logo

BEN JE GEBOEID DOOR DE INTERACTIE TUSSEN MENS EN MILIEU?

Wil je meewerken aan onderzoek rond actuele milieuthema’s zoals de opwarming van de aarde, bodemerosie en impact van stedelijke ontwikkeling op de omgeving? Zoek je inzicht in maatschappelijke processen met een uitgesproken ruimtelijk karakter, zoals globalisering, mobiliteit van mensen en diensten en vestigingsgedrag van bedrijven? Zou je graag een actieve rol spelen in het ruimtelijk beleid en bijdragen tot een duurzaam gebruik van de ruimte? Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen in de opleiding Geografie.

Naar een wijder perspectief

Het bachelorprogramma biedt je een uitgebalanceerde opleiding tot allround geograaf. Je maakt met kennis met de belangrijkste disciplines uit de geografie, zoals klimaat- en weerkunde, glaciologie (alles wat te maken heeft met ijsmassa’s en gletsjers) cartografie, demografie, stedelijke ontwikkeling… Je analyseert de samenhang tussen mens, maatschappij en ruimte. Welke processen bepalen het fysisch en sociaal milieu? Hoe plaats je milieu- en maatschappelijke problemen in een ruimtelijke context? Je raakt vertrouwd met specifieke analysemethoden en -technieken die eigen zijn aan het geografisch onderzoek en je leert concrete milieu- en maatschappelijke problemen vanuit een ruimtelijke invalshoek analyseren.

Geen betere plaats dan de groene VUB-campus!

Moderne technieken en ruimtelijk modelleren

Om fysische en maatschappelijke processen in detail te kunnen bestuderen en in kaart te brengen, doen geografen beroep op moderne technieken voor het verzamelen, analyseren en cartografisch voorstellen van ruimtelijke informatie. Aardobservatie vanuit satellieten speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Geografen ontwikkelen ook modellen die toelaten complexe interacties tussen omgevingsfactoren beter te begrijpen en evoluties te voorspellen. Denk maar aan de talrijke effecten van klimaatsverandering en aan de impact van stedelijke uitbreiding op de kwaliteit van onze leefomgeving. Direct vanaf het begin dompelen we je onder in diverse domeinen van het onderzoek en maak je kennis met de nieuwste evoluties in het vakgebied. Je leert recente technologische ontwikkelingen in de geo-informatiekunde kennen en ga je zelf met ruimtelijke modellen aan de slag.

Ter Kamerenbos is de ideaale plek voor een pauze!

Terreinwerk en excursies

Elk bachelorjaar omvat een buitenlandse excursie van een week, gericht op zowel sociale geografie als fysische geografie. Tijdens de excursies passen we de kennis toe wat we doorheen het jaar theoretisch opbouwen.

Door middel van een combinatie van literatuuronderzoek, rondleidingen, lezingen en onderzoeksopdrachten krijg je inzicht in tal van problemen en uitdagingen waar economisch belangrijke regio’s en grote steden binnen Europa vandaag de dag mee kampen en hoe ze hun ruimtelijk beleid hierop afstemmen. Je leert ook de fysische kenmerken van een landschap interpreteren aan de hand van waarnemingen, aangevuld met literatuur en via praktisch werk op het terrein zelf (topografische opmetingen, handboringen, kartering). Specifieke aandacht wordt besteed aan mens-milieu interactie, zowel in rurale als stedelijke omgevingen.

Tom, Student Geografie

De sfeer in de groep zat vanaf dag één goed

"In de geografie krijg je aanvankelijk een gevarieerd en breed programma voorgeschoteld. De eerste jaren zijn een uitgebreide verkenningsfase waarin je ruim de tijd krijgt om te ontdekken wat je later echt wilt doen. Vanaf het derde jaar kies je meer je eigen weg.

