Wanneer kan je tijdens je studie op uitwisseling?

Je kan op uitwisseling in bachelorjaar 3 (eerste semester) of in masterjaar (eerste semester).

Je kan op buitenlandse stage in bachelorjaar 3 (tweede semester).

Voorwaarden

Studenten worden geselecteerd door de Uitwisselingscommissie van de Faculteit RC. Deze Uitwisselingscommissie bestaat uit de uitwisselingscoördinator en uitwisselingsassistenten. Word je niet geselecteerd voor je eerste keuze, dan verwijst de commissie je door naar je tweede en vervolgens naar je derde keuze.

De commissie let op de juistheid en volledigheid van het selectiedossier, de examenresultaten, de motivatiebrief en eventuele taalcertificaten. De examenresultaten zijn niet doorslaggevend.

De selectie vindt plaats uiterlijk op 1 maart van het academisch jaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode. Elke geselecteerde student wordt uiterlijk medio maart per e-mail op de hoogte gesteld van een eventuele selectie voor een uitwisseling.

Uitwisselingscoördinatoren

Heb je na het raadplegen van de informatie op deze pagina nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de uitwisselingscoördinator Lars Breuls of uitwisselingsassistent Jasmine De Backer

 Bekijk de algemene uitwisselingsinformatie (van IRMO)

 Bekijk de algemene uitwisselingsinformatie van 2023.

Hoe vraag je een uitwisseling aan?

Je dient je aanvraag in door het facultaire selectieformulier in te vullen:

Download het selectieformulier

Voordat je jouw aanvraag indient, raden we je aan om je goed te informeren. Je solliciteert immers voor een bepaalde bestemming. Het is daarom nuttig om na te gaan of de opleidingsonderdelen die op een bepaalde bestemming worden aangeboden, passen bij jouw studieprogramma.

Je solliciteert voor maximaal drie bestemmingen. Als je niet wordt geselecteerd voor de bestemming van je eerste keuze, kan je nog wel in aanmerking komen voor de bestemming van je tweede of derde keuze.

Als je een van deze bestemmingen hebt gekozen, moet je je aanvraag uiterlijk op 15 februari van het academiejaar voorafgaand aan de uitwisselingsperiode indienen bij de uitwisselingsassistent.

Samenstelling van je nominatiedossier

Je moet een dossier samenstellen dat bestaat uit een ingevuld selectieformulier, je officiële puntenblad, je cv, een motivatiebrief, je eventuele talenkennis en andere relevante informatie. Het puntenblad kan je downloaden via Student Selfservice.

Ben je geselecteerd?

Zodra je geselecteerd bent voor een bestemming, moet je in overleg met de uitwisselingsassistent een studieprogramma samenstellen. Het studieprogramma van de faculteit geeft aan welke opleidingsonderdelen je tijdens je uitwisselingsperiode zal volgen, welke opleidingsonderdelen van de Vrije Universiteit Brussel je erdoor vervangt en welke opleidingsonderdelen je aan de Vrije Universiteit Brussel zal volgen. Zodra de uitwisselingsassistent je studieprogramma goedkeurt, moet je het opnemen in je Learning Agreement en indienen bij IRMO, samen met een ingevuld 'Student Application Form'. Ten slotte moet je ook nog Engelstalige cijferlijsten toevoegen aan je dossiers. Zie hieronder voor meer uitleg over deze documenten.

Bestemmingen

Meer informatie over de verschillende bestemmingen vind je in deze brochure terug.

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studieprogramma

Wat bedoelen we hiermee?

Het studieprogramma van de faculteit geeft aan welke opleidingsonderdelen je tijdens je uitwisselingsperiode zal volgen, welke opleidingsonderdelen van de Vrije Universiteit Brussel je ermee vervangt en welke opleidingsonderdelen je nog aan de Vrije Universiteit Brussel zal volgen.

Download de facultaire 'studieprogramma' template

Het studieprogramma, de Learning Agreement en het facultair studieprogramma moeten met elkaar overeenstemmen. Als je dus je facultair studieprogramma invult, moeten de keuzeopleidingsonderdelen die je daar kiest dezelfde zijn als deze die je opgaf in het studieprogramma en de Learning Agreement.

ECTS-credits

Elke universiteit in Europa moet haar opleidingsonderdelen indelen met ECTS-credits. In elke Europese universiteit bestaat een academiejaar uit 60 ECTS-credits. De ECTS-credits van het opleidingsonderdeel geven de studieomvang van een opleidingsonderdeel aan ten opzichte van het volledige jaarprogramma.

Je studieprogramma moet daarom ten minste 60 ECTS-credits omvatten. In het kader van het Erasmus+ programma wordt je studieprogramma opgesplitst in twee semesters: het eerste semester aan de gastuniversiteit en het tweede semester aan de Vrije Universiteit Brussel. Elk semester vertegenwoordigt ongeveer 30 ECTS-credits. In het kader van het Erasmus Belgica programma zijn twee formules mogelijk (een semester of een volledig academiejaar). Het is soms moeilijk om de semesters in twee gelijke helften te verdelen. Maar wij raden u ten zeerste aan om deze rekenoefening zo goed mogelijk te doen, zodat de werklast gelijkmatig verdeeld is. In elk geval moet je aan de gastuniversiteit minstens 21 ECTS-credits opnemen.

