Begin op tijd

Tijdig beginnen is een beetje cliché-advies, maar wel essentieel. Je start best tijdig met de zoektocht naar een geschikt onderwerp, en spreekt zo snel mogelijk af met je promotor.

Krijg je graag wat hulp en ondersteuning bij die eerste stappen? Neem dan deel aan een van onze workshops. Daar krijg je meer uitleg over hoe je moet beginnen, je de thesis het best kan structuren en hoe je plagiaat voorkomt. Daarnaast kan je ook advies krijgen over correct taalgebruik in een academische context.

Wil je liever persoonlijke feedback? Dan kan je individuele begeleiding aanvragen of je aanmelden voor een tutor.

2022_Thesis_Stapel papier_Ingebonden papieren_Eindwerk_S_778413115

Workshops

De Studiebegeleiding organiseert verschillende workshops die je kunnen helpen bij het schrijven van je bachelor- of masterproef. 

In groep krijg je dan handige tips en tricks waarmee je aan de slag kan. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om van elkaar te leren en te horen hoe je medestudenten bepaalde zaken aanpakken.

Ontdek de workshops

Individuele begeleiding

De Studiebegeleiding biedt naast workshops ook individuele begeleiding bij het schrijven van je bachelor- of masterproef.

De studiebegeleiders staan klaar om je te helpen met al je vragen, een planning op te stellen of concrete tips te geven over de opbouw van je paper. Aarzel niet om gebruik te maken van hun hulp en expertise!

Let wel: Met inhoudelijke vragen over je onderzoek kan je best aankloppen bij je eigen promotor.Maak een afspraak met een studiebegeleider

Academisch taalgebruik

Met al je vragen over academisch taalgebruik in je bachelor- of masterproef kan je terecht bij het Academisch Centrum voor Taalonderwijs. De begeleiders bij het ACTO kunnen je advies geven over correcte spelling, woordkeuze of structuur van je tekst. Check ook zeker hun workshops! 

Meer info over ACTO

Neem contact op via academisch.nederlands@vub.be.

Specifieke richtlijnen en informatie

Informatie en specifieke richtlijnen van jouw faculteit

voor de Bachelor- en Masterproeven

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Alle deadlines en richtlijnen voor de masterproef van de opleidingen aan de faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School kan je terugvinden op deze Canvaspagina.

Masterproef Geneeskunde en Farmacie

Geneeskunde en Farmacie

 

De studenten in het laatste jaar van de masteropleiding moeten - tenzij anders meegedeeld in de opleidingsonderdeelfiche van de masterproef van de desbetreffende opleiding - de volgende gegevens aan de opleidingsraad meedelen, die deze gegevens na goedkeuring overmaakt aan de Decaan:

 • het onderwerp van de masterproef;
 • de handtekening van de promotor, waardoor deze het onderwerp goedkeurt;
 • desgevallend de aanduiding van de doelstelling en methode.

De deadline tot indienen van deze gegevens wordt duidelijk genoteerd in de betrokken opleidingsonderdeelfiche.

De masterproef kan mits toelating door de betrokken opleidingsraad worden opgesteld en/of verdedigd in een andere taal dan het Nederlands.

Wijzigingen

Wijziging van onderwerp van Masterproef en/of promotor of verzaking door de promotor van promotorschap dient te worden gemeld ten laatste vóór de lentevakantie en dat bij de voorzitter van de opleidingsraad. Er kan hierop een afwijking worden toegestaan die wordt verleend door de opleidingsraad van de betrokken opleiding.

Inleveren masterproef
 • Eerste zittijd, eerste examenperiode (enkel voor wie afstudeert in januari): uiterlijk op 1 december, tenzij anders meegedeeld in de opleidingsonderdeelfiche van de masterproef van de desbetreffende opleiding.
 • Eerste zittijd, tweede examenperiode: uiterlijk laatste werkdag voor 30 mei, tenzij anders meegedeeld in de opleidingsonderdeelfiche van de masterproef van de desbetreffende opleiding.
 • Tweede zittijd: uiterlijk laatste werkdag voor 18 augustus, tenzij anders meegedeeld in de opleidingsonderdeelfiche van de masterproef van de desbetreffende opleiding.

De masterproef wordt ingediend bij het studentensecretariaat van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, tenzij anders meegedeeld in de opleidingsonderdeelfiche van de masterproef van de desbetreffende opleiding.

Vorm van indiening

Onder de verantwoordelijkheid van de opleidingsraad van de betrokken opleiding, wordt de juiste procedure hieromtrent opgenomen in de opleidingsonderdeelfiche.