Je komt terecht in een gezellige groep waar de sfeer vanaf dag één goed zit. Het contact met de proffen en assistenten is heel persoonlijk en iedereen staat paraat om je te helpen slagen. Praktische vakken worden afgewisseld met meer theoretische cursussen.

Elk jaar ga je een week op excursie. Voor sociale geografie trek je naar een stad (Berlijn, Barcelona, Lissabon, Manchester...), voor fysische geografie naar de Normandische kust, de Ardeche, de Alpen, Zuid-Spanje…

Geografie heeft ook een eigen studentenkring: de BAK (Brusselse Aardrijkskunde Kring). Die helpt je om je nog beter thuis te voelen en om kennis te maken met het studentenleven!"

 

Een wereld aan mogelijkheden ligt voor je open

Geografie is een interdisciplinaire wetenschap. Een vakgebied waarin de aandacht voor de ruimte én het duurzaam gebruik ervan centraal staat. Met een veelzijdige aanpak en open blik benaderen we zowel maatschappelijke als natuurlijke processen en hoe het een het ander beïnvloedt. Het is net deze veelzijdigheid die één van de belangrijkste troeven is van de geograaf. Daar staan we aan de VUB garant voor.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een gedetailleerd overzicht van je vakken vind je via de opleidingsfiches onderaan de pagina.

Bachelor

Het bachelorprogramma biedt je een uitgebalanceerde opleiding tot allround geograaf. Je maakt kennis met de belangrijkste disciplines van de geografie, zoals klimaat- en weerkunde, glaciologie (alles wat te maken heeft met ijsmassa’s en gletsjers), cartografie, demografie, stedelijke ontwikkeling… Je analyseert de samenhang tussen mens, maatschappij en ruimte.

Je programma is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. De kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten. In het flexibel gedeelte kan je kiezen voor bijspijkeren, verbreding of verdieping.

 overzicht bachelorjaar 1

SP: Studiepunten
SEM: Semester
HOC: Hoorcollege (aantal uren)
WPO: Werkcollege of practica (aantal uren)
ZELF: Zelfstudie (aantal uren)

Vernieuwde Master 2021-2022!

De tweejarige Master in de Geografie wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven. Deze voor Vlaanderen unieke interuniversitaire samenwerking, waarbij studenten van beide universiteiten twee dagen per week les volgen aan de Vrije Universiteit Brussel en twee dagen aan de KULeuven, heeft als groot voordeel dat je tijdens je opleiding beroep kan doen op een brede waaier aan expertise in diverse disciplines van het geo-onderzoek die aan beide universiteiten aanwezig is.

Opbouw programma
Het masterprogramma geeft je naast een gemeenschappelijke basis de mogelijkheid om je te kennis te verdiepen in twee van de vier specialisatiemodules. De verdiepende vakken geven je nog meer vrijheid om zelf de nadruk van jouw opleiding te bepalen.

Kies je voor de Nederlandstalige master dan ligt de nadruk meer op professionalisering en maakt ook een stage vast deel uit van jouw opleiding. Bij de Engelstalige variant is een stage mogelijk, maar ligt de nadruk eerder op onderzoek. Hoewel in beide varianten de meeste vakken in het Engels worden gedoceerd kan je in de Nederlandstalige master taken, eindwerk en examens in het Nederlands afwerken.

Bekijk hier alle informatie over de Engelstalige Master of Science in Geography.