Opleidingsonderdelen

Je studieprogramma omvat voor de uitwisselingsperiode een aantal opleidingsonderdelen die in de plaats komen van opleidingsonderdelen die je normaal gezien aan de Vrije Universiteit Brussel zou volgen.

Je kunt een opleidingsonderdeel aan de Vrije Universiteit Brussel van het tweede semester vervangen door een opleidingsonderdeel aan de gastuniversiteit. De aan de Vrije Universiteit Brussel te vervangen opleidingsonderdelen moeten dus niet noodzakelijkerwijze opleidingsonderdelen zijn van het eerste semester. Een opleidingsonderdeel aan de gastuniversiteit kan ook meerdere opleidingsonderdelen vervangen, of vice versa.

De inhoud van de opleidingsonderdelen die men aan de gastuniversiteit zal volgen, moet in beginsel ongeveer overeenstemmen met de inhoud van de aan de Vrije Universiteit Brussel te vervangen opleidingsonderdelen (hierbij zal de nodige soepelheid worden nagestreefd). Deze regel geldt niet voor reflectievakken en bepaalde andere opleidingsonderdelen. De Exchange Assistent zal hierover meer informatie kunnen verstrekken.

Vergeet niet, hoe beter je dossier is voorbereid, hoe probleemlozer je verblijf aan de gastuniversiteit.

Bij te voegen documenten

Een kopie van de beschikbare informatie over de gekozen opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit (korte inhoud, aantal studiepunten, titularis) moet toegevoegd worden aan het studieprogramma. Deze informatie kan je in de eerste plaats vinden op de website van de buitenlandse universiteit. De uitwisselingsassistent beschikt eveneens over informatie ter zake.

Goedkeuring

De studieprogramma’s worden goedgekeurd door de Uitwisselingscommissie van de Faculteit Recht en Criminologie.  Indien de Uitwisselingscommissie meent dat er aanpassingen nodig zijn, dienen deze zo snel mogelijk te gebeuren.

FAQ

Wat is het Student Application Form?

Het Student Application Form is het officiële kandidaatstellingsformulier van de Vrije Universiteit Brussel. Met dit formulier stel je je kandidaat aan de gastuniversiteit. Op basis van dit formulier zal de gastuniversiteit je kandidatuur al dan niet aanvaarden. Dit online document vind je op Mobility Online.

Wat is een Learning Agreement?

De Learning Agreement is een contract tussen de geselecteerde student(e), de Vrije Universiteit Brussel en de gastuniversiteit. Dit contract bevat een lijst van de opleidingsonderdelen die de student zal volgen aan de gastuniversiteit.

Eenmaal het studieprogramma opgemaakt is en goedgekeurd werd, kan je de Learning Agreement invullen. De opleidingsonderdelen die je moet invullen op de Learning Agreement zijn immers de opleidingsonderdelen die je aan de gastuniversiteit zult volgen, en die op het studieprogramma vermeld staan.

Waar en wanneer bezorg ik mijn documenten?

De Learning Agreement is een contract tussen de geselecteerde student(e), de Vrije Universiteit Brussel en de gastuniversiteit. Dit contract bevat een lijst van de opleidingsonderdelen die de student zal volgen aan de gastuniversiteit. Eenmaal het studieprogramma opgemaakt is en goedgekeurd werd, kan je de Learning Agreement invullen. De opleidingsonderdelen die je moet invullen op de Learning Agreement zijn immers de opleidingsonderdelen die je aan de gastuniversiteit zult volgen, en die op het studieprogramma vermeld staan.

Het Student Application Form en de Learning Agreement zijn te vinden via Mobility Online. Na eerst een online versie ingevuld te hebben, zal IRMO nagaan of alle noodzakelijke informatie werd ingevuld. Indien dat het geval is, kan je het dossier afdrukken. 

Wat zijn de volgende stappen?

Zodra de studieprogramma’s zijn goedgekeurd, zullen de Student Application Forms en de Learning Agreements door de uitwisselingscoördinator worden ondertekend en door de centrale administratie worden opgestuurd naar de gastuniversiteiten.

De gastuniversiteiten moeten de Student Application Forms en de Learning Agreements op hun beurt ondertekenen en terugsturen naar de centrale administratie.

Hoe wijzig ik de Learning Agreement als dit nodig is?

Eens aangekomen aan de universiteit van bestemming, neem je onmiddellijk contact op met de plaatselijke utiwisselingscoördinator of -assistent om de nodige formaliteiten te vervullen.

Indien de Learning Agreement buiten je wil om niet kan gevolgd worden (bv. omdat een vak op je Learning Agreement niet gedoceerd wordt of omdat je dit vak niet kan volgen wegens overlappingen), zul je je programma moeten aanpassen. Overleg met de uitwisselingsassistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel is noodzakelijk. 

