, transport en verkeer...).

   De onderzoeksgerichte master bieden we alleen in het Engels aan.

   Je hebt keuze uit drie profielen:

   • Earth and Climate
   • City, Society and Space
   • GIS and Spatial Modelling

   Meer informatie kan je vinden op de opleidingspagina van Master of Science in Geography.

   Andere masteropleidingen

   Met de bachelor in de Geografie heb je ook toegang tot:

   Al een diploma op zak?

   Als je al in het bezit bent van een diploma (bv.: professionele bachelor Secundair Onderwijs: Aardrijkskunde) dan kan via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in de master.

   Bekijk de opleidingsfiches hieronder voor de toelatingsvoorwaarden.

   Opleidingsfiches

   Via het doorklik menu hieronder kan je de opleidingsfiches raadplegen. Hier vind je een overzicht van de vakken, toelatingsvoorwaarden en structuur van de opleiding.

   Leerresultaten

   Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten:

   Onderwijskwaliteit


   Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

   Onderwijskwaliteit

   Licht je in, vraag rond

   Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

   Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie.

   Fysische en maatschappelijke processen
   Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. Geografen bestuderen de fysische processen die het landschap vormen en het natuurlijk milieu bepalen, zowel op globale, als op lokale schaal. Ze onderzoeken ook het complexe samenspel van sociale, economische en politieke factoren dat de omgeving, waarin de mens zijn activiteiten ontplooit, haar typische ruimtelijke structuur geeft.

   Duurzaam gebruik van de ruimte
   Geografen analyseren de problemen die het gebruik van de ruimte met zich meebrengt. Daarbij denken we aan veranderingen in het fysisch milieu, zoals zeespiegelstijgingen, de opwarming van de aarde, bodemerosie en verwoestijning. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen vormen onderzoeksstof voor geografen: van de problematiek rond globalisatie en de groter wordende kloof tussen de rijkste en armste landen, tot de dagelijkse verkeerschaos en de impact van stedelijke uitbreiding op de groene ruimte. Wil je met je opgedane kennis concrete problemen aanpakken die te maken hebben met de interactie tussen de mens en zijn omgeving, dan is geografie zeker jouw ding.

   Interdisciplinariteit met een actuele focus
   De opleiding Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel biedt je een interdisciplinaire opleiding op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. De focus ligt daarbij op actuele maatschappelijke thema’s: milieuveranderingen, globalisering, mobiliteit, sociale uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Bovendien kan je rekenen op een training in geavanceerde onderzoeksmethoden: ruimtelijke modellering, moderne surveytechnieken, satelietteledectie, geografische informatiesystemen.

   Twijfel je aan je voorkennis? Er zijn verschillende manieren om je klaar te stomen voor de start:

   Basisvaardigheden wiskunde
   Wiskunde is vaak een van de grote knelvakken voor studenten in hun eerste jaar. Wie eventuele tekorten in zijn voorkennis wiskunde niet heeft kunnen wegwerken tegen de start van het academiejaar, kan hier tijdens het jaar nog aan werken. Binnen de opleiding Biologie kan je het keuzevak “Basisvaardigheden wiskunde” in het eerste semester volgen. Studenten worden intensief begeleid in het verwerven van essentiële wiskundige vaardigheden en bij het maken van oefeningen.

   wiskunde_bijwerken

    

   Je lesrooster zal afhangen van de keuzevakken die je opneemt, maar dit voorbeeldrooster geeft al een goed idee.

   Op ons studentenportaal kan je de lesroosters bekijken van dit academiejaar, deze kunnen natuurlijk nog veranderen.

   Let op: het uiteindelijke rooster kan aangepast worden in functie van wijzigingen in de COVID19 maatregelen van de VUB.

   De juiste studiekeuze in 3 stappen!

   Download het e-book

   Zin om eens langs te komen?

   Boek je campusrondleiding

   Wist je dat...