   Gemeenschappelijke basis (27 ects)

   • Environmental Change (6 ects)
   • Geography of Development (6 ects)
   • Introduction to Remote Sensing (3 ects)
   • Wetenschap & Duurzaamheid (6 ects)
   • Onderzoeksseminarie (3 ects)
   • Buitenlandse Excursie Fysische Geografie OF Sociaal-Economische Geografie (3 ects)

   Specialiatie (36 ects)
   Kies twee modules:

   • Aarde en Klimaat (18 ects)
   • Maatschappij en Ruimte (18 ects)
   • Geo-informatiewetenschappen (18 ects)
   • Methoden (18 ects)

   Verdiepende vakken (27 ects)
   Professionalisering (verplicht):

   • Stage (15 ects)
   • Ruimtelijk Ordenings-en Omgevingsrecht (6 ects)

   Toepassingsvakken:

   • Advanced Land-Climate Dynamics (3 ects)
   • Global Biogeochemical Cycles (4 ects)
   • Ruimtelijke planning: theorie & praktijk (3 ects)
   • Sustainable mobility and logistics (6 ects)
   • Remote Sensing of Vegetative Systems (6 ects)
   • Bedrijfsgerichte communicatie in het Engels (3 ects)
   • Entrepreneurship and New Business Development (6 ects)

   Inhaalvakken (tot 15 ects)

   Masterproef (30 ects)

   Deze module legt de klemtoon op de natuurwetenschappelijke aspecten van het milieu: opwarming van de aarde, ijs-klimaatinteractie, weerkundige processen, erosie en verwering, grond- en oppervlaktewater, natuurrampen, bouw en ontwikkeling van de aardkorst, natuurkunde van de aardbol, evolutie en toekomst van het milieu…

   Via deze module en de verdiepende keuzemodules ontwikkel je een grondig inzicht in de fysische aspecten van het milieu en een synthetische visie op milieuproblematiek. Daarnaast verwerf je een grondige bagage vaktechnische kennis om wetenschappelijk onderzoek in de geowetenschappen te kunnen begrijpen en erin te kunnen participeren. Dit onderzoek is vandaag ondenkbaar geworden zonder een grondige kennis van numerieke modellering, fundamenteel voor het opstellen van scenario’s in het kader van een verantwoord milieubeleid. Via de combinatie met andere specialisatiemodules, leg je zelf het
   accent op ofwel geo-informatiewetenschappen of onderzoeksmethoden.

   Vakken:

   • Atmospheric modelling (6 ects)
   • Modelling of glacial systems (6 ects)
   • Numerical Modelling (3 ects)
   • River geomorphology (3 ects)

   In een context van een nakende klimaatcrisis, de steeds grotere menselijke impact op de planeet, snelle verstedelijking en toenemende ongelijkheid, is er meer dan ooit nood aan inzicht in hoe maatschappij en ruimte zicht tot elkaar verhouden. Binnen deze module verdiep je je in de processen van economische ontwikkeling en financialisering, verstedelijking en stedelijke ontwikkeling, huisvesting, beleid en bestuur, maar ook hoe het menselijk gebruik van de natuurlijke omgeving samenhangt met maatschappelijke ongelijkheid. Via de keuzemodules kan je verder verdiepen in thema’s als duurzame ontwikkeling en toerisme, maar je ook verder specialiseren in het interdisciplinaire veld van stadsstudies. Of je kiest voor een module stadsplanning en ontwerp waarin je je verdiept in de historische ontwikkeling van steden en dit koppelt aan concrete en praktische kennis over stedelijke planning. Je verwerft tijdens de opleiding ook kennis over diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die je toelaten problemen waarmee steden vandaag kampen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze te analyseren. Via de combinatie met andere specialisatiemodules, leg je zelf het accent op ofwel geo-informatiewetenschappen onderzoeksmethoden.

   Vakken:

   • Economic and Financial Geography (6 ects)
   • Housing and the City (6 ects)
   • Political Ecology (3 ects)
   • StadssalonsUrbains (3 ects)