Openbaarmaking masterproef

De digitale versie van de masterproef waarvoor de student een credit heeft behaald*, wordt bewaard door de Universiteitsbibliotheek. De masterproef wordt enkel opgenomen in de bibliotheekcatalogus mits expliciete toestemming van de student en zijn promotor. Hiertoe dient door elke student een toestemmingsformulier te worden gevoegd aan de masterproef. Dit formulier is terug te vinden op de facultaire website onder student/’aanvraagformulieren’. In zoverre geen of een onvolledig ingevuld toestemmingsformulier wordt gevoegd aan de masterproef, wordt verondersteld dat er geen toestemming tot terbeschikkingstelling verleend werd.

*In het aanvullend OER van GF staat uitdrukkelijk wanneer een credit is behaald m.a.w. vanaf 10/20 en niet 14/20.

Plagiaat

Op de student rust de verplichting om de authenticiteit van het onderzoeksmateriaal aan te kunnen tonen.

Alle masterproeven zullen door de plagiaatsoftware gescreend worden.

Masterproef Recht en Criminologie

Onderwerp indienen

Hoe je het onderwerp van je masterproef moet indienen, hangt af van je opleiding. Dit moet via MaThis of met een formulier.

Indienen via MaThis
 • Master in de Criminologie
 • Master in de Rechten
 • Master na Master Sociaal Recht
 • Master na Master Internationaal en Europees Recht

Studenten van bovenstaande opleidingen dienen het onderwerp van hun masterproef in via MaThis.

Indienen via een formulier
 • Master na Master Notariaat

Studenten van bovenstaande opleiding dienen de titel van hun masterproef in via dit formulier.

Deadlines indienen onderwerp

 
 • 15 november, indien je de masterproef wilt inleveren in januari, mei of augustus.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om af te studeren na het eerste semester, dus in januari. Wat je daarvoor moet doen en welke (extra) deadline je daarbij in de gaten moet houden? Zie 'afstuderen in januari'.

Richtlijnen
Inleveren masterproef

De masterproef moet enkel digitaal worden ingediend. Belangrijk: je dient hiervoor twee acties te ondernemen:

 1. Indienen op Canvas. De masterproef wordt elektronisch (pdf) opgeladen in het leerplatform Canvas in de daartoe voorziene map in deze cursusruimte. U ontvangt van het systeem nadien een bevestiging. Wij raden u aan om hiervan een screenshot te nemen en deze bij te houden ter bevestiging van de inlevering, de inleverdatum en de naam van het ingeleverde bestand.
 2.  Je mailt je volledige masterproef (in pdf!) naar je promotor én je jurylid.

   

Deadlines voor het inleveren:

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode: uiterlijk 15 december 
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode: uiterlijk 30 mei
 • Tweede zittijd: uiterlijk 16 augustus 

   
Openbaarmaking masterproef

De digitale versie van de masterproef waarvoor de student een 14/20 of meer heeft behaald, wordt bewaard door de Universiteitsbibliotheek. De masterproef wordt enkel opgenomen in de bibliotheekcatalogus mits expliciete toestemming van de student en zijn promotor. De student ondertekent het toestemmingsformulier en voegt deze toe aan de masterproef. Na de beoordeling zal er door het secretariaat gevraagd worden aan de promotoren, voor de masterproeven waar het relevant is, om de handtekening toe te voegen.

In zoverre geen of een onvolledig ingevuld toestemmingsformulier door de student wordt toegevoegd aan de masterproef, wordt verondersteld dat er geen toestemming tot terbeschikkingstelling verleend werd.

Vind je formulier terug onderaan de pagina.

Verdediging masterproef

De mondelinge verdediging is dit academiejaar semi-facultatief.

Dit wil zeggen dat de mondelinge verdediging enkel in bepaalde welomlijnde omstandigheden zal plaatsvinden. Een mondelinge verdediging zal enkel plaatsvinden in één van de volgende gevallen:

 • (1) op vraag van de student zelf;
 • (2) wanneer het verschil in de quotering van de promotor en het jurylid meer dan vier punten bedraagt;
 • (3) of op beslissing van de masterproefcoördinator, na hiertoe op gemotiveerde wijze te zijn verzocht door de promotor of het jurylid.

De mondelinge verdediging grijpt plaats voor een jury die bestaat uit de promotor, het jurylid en de masterproefcoördinator die tevens het voorzitterschap van de masterproefjury uitoefent.

De student kan zich voorbereiden op de mondelinge verdediging door gebruik maken van de verslagen en beoordelingen die zijn opgenomen in MaThiS.

Meer informatie kan je vinden op de Canvaspagina.

Voor de Opleiding Notariaat is de mondelinge verdediging verplicht voor de studenten van de masterproef zonder studiestage. Voor de studenten van de masterproef met studiestage is er in principe geen mondelinge verdediging, tenzij de student hierom binnen de geldende deadlines verzoekt. Meer informatie kan worden teruggevonden in de Masterproefrichtlijnen Notariaat.

