Sociale toelage

De sociale toelage kan een oplossing zijn als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met medische kosten, je niet meer in aanmerking komt voor een studentenabonnement op het openbaar vervoer of je studietoelage ontoereikend is. Een sociale toelage bedraagt maximaal € 2.000. De berekening van de toelage gebeurt op basis van het aantal studiepunten die je opneemt en het tekort in je budget.

Het Caroline Pauwels Noodfonds

Het VUB Caroline Pauwels Noodfonds verleent beperkte en tijdelijke steun aan nationale en internationale studenten voor wie de bestaande sociale voorzieningen onvoldoende of niet toegankelijk zijn. 

Wanneer uit de aanvraag voor een sociale toelage blijkt dat de financiële nood niet opgelost kan worden door onze reguliere dienstverlening, kan er tot € 2.000 bijkomende ondersteuning geleverd worden vanuit het noodfonds. Dit is met andere woorden een vorm van ondersteuning die je niet zelf kan aanvragen, maar een fonds dat wordt aangewend als onze medewerkers dit nodig achten.

De steun uit dit Noodfonds is afhankelijk van de fondsenwerving door de VUB Foundation en wordt dus aangevuld in functie van de inkomsten.

2016_Portret_Caroline Pauwels_Bozar_VUB

Voorwaarden

Heb ik recht op ondersteuning?

Voor de financiële ondersteuning die de Vrije Universiteit Brussel zelf verleent, gelden voorwaarden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorwaarden die gelden voor álle types ondersteuning én specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Specifieke voorwaarden

 

Je dient ingeschreven te zijn voor minstens 27 studiepunten (uitgezonderd als je in een afstudeerjaar zit) en we houden rekening met je studievoortgang.

Verder mag je gezins-of eigen inkomen geen kadastraal inkomen vreemd gebruik bevatten. Dat zijn alle onroerende goederen die je bezit, buiten waar je officieel woont (domicilie in het Rijksregister) en buiten de onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik. Bijvoorbeeld huizen die al dan niet verhuurd worden, een vakantiewoning of gronden.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden in verband met de financiële steun zijn de volgende:

  • de student voldoet aan één van de voorwaarden inzake nationaliteit van de afdeling Studietoelagen
  • de student is ingeschreven met een diplomacontract (studenten met een credit- of examencontract komen niet in aanmerking) *
  • de student is ingeschreven aan de VUB **
  • de student is ingeschreven voor een initiële basisopleiding: een bacheloropleiding, een masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma ***
  • de student toont een financiële nood aan, gerelateerd aan de studiekosten
  • het gezins- of eigen inkomen van de student bevat geen kadastraal inkomen vreemd gebruik waarbij het geïndexeerd kadastraal inkomen hoger is dan € 1.250 en te hoog is in verhouding tot het inkomen. Voor de bepaling van het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

     

* Studenten ingeschreven met een creditcontract kunnen wel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld. Vanaf academiejaar 2023-2024 komen studenten met een creditcontract ook in aanmerking voor een renteloze lening voor het studiegeld.

** Studenten hebben een inschrijving van ten minste 27 studiepunten (met uitzondering van het diplomajaar). Deze voorwaarde geldt voor een aanvraag sociale toelage, huurtoelage en externe beurzen.

*** Studenten die ingeschreven zijn in een Educatieve Bachelor- of Masteropleiding, een tweede academische basisopleiding van hetzelfde niveau of studenten die reeds een masterdiploma behaald hebben, kunnen enkel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld en een renteloze studielening. Deze renteloze studielening is ook mogelijk voor studenten die een Master-na-Masteropleiding volgen.

Voorwaarden

Niet akkoord?

 

Op basis van deze voorwaarden nemen de medewerkers van Studiefinanciering een beslissing over jouw specifieke aanvraag. Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je hiertegen in beroep gaan. 

Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

 

Sociale toelage

Aanvragen

 

Studenten die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden dienen uiterlijk op 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar) het aanvraagformulier in. Gebruik telkens een aanvraagformulier voor het juiste academiejaar

De financiële nood wordt nagegaan via een onderzoek van het inkomsten- en uitgavenpatroon van de student en/of het ruimere gezin. Een sociale toelage is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan. Bezorg ons het ingevulde aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten per e-mail.

Aanvraagformulier 2023-2024

Je kan steeds een herziening aanvragen van de sociale toelage door bijkomende gegevens in te dienen. Heb je al een maximale sociale toelage ontvangen maar houdt je financiële nood aan vanwege bijvoorbeeld een onverwachte gebeurtenis? Dan bekijken we of een bijkomende tussenkomst vanuit het VUB Caroline Pauwels Noodfonds mogelijk is.

Noodfonds internationale studenten

Aanvragen

 

Internationale studenten die voldoen aan de academische voorwaarden gebruiken onderstaand formulier indien de sociale toelage niet beschikbaar of toereikend is (enkel in het Engels beschikbaar):

Aanvraagformulier 2023-2024