   Deze module situeert zich in het domein van de geo-informatiekunde, een discipline op het raakvlak van geografie, cartografie en moderne informatietechnologie, die dankzij het groeiend succes van geografische informatiesystemen (GIS) en de recente ontwikkelingen op vlak van aardobservatie vanuit de lucht en via satellieten, steeds belangrijker wordt. Binnen deze module maak je kennis met de nieuwste methoden en technieken voor geografische gegevensinwinning (teledetectie, GPS) en gegevensverwerking (opbouw en beheer van ruimtelijke databanken). Vanuit je brede achtergrond als geograaf verwerf je ook een grondig inzicht in het modelleren van complexe interacties tussen mens en milieu. Hierdoor kan je organisaties helpen bij het efficiënt aanwenden van geodata in die domeinen waar geoinformatiekunde haar belangrijkste
   toepassingen vindt (milieubeheer, ruimtelijke planning, transport en verkeer...). Via de combinatie met andere specialisatiemodules leg je zelf het accent op de toepassing van Geo-informatiewetenschappen bij het bestuderen van fysische of maatschappelijke processen. Je kan je methodologische kennis ook verder verfijnen en verbreden door te kiezen voor de methodenmodule.

   Vakken:

   • Advanced Earth Observation Techniques (3 ects)
   • Remote Sensing of the Environment (3 ects)
   • Geospatial Information Technologies (6 ects)
   • GIS programming (6 ects)

   Wat geografen bindt is, naast een interesse in ruimtelijke processen, ook een degelijke kennis van geografische onderzoeksmethoden en hun toepassingen. De kernvakken en reeds beschreven specialisatiemodules leveren je een zeer degelijke methodologische basis in hun analyse van fysische of maatschappelijke processen en hun interactie. En via de module Geo-informatiewetenschappen zet je de stap naar expertise in dit veld. De methodenmodule biedt methodologische verdieping en verbreding en laat je toe meerdere kwantitatieve en kwalitatieve methoden onder de knie te krijgen en toe te passen op geografische problemen. Wat zijn de mogelijkheden rond Big Data in geografische toepassingen? Hoe kunnen we veranderingen in landgebruik modelleren? Hoe kunnen we methoden bedenken om natuurlijke risico’s te managen? En wat zijn de regels van de kunst bij het opzetten van kwalitatief onderzoek? Deze module richt zich tot studenten die, naast één van de drie andere specialisaties, expertise willen verwerven in nieuwe onderzoeksmethoden eigen aan de geografie.

   Vakken:

   • Interactive Data Visualization (6 ects)
   • Modeling Land Use Change (6 ects)
   • Natural Risk Management (3 ects)
   • Qualitative Research Methods (3 ects)

   Andere masteropleidingen

   Met de bachelor in de Geografie heb je ook toegang tot:

   Al een diploma op zak?

   Als je al in het bezit bent van een diploma (bv.: professionele bachelor Secundair Onderwijs: Aardrijkskunde) dan kan via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in de master.

   Deze programma's worden Ad Hoc samengesteld. Neem voor meer informatie op met de Studietrajectbegeleiding.

   Opleidingsfiches

   Via het doorklik menu hieronder kan je de opleidingsfiches raadplegen. Hier vind je een overzicht van de vakken, toelatingsvoorwaarden en structuur van de opleiding.

   Leerresultaten

   Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten:

   Licht je in, vraag rond

   Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

   Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie.

   Fysische en maatschappelijke processen
   Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. Geografen bestuderen de fysische processen die het landschap vormen en het natuurlijk milieu bepalen, zowel op globale, als op lokale schaal. Ze onderzoeken ook het complexe samenspel van sociale, economische en politieke factoren dat de omgeving, waarin de mens zijn activiteiten ontplooit, haar typische ruimtelijke structuur geeft.

   Duurzaam gebruik van de ruimte
   Geografen analyseren de problemen die het gebruik van de ruimte met zich meebrengt. Daarbij denken we aan veranderingen in het fysisch milieu, zoals zeespiegelstijgingen, de opwarming van de aarde, bodemerosie en verwoestijning. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen vormen onderzoeksstof voor geografen: van de problematiek rond globalisatie en de groter wordende kloof tussen de rijkste en armste landen, tot de dagelijkse verkeerschaos en de impact van stedelijke uitbreiding op de groene ruimte. Wil je met je opgedane kennis concrete problemen aanpakken die te maken hebben met de interactie tussen de mens en zijn omgeving, dan is geografie zeker jouw ding.