Wordt de voorgestelde aanpassing van je programma aanvaard door de plaatselijke uitwisselingscoördinator en de uitwisselingscoördinator van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, dan vul je het formulier Changes to the Learning Agreement via Mobility Online in. Je ondertekent dit formulier, laat het ondertekenen door de bevoegde instantie van de gastuniversiteit en laat het per post of e-mail toekomen aan de uitwisselingssasistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, en dit ten laatste op 15 oktober van het academiejaar van de uitwisselingsperiode.

Het formulier Changes to the Learning Agreement wordt dan op zijn beurt ondertekend door de uitwisselingscoördinator van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en teruggestuurd naar de gastuniversiteit.

Hoe worden mijn (examen)resultaten geëvalueerd?

De aan de gastuniversiteit behaalde resultaten worden, indien nodig, omgezet aan de hand van een omzettingstabel van de Vrije Universiteit Brussel en de omzettingstabellen van de gastuniversiteiten. De studieresultaten behaald aan de universiteiten van de Franstalige Gemeenschap blijven dezelfde.

Indien voorhanden, bezorgt de student(e) het officiële puntenblad van de gastuniversiteit aan de uitwisselingsassistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. De gastuniversiteit bezorgt de officiële puntenbladen aan de uitwisselingsassistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Indien je examenresultaten de uitwisselingsassistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel niet bereiken vóór de deliberatie van de eerste zittijd, zal de deliberatie plaatsvinden na de tweede zittijd.

Een of twee semesters?

Indien je uitwisselingsperiode één semester duurt, kan het zijn dat een aantal opleidingsonderdelen, waarvoor je examens aan de Vrije Universiteit Brussel moet afleggen, worden gedoceerd in dat semester. Het is dan ook aan te raden om reeds in het begin van het academiejaar duidelijke afspraken te maken met de titularissen en assistenten van deze opleidingsonderdelen omtrent het afleggen van de examens.

Indien je uitwisselingsperiode in het eerste semester plaatsvindt

Het is mogelijk dat je de examens voor de opleidingsonderdelen die plaatsvinden in het eerste semester nog kunt afleggen tijdens de examensessie van het eerste semester, namelijk wanneer je uitwisselingsperiode vroeg genoeg eindigt. In ieder geval kunnen deze examens afgelegd worden tijdens de examensessie van het tweede semester. 

Indien je uitwisselingsperiode in het tweede semester plaatsvindt

Dit is soms mogelijk in het kader van het Erasmus Belgica-programma. Indien je in het tweede semester studeert aan een universiteit van de Franse Gemeenschap, dan moet je de examens voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester die je nog moet volgen aan de Vrije Universiteit Brussel afleggen tijdens de examensessie van het tweede semester (of tijdens de tweede zittijd). Deze examens kunnen niet verplaatst worden naar het eerste semester.

In het geval een examen aan de gastuniversiteit op dezelfde dag valt als een examen aan de Vrije Universiteit Brussel, is het aangewezen de uitwisselingsassistent te contacteren om een oplossing te bewerkstelligen.

Indien je uitwisselingsperiode een volledig jaar duurt

Dit is misschien mogelijk in het kader van het Erasmus Belgica-programma. Indien je een volledig jaar kan studeren aan een universiteit van de Franse Gemeenschap, is het mogelijk dat je toch nog een opleidingsonderdeel aan de Vrije Universiteit Brussel moet volgen omdat je dit opleidingsonderdeel graag aan de Vrije Universiteit Brussel wil volgen, of omdat voor een verplicht opleidingsonderdeel geen gelijkaardig opleidingsonderdeel beschikbaar is aan de gastuniversiteit.

Indien dit het geval is, dan zul je in overleg met de uitwisselingsassistent tot een oplossing moeten komen. Deze kan erin bestaan dat je het examen voor dit opleidingsonderdeel in de tweede zittijd aflegt. Je kan ook pendelen tussen beide universiteiten en opleidingsonderdelen aan de Vrije Universiteit Brussel volgen en er het examen voor afleggen in de eerste zittijd. Dan moeten de examens aan beide universiteiten afgestemd worden; dit kan in samenspraak met de uitwisselingsassistent.

Gouden raad

Als afsluiter van deze handleiding willen we je nog één gouden raad geven: zorg voor je huisvesting! Het gebeurt dat studenten in de problemen komen omdat ze niet, of niet tijdig genoeg voor huisvesting gezorgd hebben. 

  • Kijk op de website van de gastuniversiteit of deze huisvesting aanbiedt. Indien dit het geval is, probeer je dan zo snel mogelijk in te schrijven. Wacht geen week, maar doe het de dag van de bekendmaking van de selectie! 
  • Als er geen huisvesting door de gastuniversiteit wordt aangeboden, of je staat op een wachtlijst, dan is het aan te raden om de studenten die vorig jaar aan je universiteit van bestemming hebben gestudeerd, te contacteren. Zij kunnen je handige tips geven over waar en hoe je moet zoeken. De Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel kan je verwijzen naar deze studenten. 
  • En tijdens je vakantie kun je misschien alvast eens naar je bestemming gaan waar je dan mogelijkerwijze een kot kunt reserveren. 
  • Verder zijn er websites waarop je informatie over huisvesting kan vinden: