Onze drie strategische doelen

Om het duurzaamheidsbeleid vorm te geven, hebben we 3 strategische doelen geformuleerd:

  1. We versnellen onze duurzaamheidstransitie om de internationale doelen te halen. Dat is vooral nodig op het vlak van ‘Planet’, zo blijkt uit de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG)-materialiteitsoefening én de evaluatie van tien jaar duurzaamheidsbeleid.
  2. We worden een werkelijk lerende organisatie, waarin iedereen kennis en vaardigheden over en voor duurzaamheid verwerft en deelt, en waarin dus meer VUB’ers zelf blijvende verandering kunnen realiseren.
  3. We walk the talk (we doen wat we zeggen). Door tegelijk de leer- en experimenteerruimte te bewaken en successen te durven verankeren, positioneren we ons als een geëngageerde duurzame universiteit, in woorden en daden.
2021_Visie_Engagement_Duurzaamheid_Planet_VUB

Onze drie strategische acties

Onze strategische doelen hebben we vertaald naar strategische acties:

  1. We werken samen het Sustainability Action Plan uit, met indicatoren in relatie tot de SDG’s op basis van een hernieuwde duurzaamheidsvisie en hernieuwde doelstellingen.
  2. Vicerectoraten, faculteiten en directies adopteren, plannen en realiseren het Sustainability Action Plan. Een taskforce (cel Duurzaamheid binnen Strategie en Beleidsvoorbereiding) krijgt het mandaat om die uitvoering te faciliteren en het leren te stimuleren.
  3. We delen wat we doen, brengen de resultaten bijeen, valideren ze op een wetenschappelijke manier en communiceren er op een aantrekkelijke manier over. Zo sensibiliseren we de brede VUB-community en versterken we samenwerkingen.

Actieplan voor duurzaamheid

In het duurzaamheidsactieplan 2021-2024 vertellen we concreet welke stappen we de komende tijd zetten. We bouwen onze acties uit aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals, met bijzondere aandacht voor de SDG ‘Partnerships’. We zijn er immers van overtuigd dat we aan de hand van intense samenwerkingen onze doelen kunnen halen.

We streven naar een breed gedragen actieplan waarin een geïntegreerde aanpak centraal staat. In totaal omvat het actieplan 26 acties met prioriteiten op 4 assen:

Onderwijs- en studentenbeleid

Op de eerste as staan acties rond onderwijs centraal. Zo zetten we in op onderwijs over duurzaamheid, maar ook op duurzaam onderwijs door onder andere interuniversitaire opleidingen aan te bieden. Verder begeleiden en ontzorgen we onze docenten zodat onze studenten kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs dat gegeven wordt door daadkrachtige docenten.

Onderzoeks- en valorisatiebeleid

De tweede as van het actieplan focust op acties rond duurzaam onderzoek dat kan worden ingezet om de maatschappij te verbeteren. Om de duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken, moedigen we inter- en transdisciplinaire onderzoeksgroepen aan om hierover onderzoek te voeren. Om dat onderzoek te faciliteren kijken we uit naar ondersteuning van de Europese Unie en zetten we onze campussen en de stad Brussel in als Living Lab.

Onze partnerschappen

We engageren ons om de volledige VUB-community – studenten, personeel, onderzoekers, partners … – te betrekken bij de duurzame transitie en volgen het duurzaamheidsactieplan op doorheen de werking van onze organisatie.

Onze eigen werking

De laatste as spitst zich toe op de verduurzaming van onze eigen werking aan de hand van een brede waaier aan acties. We verminderen onze klimaatimpact door becijferde plannen op te stellen en uit te voeren. Zo lanceren we de toekomstgerichte Mobiliteitsstrategie 2030, het Travel ABC en een zero-waste-community. Bijkomend zetten we in op duurzaam watergebruik, duurzame voeding, duurzame campussen en gebouwen en een duurzaam investeringsportfolio.

Alle acties zijn een work in progress. Samen met de trekkers, onze partners en de Kerngroep Duurzaamheid werken we ze verder uit en maken we ze alsmaar concreter. Dat maakt van het actieplan een dynamisch en inspirerend proces. Want al doende leren we.

Het Duurzaamheidsactieplan maakt deel uit van ons strategisch beleid 2030, samen met het Gelijkheidsactieplan en het Welzijnskader. Een overzicht van deze plannen vind je hier.

Duurzaamheidsverslaggeving

De trend naar meer transparantie zet zich al een tijdje door in de hele samenleving. Ook als het over duurzaamheid gaat, willen studenten, medewerkers en andere betrokkenen van de VUB graag weten welke stappen we concreet zetten. Daarom verbinden we ons ertoe om via duidelijke key performance indicators onze impact op te volgen en erover te rapporteren. Dat is ook één van de doelen in ons duurzaamheidsactieplan, en sluit aan bij de data-gedreven instelling die de VUB is. We doen dit aan de hand van ons Verslag aan de Samenleving waar ook de andere transversalen, welzijn en gelijkheid, in aan bod komen.

Ontdek hier ons Verslag aan de Samenleving.