   Interdisciplinariteit met een actuele focus
   De opleiding Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel biedt je een interdisciplinaire opleiding op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. De focus ligt daarbij op actuele maatschappelijke thema’s: milieuveranderingen, globalisering, mobiliteit, sociale uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Bovendien kan je rekenen op een training in geavanceerde onderzoeksmethoden: ruimtelijke modellering, moderne surveytechnieken, satelietteledectie, geografische informatiesystemen.

   Twijfel je aan je voorkennis? Er zijn verschillende manieren om je klaar te stomen voor de start:

   Basisvaardigheden wiskunde
   Wiskunde is vaak een van de grote knelvakken voor studenten in hun eerste jaar. Wie eventuele tekorten in zijn voorkennis wiskunde niet heeft kunnen wegwerken tegen de start van het academiejaar, kan hier tijdens het jaar nog aan werken. Binnen de opleiding Biologie kan je het keuzevak “Basisvaardigheden wiskunde” in het eerste semester volgen. Studenten worden intensief begeleid in het verwerven van essentiële wiskundige vaardigheden en bij het maken van oefeningen.

   wiskunde_bijwerken

    

   Je lesrooster zal afhangen van de keuzevakken die je opneemt, maar dit voorbeeldrooster geeft al een goed idee.

   Op ons studentenportaal kan je de lesroosters bekijken van dit academiejaar, deze kunnen natuurlijk nog veranderen.

   Let op: het uiteindelijke rooster kan aangepast worden in functie van wijzigingen in de COVID19 maatregelen van de VUB.

   De juiste studiekeuze in 3 stappen!

   Download het e-book

   Op de hoogte blijven van de opleiding?

   Volg ons op Facebook

   Wist je dat...

   • Geografiestudenten een eigen studentenkring hebben, de Brusselse Aardrijkskundige Kring (BAK)?
   • Je op de VUB kan meewerken aan EcoCampus met bijvoorbeeld het project ‘Ecocampuskrak’ waarbij studenten op een creatieve manier hun campus milieuvriendelijker maken?
   • De geografen van de VUB wereldwijd bekend zijn voor hun onderzoek rond klimaatsverandering? Als student kan je meehelpen bij het opvolgen van de afsmelting van gletsjers in de Alpen.
   • De VUB deel uitmaakt van EGEA, een Europees netwerk van geografiestudenten, dat regelmatig uitwisselingen tussen verschillende Europese universiteiten organiseert?

   Emilie Delhaye, Studente Geografie

   Een kritische blik op onze maatschappij en omgeving

   “Kiezen voor geografie is kiezen voor de ontwikkeling van een kritische blik op onze maatschappij en omgeving. Aangezien geografie een breed opgevatte studie is, krijgt men in de beginjaren van de opleiding een zeer gevarieerd aanbod aan vakken. Dit gaat van exacte wetenschappen zoals fysica, biologie en wiskunde tot menswetenschappelijke vakken als sociale geografie, economie en sociologie. Vanaf het tweede jaar kan je kiezen uit een ruim aanbod van keuzevakken om je specifieker te gaan verdiepen in je eigen interesse.Via een jaarlijkse excursie kan je je theoretische kennis omzetten in praktische vaardigheden op het terrein. Deze excursies zijn afwisselend gericht op de stad (Berlijn, Manchester, Istanbul...) en de fysische omgeving (Opaalkust, Vercors, Alpen, Zuid-Spanje...).

   Een groot voordeel van geografie studeren aan de VUB is dat je terecht komt in een relatief kleine, maar uiterst gezellige groep van studenten. Al heel snel leer je iedereen kennen. Kleine groepen zorgen er ook voor dat zowel professon als assistenten zeer toegankelijk  zijn. “

    

   Kunnen we vulkanologen 100% vertrouwen?