Data van de verdedigingen

Eerste zittijd - eerste examenperiode: 5 februari 2024

Eerste zittijd - tweede examenperiode: 1 juli 2024

Tweede zittijd: 9 september 2024

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement met aanvullende facultaire bepalingen (hoofdstuk V).

Scriptieprijzen

Masterproef Ingenieurswetenschappen

Richtlijnen Masterproef Ingenieurswetenschappen

Voor de deadline van elk formulier kan je kijken naar onze facultaire kalender. 

Procedure bij het indienen van de master thesis titel

Het indienen van de titel voor de master thesis dient verplicht te gebeuren voor alle opleidingen via de volgende procedure:

 • Stap 1: Vul het aanvraagformulier voor Bruface programma’s of voor de andere programma’s in.
 • Stap 2: Na het online indienen, ontvangt de promotor automatisch een email met een link naar het ingevulde formulier
 • Stap 3: De promotor geeft vervolgens al dan niet haar/zijn akkoord. Dit verloopt via een automatische mail

   
Deadline indienen titel: 15 oktober

Bij het indienen van de masterproef moet ook steeds het toestemmingsformulier tot openbaarmaking van de masterproef meegestuurd worden.

Documenten

BAMA-proef Letteren en Wijsbegeerte

BAMA-proef Letteren en Wijsbegeerte

 
Indienen onderwerp

Eerst registreer je je voor de bachelor- of masterproef in je Selfservice Studenten.

 • Voor de bachelorproef: opleidingsonderdeel 'paper'
 • Voor de masterproef: opleidingsonderdeel 'masterproef'

Om je titel en promotor vast te leggen en de verdere opvolging van je bachelorpaper en masterproef maak je gebruik van het platform MaThIS, het Master Thesis Information System. Meer informatie vind je in de handleiding 'LW Master Thesis Guidelines', die beschikbaar is in de canvasruimte 'Community Letteren en Wijsbegeerte'.

Afstuderen in januari

Wens je af te studeren in januari? Vraag dit tijdig aan! Je vindt hier meer informatie over de deadlines en de procedure.

Elke bachelor- en masterproef moet geüpload worden in Canvas waar het door het programma Turnitin gecontroleerd zal worden op plagiaat.

 

Indienen bachelor- of masterproef

Respecteer onderstaande deadlines:

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: 8 januari 2024 tot 15u via Canvas
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: 27 mei 2024 tot 15u via Canvas
 • Tweede zittijd: 5 augustus tot 15u via Canvas

Indien je door onverwachte omstandigheden uitstel wenst aan te vragen dien je dat uiterlijk op de dag van deadline zelf te doen. Je kan een uitstel van maximum 10 dagen bekomen. We adviseren je echter om je aanvraag ten laatste een week voor de reguliere deadline in te dienen zodat we je voor de reguliere deadline kunnen informeren of jouw aanvraag werd goedgekeurd.

Onderstaande situaties worden erkend (Onderwijs- en Examenreglement, Artikel 111).

 • medische redenen vb. ziekte, ongeval;
 • familiale redenen vb. Het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad (ouders en/of kinderen) of in de tweede graad (grootouders, kleinkinderen en/of broer/zus) of van een persoon die onder hetzelfde dak gedomicilieerd is;
 • gerechtelijke redenen vb. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
 • overmacht vb. een gebeurtenis die niets van doen heeft met de student en die niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden.

Hou rekening met het volgende: je aanvraag kan enkel goedgekeurd worden als je de correcte procedure volgt en je aanvraag tijdig indient (zie boven).

 1. Vraag goedkeuring aan je promotor door de template “uitstel indienen bachelorpaper/masterproef” in te vullen en te laten ondertekenen.
 2. Verzamel bewijsstukken die jouw aanvraag onderbouwen. 
 3. Mail alles door naar faclw@vub.be

Masterproef Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Masterproef Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

 

Alle deadlines en richtlijnen voor de masterproef van de opleidingen Bewegings- en Sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en Manuele Therapie kan je terugvinden op deze Canvaspagina.

Masterproef Psychologie en Educatiewetenschappen

Masterproef  Psychologie en EducatiewetenschappenAlle informatie, documenten en deadlines voor de masterproef vind je op CANVAS:

Masterproef Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen

Masterproef  Wetenschappen en Bio-IngenieurswetenschappenRichtlijnen en informatie worden gecommuniceerd via de opleidingsspecifieke canvasruimtes.

 

Masterproef Educatieve Master

Info volgt

Openbaarmaking masterproef

Masterproeven waarvoor een credit wordt behaald (bij sommige faculteiten is dit minstens 14/20) en waaromtrent geen ‘non disclosure agreement’ (NDA of geheimhoudingsovereenkomst) werd opgesteld, kunnen kosteloos worden opgenomen in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek mits expliciete toestemming van de student.

Toestemmingsformulier