   • Geografiestudenten een eigen studentenkring hebben, de Brusselse Aardrijkskundige Kring (BAK)?
   • Je op de VUB kan meewerken aan EcoCampus met bijvoorbeeld het project ‘Ecocampuskrak’ waarbij studenten op een creatieve manier hun campus milieuvriendelijker maken?
   • De geografen van de VUB wereldwijd bekend zijn voor hun onderzoek rond klimaatsverandering? Als student kan je meehelpen bij het opvolgen van de afsmelting van gletsjers in de Alpen.
   • De VUB deel uitmaakt van EGEA, een Europees netwerk van geografiestudenten, dat regelmatig uitwisselingen tussen verschillende Europese universiteiten organiseert?

   Emilie Delhaye, Studente Geografie

   Een kritische blik op onze maatschappij en omgeving

   “Kiezen voor geografie is kiezen voor de ontwikkeling van een kritische blik op onze maatschappij en omgeving. Aangezien geografie een breed opgevatte studie is, krijgt men in de beginjaren van de opleiding een zeer gevarieerd aanbod aan vakken. Dit gaat van exacte wetenschappen zoals fysica, biologie en wiskunde tot menswetenschappelijke vakken als sociale geografie, economie en sociologie. Vanaf het tweede jaar kan je kiezen uit een ruim aanbod van keuzevakken om je specifieker te gaan verdiepen in je eigen interesse.Via een jaarlijkse excursie kan je je theoretische kennis omzetten in praktische vaardigheden op het terrein. Deze excursies zijn afwisselend gericht op de stad (Berlijn, Manchester, Istanbul...) en de fysische omgeving (Opaalkust, Vercors, Alpen, Zuid-Spanje...).

   Een groot voordeel van geografie studeren aan de VUB is dat je terecht komt in een relatief kleine, maar uiterst gezellige groep van studenten. Al heel snel leer je iedereen kennen. Kleine groepen zorgen er ook voor dat zowel professon als assistenten zeer toegankelijk  zijn. “

    

   Kunnen we vulkanologen 100% vertrouwen?

   VUB vulkanoloog Sam Poppe aan het woord

   VUB in de media

   Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

   woensdag 21 oktober, 16:00

   PhD Mara Esposito

   Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevrouw Mara Esposito.   Promotor: Prof. dr. Gustavo Gutierrez Gonzalez

   Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

   vrijdag 23 oktober, 10:00

   PhD Tan Lu

   Promotor: Prof. dr. Ann Dooms Voor een beperkt publiek op de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Elsene, D2.01. De verdediging kan via een livestream gevolgd worden.  Contacteer Jan.De.Beule@vub.ac.be voor meer informatie.

   Promotor: Prof. dr. Ann Dooms Voor een beperkt publiek op de Campus Etterbeek van de Vrije Univer...

   vrijdag 23 oktober, 16:00

   PhD Marek Reichstädter

   Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Marek Reichstädter   Promotors: Associate prof. Ing. Pavel Diviš, PhD en prof. dr. Yue Gao Joint PhD met Brno University of Technology (BUT)

   Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

   maandag 26 oktober, 14:00

   PhD Dianbiao Dong

   Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van de heer Dianbiao Dong. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.

   Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

   vrijdag 30 oktober, 09:00 - 12:00 U

   Basismodule Opleiden op de Werkvloer

   (Dit evenement gaat enkel door indien de coronamaatregelen dat toelaten.)...

   (Dit evenement gaat enkel door indien de coronamaatregelen dat toelaten.)...

   vrijdag 30 oktober, 16:00

   Chinese Mercantilism: the case of the EU-China relations

   Doctoraatsverdediging van Astrid Pepermans voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Chinese Mercantilism: the case of the EU-China relations’....

   Doctoraatsverdediging van Astrid Pepermans voor het behalen van de academische graad van Doctor i...

   zaterdag 31 oktober, 11:00 - 16:30 U

   Publieksmoment VUB-onderzoek naar ‘Dood en samenleving’

   Een dag van interdisciplinaire wetenschapscommunicatie rond onderzoek naar de omgang met dood, rouw en herdenking.

   Een dag van interdisciplinaire wetenschapscommunicatie rond onderzoek naar de omgang met dood, ro...

   woensdag 18 november, 12:00

   Opleidingsintervisie

   Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers) -gestructureerd en onder begeleiding- uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het...

   Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers...

   donderdag 19 november, 13:30

   Paddle virtuele demosessie voor onderzoeksgroepen

   Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtief systeem dat aan zoveel mogelijk van de verzamelde noden voldoet. Paddle is hiervoor hét beste platform. Het Paddle CMS is een op Drupal gebaseerd Content Management Systeem met focus...

   Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtie...

   zaterdag 5 december, 08:30

   Kinesitherapie bij patiënten met respiratoire aandoeningen

   *** deze bijscholing is volzet***...

   *** deze bijscholing is volzet***...

   donderdag 14 januari, 12:00

   Opleidingsintervisie

   Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers) -gestructureerd en onder begeleiding- uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het...

   Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers...

   dinsdag 2 februari, 08:30

   ITNA 02/02/2021

   READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

   READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

   dinsdag 25 mei, 08:30

   ITNA 25/05/2021

   READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

   READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

   vrijdag 1 januari, 11:45

   Estate Planning

   Permanente vorming • Academisch programma • Kennis • Praktijk • Specialisatie • Implementatie

   Permanente vorming • Academisch programma • Kennis • Praktijk • Specialisatie • Implem...

   vrijdag 1 januari, 12:00

   Aanvraag toegang fietsenstalling

   vrijdag 1 januari, 12:00

   Permanente Vorming 'Eerstelijns Psychologische Zorg' 2018/2020

   PERMANENTE VORMING EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG 2018/2020 door Vrije Universiteit Brussel Universiteit Gent KU Leuven   vormingsinstituten: de KOPpeling en The Human Link beroepsvereniging: VVKP de onderzoeksgroep: LUCAS KU Leuven   INRICHTERSDeze permanente vorming wordt inge...

   PERMANENTE VORMING EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG 2018/2020 door Vrije Universiteit Brussel Un...

   vrijdag 1 januari, 12:00

   Duits A1 voor niet-Nederlandstaligen

   vrijdag 1 januari, 12:00

   BEKWAAMHEID IN HET DIAGNOSTISCH GEBRUIK VAN X-STRALEN VOOR ARTSEN

   EEN INITIATIEF VAN...

   EEN INITIATIEF VAN...

   vrijdag 1 januari, 12:00

   Academisch Frans

   vrijdag 1 januari, 12:00

   Investment Arbitration

   The law on foreign investment protection is one of the fastest developing and intellectually challenging branches of international law with high practical relevance. Investment arbitration is predicted to be a major factor in the development of the global economic system. The...

   The law on foreign investment protection is one of the fastest developing and intellectually chal...

   DE WIJDE WERELD IN

   Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, willen we elke student de kans geven om de wijde wereld in te trekken.

   Van stad tot kust

   Als geografiestudent volg je niet alleen hoor-en werkcolleges. Ieder jaar vertrek je meermaals op excursie. We bezoeken niet alleen fysisch geografisch interessante gebieden zoals de Alpen, Noord-Franse kust, Frans Centraal Massief (onder andere vanwege vulkanisme), maar ook grote steden zoals Berlijn, Parijs, Barcelona en Londen.

   Tijdens de excursies merk je pas echt wat het is om aan de VUB te studeren: indivuele begeleiding, direct contact met je proffen en assistenten. Excursies blijken niet alleen onvergetelijke herinneringen uit je studententijd te zijn, maar het zijn ook uitstekende gelegenheden om je theoretische kennis toe te passen. Meteen de reden waarom terreinwerk en excursies zo’n grote plaats innemen aan de VUB, al van het eerste jaar.

   De smaak te pakken?

   Smaken de buitenlandse excursies naar meer? Denk dan eens aan steden als Parijs, Utrecht, Wenen, Stockholm en nog vele andere: hier kun je vanaf je derde bachelorjaar naar toe op Erasmusuitwisseling. Voorts zijn er ook een hele rist andere mogelijkheden om op uitwisseling te gaan voor studie, thesis of stage, zowel binnen als buiten Europa.

   Naar het buitenland?

   Ontdek de mogelijkheden

   Naar waar?

   Bestemmingen

   Het einde is pas het begin

   Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

   Jobuitwegen

   De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

   Milieu, planning, cartografie...
   Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek.

   Werken aan een geïntegreerd milieubeleid
   Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je vervult ofwel een coördinerende, ofwel een technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling.

   Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid
   Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid of voor privéstudiebureaus te werken, waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven (stadsontwikkeling, mobiliteit, toerisme, city marketing ...). Er is eveneeens een steeds grotere groep van semi-publieke instellingen en stedelijke vzw’s die actief zijn op het terrein van economische, sociale en culturele actie en programmatie (onder andere stadsprojecten, wijkontwikkelingsprojecten...) waar je met je expertise terecht kan.

   Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?
   Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI-coördinator, GI-technisch-commercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde researchinstellingen.

   Lees hier de brochure met 100 beroepen voor geografen biologen.

    

   Doctoreren?


   VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

   Dr in spe

   Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

   Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

   Meer weten over onze alumni?

   Meer info

   Volg de VUB

   Op LinkedIn

   COVID-19

   De opleiding geografie zal georganiseerd worden in het academiejaar 2020-2021.

   We bereiden ons voor op verschillende scenario's, afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-pandemie.  Zelfs in geval van een tweede grote uitbraak is onze opleiding klaar om de vooropgestelde leerdoelstellingen te halen.

   We zetten in op zo veel mogelijk veilige live lessen op de campus, maar voorzien ook de nodige online alternatieven.

   De VUB werkt traditioneel met kleine tot middelgrote groepen. Deze belangrijke troef zorgt voor een unieke gepersonaliseerde leerervaring met veel praktijkonderwijs en interacties met assistenten en docenten. De kleinere groepen helpen ook bij het laten doorgaan van lessen en practica met inachtname van veiligheidsvoorschriften met betrekking tot “social distancing”. 

   Het online leerplatform, Canvas, voorziet de technologische ondersteuning voor de lessen. We maken gebruik van screencasts, lesopnames, discussiefora en virtuele klaslokalen om ook vanop afstand de lessen interactief te houden.

   Lees meer over onze aanpak.

   Een vliegende start

   We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

   Kostenplaatje


   Ja, studeren kost geld. Maar de VUB en het Vlaams onderwijs doen er alles gaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden.

   Meer weten

   Op kot

   Meer weten

   Studiekeuze en -begeleiding


   Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Drie stappen die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

   Meer weten

   Studentenleven

   Meer weten

   Studeren met beperking


   We vinden het belangrijk om vanuit de VUB bij te dragen aan gelijke kansen, bijvoorbeeld met het ReFlex-statuut.

   Meer weten

   Studeren in semesters


   2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

   Flexibel studeren


   De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

   Academische competenties


   Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

   Leerkrediet? Studiepunten? Help!

   Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

   Toelatingsvoorwaarden en individuele studietrajecten

   Bachelor
   Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift.

   Schakel-, voorbereidingsprogramma & master
   Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, bekijk dan de pagina 'programma' van de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een overzicht van de opleidingsfiches. Hierin staat telkens een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding.

    

   Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen of vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

   Zin om eens langs te komen?

   Boek je campusrondleiding

   Overtuigd om te komen studeren aan de VUB?

   Start je inschrijving nu!

   Kunnen we je nog ergens mee helpen?

   Stel je vragen hier!