   VUB vulkanoloog Sam Poppe aan het woord

   VUB in de media

   Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

   DE WIJDE WERELD IN

   Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, willen we elke student de kans geven om de wijde wereld in te trekken.

   Van stad tot kust

   Als geografiestudent volg je niet alleen hoor-en werkcolleges. Ieder jaar vertrek je meermaals op excursie. We bezoeken niet alleen fysisch geografisch interessante gebieden zoals de Alpen, Noord-Franse kust, Frans Centraal Massief (onder andere vanwege vulkanisme), maar ook grote steden zoals Berlijn, Parijs, Barcelona en Londen.

   Tijdens de excursies merk je pas echt wat het is om aan de VUB te studeren: indivuele begeleiding, direct contact met je proffen en assistenten. Excursies blijken niet alleen onvergetelijke herinneringen uit je studententijd te zijn, maar het zijn ook uitstekende gelegenheden om je theoretische kennis toe te passen. Meteen de reden waarom terreinwerk en excursies zo’n grote plaats innemen aan de VUB, al van het eerste jaar.

   De smaak te pakken?

   Smaken de buitenlandse excursies naar meer? Denk dan eens aan steden als Parijs, Utrecht, Wenen, Stockholm en nog vele andere: hier kun je vanaf je derde bachelorjaar naar toe op Erasmusuitwisseling. Voorts zijn er ook een hele rist andere mogelijkheden om op uitwisseling te gaan voor studie, thesis of stage, zowel binnen als buiten Europa.

   Naar het buitenland?

   Ontdek de mogelijkheden

   Naar waar?

   Bestemmingen

   Het einde is pas het begin

   Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

   Jobuitwegen

   De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

   Milieu, planning, cartografie...
   Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek.

   Werken aan een geïntegreerd milieubeleid
   Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je vervult ofwel een coördinerende, ofwel een technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling.

   Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid
   Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid of voor privéstudiebureaus te werken, waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven (stadsontwikkeling, mobiliteit, toerisme, city marketing ...). Er is eveneeens een steeds grotere groep van semi-publieke instellingen en stedelijke vzw’s die actief zijn op het terrein van economische, sociale en culturele actie en programmatie (onder andere stadsprojecten, wijkontwikkelingsprojecten...) waar je met je expertise terecht kan.

   Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?
   Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI-coördinator, GI-technisch-commercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde researchinstellingen.

   Lees hier de brochure met 100 beroepen voor geografen biologen.

    

   Doctoreren?


   VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

   Dr in spe

   Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

   Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

   Meer weten over onze alumni?

   Meer info

   Volg de VUB

   Op LinkedIn

   Een vliegende start

   We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

   Kostenplaatje


   Ja, studeren kost geld. Maar de VUB en het Vlaams onderwijs doen er alles gaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden.

   Meer weten

   Op kot

   Meer weten

   Studiekeuze en -begeleiding


   Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Drie stappen die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

   Meer weten

   Studentenleven

   Meer weten

   Studeren met beperking


   We vinden het belangrijk om vanuit de VUB bij te dragen aan gelijke kansen, bijvoorbeeld met het ReFlex-statuut.

   Meer weten

   Studeren in semesters


   2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

   Flexibel studeren


   De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

   Academische competenties


   Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

   Leerkrediet? Studiepunten? Help!

   Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

   Toelatingsvoorwaarden en individuele studietrajecten

   Bachelor
   Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift.

   Schakel-, voorbereidingsprogramma & master
   Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, bekijk dan de pagina 'programma' van de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een overzicht van de opleidingsfiches. Hierin staat telkens een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding.

    

   Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen of vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

   Overtuigd om te komen studeren aan de VUB?

   Start je inschrijving nu!

   Kunnen we je nog ergens mee helpen?

   Stel je vragen hier!